BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skórska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w sektorze usług
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Serwicyzacja polskiej gospodarki : przemiany wewnątrzsektorowe, 2013, s. 72-94, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Organizacja pracy nakładczej, Sektor usług, Formy zatrudnienia
Employment, Organization of home based work, Services sector, Employment forms
Abstrakt
Zmiany w strukturze sektorowej zatrudnienia wskazują, że sektor usług stanowi najbardziej dynamiczny obszar pod względem tworzenia miejsc pracy. Analiza kwantytatywna powinna jednak być uzupełniona o elementy kwalitatywne, tj. wpływ na produktywność pracy i poziom kwalifikacji zatrudnionych oraz aspekty rodzajowe, związane z nowymi formami zatrudnienia. Rozwój usług przyczynił się bowiem do zmian w organizacji pracy, zwiększenia udziału kobiet na rynku pracy oraz wdrożenia elastycznych form zatrudnienia", będących jednym z przejawów uelastyczniania i deregulacji rynku pracy. Stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy jest uniwersalną cechą współczesnej gospodarki. Uznawane jest za konieczne dla zapewnienia wzrostu gospodarczego poprzez dostosowanie strategii i wydajności przedsiębiorstw do wymogów zglobalizowanych rynków i gospodarek. Atypowe formy zatrudnienia występują we wszystkich krajach i systemach ekonomicznych, choć w różnym stopniu i skali. Ich powstawanie stało się w dużym stopniu możliwe dzięki rozwojowi nowych technik informacyjno-komunikacyjnych. Powstają i dynamicznie rozwijają się nowe możliwości komunikacji, kształcenia, organizacji pracy czy spędzania wolnego czasu. Nowe technologie przyczyniają się do szybszego przepływu informacji, ułatwiają przetwarzanie danych, a przede wszystkim umożliwiają odejście od tradycyjnego, umiejscowionego w określonej przestrzeni miejsca pracy, czego przykładem jest telepraca8. Globalizacja i rozwój nowych technologii, a wraz z nimi rozpowszechnianie się outsourcingu i offs- horingu usług, przyczynia się do coraz częstszego odchodzenia od standardowego modelu zatrudnienia, opartego na umowie o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin. Praca tymczasowa, niepełny wymiar godzin czasu pracy czy samozatrudnienie stanowią przykłady tego typu rozwiązań.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 2003
 2. Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm. Red. L. Machol-Zajda. IPiSS, Warszawa 2001
 3. Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji. Red. B. Paradowska. IPiSS, Warszawa 2003
 4. Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska. IPiSS, WSE, Białystok-Warszawa 2003
 5. Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji polski z Unią Europejską. Red. J. Orczyk. AE, Poznań 2001
 6. Skórska A.: Elastyczność rynku pracy. W: Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007
 7. Kotlorz D., Skórska A.: Segmentacja rynku pracy a stosowane elastyczne formy zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Wydziałowe "Studia Ekonomiczne". Nr 112. Red. D. Kotlorz. UE, Katowice 2012
 8. Bieleński H., Bosch G., Wagner A.: Working Time Preferences in Sixteen European Countries. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2002
 9. Kryńska E.: Dylematy polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2001
 10. Dyrektywa 1997/81/WE z 15 grudnia 1997 r. w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze czasu
 11. Part-Time Work In European Companies, Establishment Survey on Working Time 2004-2005. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Office for Official Publications of European Communities, Luxembourg 2007
 12. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/ database
 13. Part-Time Work in the European Union. European Company Survey 2009. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011
 14. Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2012. GUS, Warszawa 2012
 15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2010, nr 220, poz. 1447 z późn. Zm.
 16. Pedersini R., Coletto D.: Self-employed Workers: Industrial Relations and Working Conditions. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Office for Official Publications of Resolution Concerning the Measurement of Underemployment and Inadequate Employment Situations, Adopted by the Sixteenth International Conference of Labour Statisticians, October 1998
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu