BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchoń Aneta (Poznan University of Life Sciences, Poland), Baum Rafał (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Lease of Agricultural Land as an Instrument of Structural Changes In Agriculture in the Context of the Theory of Institutional Economics
Dzierżawa gruntów rolnych jako instrument zmian strukturalnych w rolnictwie w kontekście teorii ekonomii instytucjonalnej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 4, s. 107-122, rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Grunty rolne, Struktura agrarna, Ekonomia instytucjonalna, Zmiany strukturalne
Common Agricultural Policy (CAP), Arable land, Agrarian structure, Institutional economics, Structural changes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach artykułu przeprowadzono analizę regulacji prawnych dotyczących dzierżawy i danych statystycznych oraz dokonano oceny ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie. W dalszej kolejności rozważania koncentrowały się na przedstawieniu zagadnienia dzierżawy w aspekcie teorii ekonomii instytucjonalnej (defi nicja instytucji w ramach starej i nowej ekonomii instytucjonalnej). Badania wykazały, że dzierżawa jest efektywnym instrumentem zmian strukturalnych na polskiej wsi, przyczyniając się nie tylko do powiększania i tworzenia nowych gospodarstw, ale także modernizacji istniejących. W obecnych czasach dzierżawca gruntów rolnych to podmiot, który aby prowadzić efektywną działalność rolniczą musi zawierać różnego rodzaju umowy, składać wnioski, inwestować. Poza tym w coraz większym zakresie musi dbać o dobra publiczne, czyli zachowanie wymogów w zakresie ochrony środowiska. Rozwój dzierżawy wpisuje się w nowe teorie ekonomii oraz w zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes legal regulations and statistical data on a lease and assesses their influence on structural changes in agriculture. Next, it presents the issue of lease in the context of the theory of institutional economics (in the framework of old and new institutional economics). The research has proved that a lease is an effective instrument of structural changes in the Polish village helping not only to create and enlarge the new farms but also to modernizing the existing ones. Currently, a lessee of agricultural land is an entity which, in order to run an effective business activity, has to conclude various agreements, file applications, invest. The development of a lease is part of a theory which promotes the image of an entrepreneurial person, entangled in social and institutional relationships, who enters into various agreements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural Property Agency, 1992-2012. Sprawozdania z działalności, lata 1992-2012 [Reports on the activities of the Agency, the years 1992-2012], http://anr.gov.pl. [Access 26.10.2013].
 2. Ciaian P., Kancs A., Swinnen J., Van Herck K., Vranken L., 2012. Rental Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries, Brussels, http://www.ceps.be/book/rental-market-regulations-agricultural-land-eu-member-states-andcandidate- countries. [Access: 26.10.2013].
 3. Czyżewski B., Matuszczak A., 2008. Instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów w rolnictwie- ujęcie teoretyczne. W: Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej [Institutional conditions of the resource allocation in agriculture - theoretical perspective. In: The role of an institution in the modernization of agricultural farms. Economic and social conditions of the development of Polish food economy after the Polish accession to the European Union. Multi-annual programme 2005-2009]. Program wieloletni 2005-2009. IERiGŻ PIB 103, 29-43.
 4. Dopfer K., 1991. Toward a Theory of Economic Institution: Synergy and Path Dependency. Journal of Economic Issues 25 (2), 535-550.
 5. European Commission DGAGRI, 2013. EU farm economics overview FADN 2009, Brussels. Internet: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/EU_farm_economics_2012.pdf. [Access: 26.10.2013].
 6. Fassbender H., Hötzel H., Lukanow J., 2005. Landpachtrecht. Agricola-Verlag, Münster.
 7. Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., 1995. Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa [Agricultural Policy of the European Community in view of legislations and judicial decisions]. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 8. Lichorowicz A., 1986. Dzierżawa gruntów rolnych w ustawodawstwie krajów zachodnioeuropejskich [Lease of agricultural land in legislation of West European Countries]. PWN, Kraków.
 9. Lichorowicz A., 1996. Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej [The issues of agrarian structures in European Community legislation]. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 10. Lichorowicz A., 2003. Pozycja prawna gospodarstw wielkotowarowych w polskim ustawodawstwie rolnym. Uwagi de lege lata, de lege ferenda [Legal situation of large-scale farms in Polish agricultural laws. De lege lata, de lege ferenda comments]. Kwartalnik Prawa Prywatnego 3, 579-611.
 11. Lichorowicz A., Czechowski P., 1999. Dzierżawa gruntów rolnych w świetle standardów europejskich [Lease of agricultural land in view of European standards]. Podatki i Prawo Gospodarcze UE 6, 2-6.
 12. Lissowska M., 2004. Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce [Institutional dimensions of political changes in Poland]. SGH, Warszawa.
 13. North D., 1994a. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge, 3.
 14. North D., 1994b. Economic Performance through Time. American Economic Review 84 (3), 359-368.
 15. Pańko W., 1975. Dzierżawa gruntów rolnych [Lease of agricultural land]. PWN, Warszawa.
 16. Prutis S., 1998. Restrukturyzacja i prywatyzacja rolnictwa państwowego. W: Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej [Restructuring and privatizing state agriculture. In: Polish agricultural law on the verge of joining the European Union]. Ed. S. Prutis. Wyd. Temida, Białystok.
 17. Sikorska A., 2013. Dzierżawa gruntów rolnych w: Rynek ziemi rolniczej 2012 [Lease of agricultural land. In: Market of agricultural land 2012]. Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 18. Wyniki spisu rolnego [Agricultural census], 2010, http://www.stat.gov.pl/gus/11734_PLK_HTML. htm. [Access: 26.10.2013].
 19. Staniek Z., 2013. Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej [Diversity of institutional economics], http://www.e-sgh.pl/niezbednik/plik.php?id=27233173&pid=1081. [Access: 13.08.2013].
 20. Stankiewicz W., 2000. Historia myśli ekonomicznej (History of economic thought). PWE, Warszawa.
 21. Stankiewicz W., 2012. Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydanie III uzupełnione. Internet: http://pwsbia.edu.pl/pdf_files/Waclaw_Stankiewicz_Ekonomika_Instytucjonalna_III.pdf. [Access: 13.10.2013].
 22. Stelmachowski A., Zdziennicki B., 1987. Prawo rolne [Agricultural law]. PWN, Warszawa.
 23. Suchoń A., 2006. Prawna ochrona trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych [Legal protection of the continuity of management on leased agricultural lands]. Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Poznań.
 24. Suchoń A., 2012. Dzierżawca gruntów rolnych jako beneficjent środków unijnych [Lessee of agricultural lands as the beneficiary of the European Union]. Roczniki Naukowe SERIA 3, 387-392.
 25. Suchoń A., 2013. Legal Principles of Managing Agricultural Lands in Poland and their Impact on Changes in the Agrarian Structure, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/156124/2/C3- Suchon-Legal_c.pdf. [Access: 26.10.2013].
 26. Swinnen J., Buckwell A, Mathijs E., 1997. Agriculture Privatisation, Land Reform and Farm Restructuring in Central and Eastern Europe. Ashgate, Aldershot.
 27. Veblen T., 1971. Teoria klasy próżniaczej [The Theory of the Leisure Class]. PWN, Warszawa.
 28. Wilkin J. red., 2005. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej (Public choice theory. Introduction to the economic analysis of politics and public sector.). Scholar, Warszawa.
 29. Winkler W., 1997. Entwicklung und Handhabung des deutschen Landpachtrechts und dessen Zukunft in der EU, w: Aktuelle Aspekte der Landpacht, Verträge der HLBS - Sachverständigen- Fachtagurg von 13 bis 14 November 1996 in Göttingen. Sankt Augustin.
 30. Winkler W., 2011. Das Landpachtrecht in Frankreich. Agrar - und Umweltrecht 12, 465-471.
 31. Zawojska A., 2004. Process of Land Reforms in Poland: Explanation by Using Theories of Institutional Change and Theories of Political Behaviour, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 7, http://www.ejpau.media.pl/volume7/issue1/economics/art-01.html. [Access: 26.10.2013].
 32. Zieliński A., 1993. Niektóre problemy gospodarowania państwowymi nieruchomościami rolnymi, w: Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. Pamięci Profesora W. Pańki (Selected problems of managing state-owned agricultural properties, in: Elements of civil, self-government and agricultural law. In remembrance of Professor W. Pańko). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Ziętara W., 1999. Analiza funkcjonowania systemu dzierżaw w nowych krajach związkowych Niemiec, w: Dzierżawa ziemi jako czynnik przemian struktury agrarnej w Polsce (The analysis of the operation of the lease system in new federal states in Germany, in: The land lease as a factor of changes of an agrarian structure in Poland), red. W. Ziętara. Wyd. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu