BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malchar-Michalska Dominika (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Cooperation of Tobacco Producers' Groups and Tobacco Processors Operating in Poland : a Study of Contracts
Współpraca grup producentów tytoniu z przetwórcami tytoniowymi w Polsce : przykład kontraktowania
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 4, s. 57-70, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł tytoniowy, Kontrakty handlowe, Rynek wyrobów tytoniowych, Koszty transakcyjne, Badania ankietowe
Tobacco industry, Trade contracts, Tobacco products market, Transaction cost, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest analiza procesu kontraktacji wśród grup producentów tytoniu w Polsce w sezonach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013. Przyjęta hipoteza brzmi integracja pozioma (grupy producenckie) oraz pionowa (kontraktacja) przyczyniają się do zmniejszenie ryzyka i kosztów transakcyjnych oraz wzmocnienia pozycji negocjacyjnej polskich plantatorów tytoniu. Dla jej weryfikacji przeprowadzono między styczniem i majem 2013 roku badania ankietowe wśród czterech grup producentów tytoniu w Polsce. Tło teoretyczne dla przeprowadzonych badań stanowiła nowa ekonomia instytucjonalna. Wyniki empiryczne pozwalają wnioskować, że dzięki kontraktacji zmniejsza się ryzyko dochodowe plantatorów (członków grup producenckich), choć w przypadku kontraktów z pierwszymi przetwórcami nie tak znacząco. Jest to spowodowane m.in. tym, że kontrakty zawierane są tylko na jeden sezon produkcyjny, a także brakiem egzekwowania wszystkich postanowień zawartych w umowach oraz brakiem sankcji finansowych zarówno dla odbiorców/pierwszych przetwórców, jak i rolników. Umowy kontraktacji między przemysłem tytoniowym a rolnikami mogą być zakwalifikowane jako kontrakty produkcyjne. Ponadto indywidualne koszty transakcyjne plantatorów tytoniu ulegają zmniejszeniu dzięki kooperacji w ramach grup producenckich. Dlatego można stwierdzić, że te quasi-hierarchiczne struktury w sektorze tytoniowym poprawiają efektywność członkowskich gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to present contractual relations between Polish tobacco producer's groups and their purchasers (contract seasons: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013). The hypothesis of the research is based on the statement: "horizontal (agricultural producers' groups) and vertical (contracts) integration in agriculture lowers farmers' income risk and reduces transaction costs, which strengthens farmers' position in the negotiation process with their purchasers". In verifying the hypothesis, the author conducted empirical research among Polish tobacco producers' groups. The data were collected in the period between January and May 2013. The theoretical background for the research is built on the new institutional economics, contract theory and transaction cost theory. Results provide the supposition that contracts and cooperation within producer's groups lower farmers' income risk, but in the case of contractual arrangements not so significantly. It is caused by following factors: contracts are signed for one season only; they do not fulfill all commitments in contracts and they do not provide financial sanctions, neither for farmers nor for purchasers/first processors. Existing contracts between the tobacco industry and tobacco producers' groups or tobacco growers can be categorised as production contracts in agriculture. Also individual farmer's transaction costs of contracts are lower due to cooperation than tobacco producer's groups. Therefore one can state that quasi-hierarchical structures in the tobacco sector improve efficiency of member's farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal P., 2002. Incentives, Risk, and Agency Costs in the Choice of Contractual Arrangements in Agriculture. Review of Development Economics, 6 (3), 460-477.
 2. Allen D.W., Lueck D., 2003. The Nature of Farm. Contracts, Rosk, and Organization in Agriculture. The MIT Press Cambridge, Massachusetts.
 3. Bogehoft P., Olesen H.B., 2004. Design of Production Contracts: Lesson from Theory and Agriculture. Copenhagen Business School Press DK, Copenhagen, 48.
 4. Boland M., Borton D., Domine M., 2002. Economic Issues with Vertical Coordination. Department of Agricultural Economics, Kansas State University, Kansas, 3-6.
 5. Brousseau E., Glachant J.M., 2004. The Economics of Contracts. Theory and Applications. University Press, Cambridge.
 6. Council Regulations (EC), No. 1782/2003.
 7. Council Regulations (EC), No. 864/2004.
 8. Council Regulations (EC), No. 1234/2007.
 9. Council Regulations (EC), No. 1698/2007.
 10. GUS, 2011. Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej. Powszechny Spis Rolny 2010 [Agricultural crops and selected elements of plant production methods. National Agricultural Census 2010]. Warszawa, 60 (in Polish).
 11. http://kodeks-cywilny.org/III-zobowiazania/kontraktacja [Access: 30.11.2013].
 12. http://ksow.pl/grupy-producentow-rolnych/warto-wiedziec.html [Access: 24.07.2013].
 13. http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie/Platnoscibezposrednie- w-2012-roku/Platnosc-niezwiazana-do-tytoniu [Access: 24.07.2013].
 14. http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie/Platnosci-bezposrednie-w-2012-roku/Platnosc-do-surowca-tytoniowego-wysokiej-jakosci [Access:24.07.2013].
 15. http://www.pmi.com/pol/about_us/how_we_operate/pages/good_agricultural_practices.aspx [Access: 25.07.2013].
 16. http://www.reportlinker.com/ci02053/Tobacco.html [Access: 31.11.2013].
 17. http://www.trademap.org [Access: 24.07.2013].
 18. Hueth B., Ligon E., Dimitri C., 2007. Agricultural Contracts: Data and Research Needs. American Journal Agricultural Economics 89 (5), 1276-1281.
 19. MacDonald J., Perry J., Ahearn M., Banker D., Chambers W., Dimitri C., Key N., Nelson K., Southard L., 2004. Conracts, Markets, and Prices. Organizing the Production and Use of Agricultural Commodities. Agricultural Economic Report No. 837. USDA November, 3-6.
 20. Malchar-Michalska D., 2011. Agricultural producer groups in Poland as a tool of sustainable development of rural areas. Economic and Environmental Studies 11 (1), 11-26.
 21. Malchar-Michalska D., 2012. Powiązania kontraktowe w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych [Contractual relations in the Polish agriculture - the case of agricultural producers' groups]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 14(1), 299 (in Polish).
 22. Ménard C., 2006. Hybrid Organization of Production and Distribution. Revista de Análisis Economico 21 (2), 25-41.
 23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 marca 2012 roku w sprawie wymagań jakościowych dla tytoniu [Regulation of the Ministry of Agriculture and Rural Development of 14 March 2012 on quality requirements for raw tobacco]. Dz.U. z 2012 r. poz. 274 (in Polish).
 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 marca 2012 roku w sprawie rejonów uprawy tytoniu [Regulation of the Ministry of Agriculture and Rural Development of 14 March 2012 on tobacco region cultivation]. Dz.U. z 2012 r. poz. 276 (in Polish).
 25. Stankiewicz W., 2012. Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydanie III uzupełnione [The Institutional Economics. Lecture Outline. 3th Edition]. Warszawa, 99-134, http:// pwsbia.edu.pl/pdf_files/Waclaw_Stankiewicz_Ekonomika_Instytucjonalna_III.pdf [Access: 30.11.2013] (in Polish).
 26. Ustawa z dn. 15 września 2000 roku u grupach producenckich i ich związkach [Act of 15 September 2000 on agricultural producers' groups and their unions]. Dz.U. z 2000 r. nr 88, poz. 983 (in Polish).
 27. Ustawa z dn. 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi [Act of 19 December 2003 on market organisation for fruit and vegetable, hop market, fodder plant market and market for flax and hemp]. Dz.U. z 2003 r. nr 223, poz. 2221 (in Polish).
 28. Ustawa z dn. 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym [The Excise Duty Act, 6 December 2008]. Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, art. 99a (in Polish).
 29. Ustawa z dn. 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej [Act of 7 December 2012 changing selected acts related to the budget act]. Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 1456 (in Polish).
 30. Williamson O.E., 1998. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu [The Economic Institutions of Capitalism]. PWN, Warszawa, 33-35 (in Polish).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu