BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Impact of the Economic Size of Farms on the Range of Support from the European Union Common Agricultural Policy Measures
Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstwa na zakres wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 4, s. 85-92, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Wsparcie finansowe, Gospodarstwa rolne, Środki unijne
Common Agricultural Policy (CAP), Financial support, Arable farm, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania wpływu wielkości ekonomicznej gospodarstwa na zakres wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego. Analizą objęto 2011 rok. W odniesieniu do analizowanych gospodarstw ogólna kwota wsparcia w ramach WPR UE w 2011 roku stanowiła 43,7% dochodu z gospodarstwa rolniczego. Podstawowymi elementami wsparcia ze środków WPR UE były płatności realizowane w ramach dopłat bezpośrednich i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Stanowiły one odpowiednio 74,3% i 9,9% ogólnego wsparcia. Z roku na rok obserwuje się zwiększanie oddziaływania tych środków na dochody. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is an attempt to present the impact of the economic size of farms on the range of support measures of the European Union Common Agricultural Policy. Detailed analyzes were conducted on the example of direct payments and payments for areas with unfavourable farming conditions (LFA). Their amount was considered in relation to farm income. The analysis covered the year 2011. In relation to the total amount of the analyzed farms, CAP support the EU in 2011 was 43.7% of farm income. The basic elements of support from the EU CAP payments were direct payments and payments for less favoured areas. They created respectively 74.3% and 9.9% of the total support. The increasing impact of these measures on income is observed year by year. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission Regulation (EC) No 1242/2008 of 8 December 2008 establishing a Community typology for agricultural holdings. Official Journal of the European Union, L 335, 3.
 2. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2008. Konkurencyjność celów w polityce rolnej w Polsce w świetle ustaw budżetowych przed i po wstąpieniu do UE (1997-2008) [Competitiveness of objectives within the agricultural policy in Poland from the perspective of budgetary law before and after accession to the EU-in Polish]. Roczniki Naukowe SERiA 10(1).
 3. Czyżewski B., 2013. Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce [Economic rent within food economy in Poland] (in Polish). PWE, Warszawa.
 4. Goraj L., Mańko S., 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym [Accountancy and economic analysis within individual farm - in Polish]. Difin, Warszawa, 34-41.
 5. Goraj L., Osuch D., 2011. Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2011 roku [Description of realizing the Plan of Selectionof a Sample of Agricultural Holdings under the Polish FADN - in Polish]. IERiGZ, Warszawa.
 6. Hunek T., 2005. Redefinicja funkcji rolnictwa polskiego w warunkach gospodarki rynkowej oraz akcesji do UE. W: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Ed. A. Rosner. [Redefining functions of Polish agriculture in the conditons of market economy and EU accession. In: Conditions and directions of socioeconomic changes in rural areas - in Polish]. IRWiR PAN, Warszawa, 53-55.
 7. Informacja z realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2011 roku [Information on realizing the tasks of Agency of Restructuring and Modernizing of Agriculture in 2011 - in Polish], 2012. Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Warszawa, 8-11.
 8. Informacja z realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 roku [Information on realizing the tasks of Agency of Restructuring and Modernizing of Agriculture in 2012 - in Polish], 2013. Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Warszawa, 8-12.
 9. Kowalski A., 2011. Podstawy prawne i realizacja polityki rolnej. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2010 roku [Legal basis and realizing the agricultural policy. In: Analysis of production and economic situation of agriculture and food economy in 2010 - in Polish]. IERiGŻ, Warszawa, 32-35.
 10. Kutkowska B., 2006. Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na Dolnym Śląsku. W: Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce [An assessment of the effectiveness of suport of farms located in less favoured areas In: Regional differentiation of agricultural production in Poland - in Polish]. IUNG, Puławy, 185.
 11. Lorencowicz E., Cupiał M., 2013. Assessment of investing activity of farmers using the EU funds on the example of Lubelskie Voivodeship. Acta Sci. Pol. Oeconomia 12 (1), 19-24.
 12. Milewski R., 2005. Podstawy ekonomii [Basics of economics - in Polish]. PWN, Warszawa, 382-389.
 13. Wieliczko B., 2012. Kluczowe uwarunkowania wspierania rolnictwa w UE [Key conditions for suport of agriculture in EU - in Polish]. IERiGŻ, Warszawa, 91.
 14. Współczynniki Standardowej Produkcji "2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. [Standard outputs of '2007' coefficients for the purposes of Community Typology of Agricultural Holdings - in Polish], 2012. IERiGŻ, Warszawa, 37.
 15. Wyniki Standardowe 2010 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN [Standard results of agricultural holdings based on Polish FADN data in 2010 - in Polish], 2011. IERiGŻ, Warszawa, 37-45
 16. Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN [2011 standard results of Polish FADN agricultural holdings - in Polish], 2012. IERiGŻ, Warszawa, 41.
 17. Wysokiński M., Dziwulski M., Jarzębowski S., 2013. Outlays on investments in farms specializing in milk production, depending on the degree of production concentration. Acta Sci. Pol. Oeconomia 12 (1), 60-62.
 18. Zegar J.S., 2004. Dochody w strategii rozwoju rolnictwa [Incomes within the strategy of agriculture development - in Polish]. IERiGŻ, Warszawa, 184-195.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu