BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Public Goods and Intrinsic Land Productivity - Deliberations in the Context of the Paradigm of Sustainable Agriculture
Dobra publiczne a samoistna produktywność ziemi - rozważania wokół paradygmatu rolnictwa zrównoważonego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 4, s. 31-40, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo zrównoważone, Dobra publiczne, Produktywność rolnictwa
Sustainable agriculture, Public goods, Agriculture productivity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie koncepcji dóbr publicznych oraz odpowiedź na pytanie, czy dobra publiczne dostarczane przez użytkowników ziemi rolniczej są waloryzowane za pomocą jej wartości. Celem opracowania była również identyfikacja mechanizmu transformacji użyteczności ziemi w produktywność w wymiarze finansowym. Przeprowadzone badania zakładały oszacowanie rent gruntowych zdyskontowanych w cenach ziemi rolniczej, a następnie określenie ich relacji do wartości ziemi oraz do czynszu dzierżawnego w przekroju województw w Polsce w latach 2000-2009. W opinii autorów od momentu akcesji Polski do UE rynek waloryzuje w cenach samoistną użyteczność ziemi rolniczej, podczas gdy rolą kapitału i pracy jest jej dystrybucja między rolnictwem a konsumentem. W celu zweryfikowania celu badawczego wykorzystano zarówno literaturę polską, jak i zagraniczną. Od początków cywilizacji człowieka ziemia tworzy samoistnie pewne użyteczności, które zaspokajają jego potrzeby. Od kiedy pojawiły się niebezpieczne efekty uboczne rolnictwa industrialnego ta twórcza rola ziemi jest odkrywana na nowo. Jej użyteczności stają się dobrem publicznym, którego ochrona jest istotą paradygmatu rolnictwa zrównoważonego. Pomimo nieodwracalnej akumulacji kapitału w środowisku antropogenicznym, wiele użyteczności powstaje bez dodatkowych nakładów kapitału i pracy. Jako że są one dobrami publicznymi opłaca się je z podatków. W ten sposób samoistna użyteczność ziemi przybiera formę produktu spieniężonego i może być nazywana samoistną produktywnością. (abstrakt oryginalny)

The paper reviews the concept of public goods, indicating its various dimensions. The fundamental objective of the paper is conceptualizing public goods and answering a question whether a public goods delivered by agricultural land is valorized in land prices. The aim of the study was also to identify the mechanism that makes intrinsic land utility transformed into productivity in monetary units. A conducted research consists in deriving a land rent capitalized in land prices and estimating its share in land value in comparison with the share of lease fees in the different regions of Poland in years 2000-2009. In the authors opinion since accession of Poland to the UE a market has valorized intrinsic utilities of land, whereas the new role of capital and labour is distribution of those utilities in favour of consumers. Given the fact that there is a lack of Polish scientific studies on agricultural areas as a provider of public goods findings of foreign scientists were also used in the research. Since the beginning of human civilization, the land has been creating certain utilities which satisfy human needs. When the dangerous side effects of industrial agriculture have occurred intrinsic land utilities are being discovered anew. They have a nature of public goods and constitute a hard core of the sustainable agriculture paradigm. Despite irreversible accumulation of capital in the anthropogenic environment many new utilities of the land come into existence without additional capital and labour inputs. Since they are public goods, they are paid from taxes in great measure. This way an intrinsic land utility takes a form of a paid product and can be called "intrinsic productivity" of land. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A., Stiglitz J., 1980. Lectures on Public Economics. McGraw-Hill, New York, 483-487.
 2. Baum R., Śleszyński J., 2009. New function of agriculture - providing public foods. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe 11 (2), 21.
 3. Borys T., 2009. Problemy zrównoważonej konsumpcji. W: Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka. B. Fiedor, R. Jończy (Eds.). [Problems of sustainable consumption. In: Sustainable development - theory and practice]. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 57.
 4. Brelik A., Matuszczak A., 2013. Issues of public goods in multifunctional development of rural areas. Economic Science for Rural Development 30, 28-33.
 5. Buchanan J., 1965. An economic theory of clubs. Economica, New series 32 (125), reprinted (2001) Externalities and Public Expenditure Theory, vol. 15 of The collected works of James Buchanan (1999-2002). Indianapolis Liberty Funds, Indianapolis.
 6. Cornes R., Sandler T., 1986. The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Good. Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Czyżewski B., Majchrzak A., 2013. Samoistna produktywność ziemi a dobra publiczne w paradygmacie rolnictwa zrównoważonego. Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Społeczeństwo, gospodarka, środowisko. K. Pająk, J. Polcyn (Eds.). [Independent land productivity vs. public goods in the sustainable development paradigm. In: Determinants of regional development in Poland. Society, economy, environment]. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 271-287.
 8. Czyżewski B., 2010. Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych [Controversies with land rents: from classic economics to the current Times]. Ekonomista 2, 227-242.
 9. Gruda M., Woś A., 2008. Waloryzacja czynników wytwórczych rolnictwa [Valorizing agricultural production factors]. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 5-6.
 10. Eurostat. Long-term interest rates - 10-year government bond yields, 2000-2009.
 11. GUS, 1997-2011. Provided for individual order data on the prices of arable land, meadows and lease fees, Warsaw.
 12. GUS, 1996-2010a. Statistical Yearbook of Agriculture and Rural Development for the period 1995-2009. Warsaw.
 13. GUS, 1996-2010b. Statistical Yearbook of Agriculture and Rural Development for the period 1995-2009. Warsaw.
 14. Hagedorn K., Arzt K., Peters U., 2002. Institutional Arrangements for Environmental Coopertaives: a Conceptual Framework. Environmental Co-operation and Institutional Change. Theories and Policies for European Agriculture. In: K. Hagedorn (Ed.). Edward Elgar, Northampton, 14-19.
 15. Jeżowski P., 2009. Kapitał naturalny i rozwój zrównoważony a sprawiedliwość. W: Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka. B. Fiedor, R. Jończy (Eds.). [Natural capital and sustainable development versus justice. In: Sustainable development - theory and practice]. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. McKean M.A., 1993. Empirical Analysis of Local and National Property Rights Institutions. Beijer Discussion Paper nr 42. Beijer International Institute of Ecological Economics, Stockholm.
 17. Oates W., 1972. Fiscal Federalism, New York Harcourt Brace Jovanowich, after Bukowicz G., Theoretic basis for the division of competences between central and local authorities. Local government and public good, 47-68.
 18. Rogall H., 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka [Economics of sustainable development. Theory and practice - in Polish]. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 154-191.
 19. Samuelson P.A., 1954. The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics 36 (4), 387-389.
 20. Tiebout C., 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy 64.
 21. Wilkin J., 2005. The Theory of Public Choice: An Introduction to Economic Analysis of Politics and Functioning of The Public Sphere. Scholar, Warszawa.
 22. Wilkin J., 2010. Goods Delivered by Agriculture in Light of the Theory of Public Goods. Multifunctionality of Agriculture. Research Directions, Methodology Foundations and Practical Implications. IRWiR PAN, Warszawa, 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu