BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojek-Filus Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, 209 s., rys., tab., bibliogr. 158 poz.
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Wartość przedsiębiorstwa, Rozliczenia, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Polityka bilansowa, Sprawozdanie finansowe
Capital group, Enterprise value, Settlements, Business valuation method, Balance sheets policy, Financial statements
Abstrakt
Głównym celem podjętych przez autorkę badań jest wykazanie i ocena skutków zróżnicowanej identyfikacji wartości firmy oraz analiza determinant tej wielkości i jej odpisów w grupie kapitałowej. W publikacji zostały przedstawione konsekwencje skutków stosowania różnych metod pomiaru oraz rozliczania dodatniej i ujemnej wartości firmy dla tworzenia obrazu sytuacji finansowej grupy kapitałowej w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accounting Standards Update on 2011-08: Intangibles - Goodwill and Others (Topic 350): Testing Goodwill for Impairement; An Amendment of the FASB - Accounting Standards Codification.
 2. Alexander D., Archer S. (1996): Goodwill and the Difference Arising on First Consolidation. "The European Accounting Review", Vol. 5, No. 2.
 3. Bens D., Heltzer W., Segal B. (2011): The Information Content of Goodwill Impairments and SFAS 142. "Journal of Accounting, Auditing & Finance", Vol. 26, Iss. 3.
 4. Białas M. (2011): Problemy z ustalaniem wyniku finansowego w rachunku zysków i strat. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego": Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Rachunkowość w teorii i praktyce, nr 625 (32).
 5. Bini M., Bella Ch. D. (2007): Determinants of Market Reactions to Goodwill Write-off after SFAS 142. "Managerial Finance", Vol. 33, Iss. 11.
 6. Bradbury M. E., Godfrey J. M., Koh P. S. (2003): Investment Opportunity Set Influence on Goodwill Amortization, Asia Pacific. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 10, cyt. za: K. G. Chalmers, J. M. Godfrey, J. C. Webster: Does a Goodwill Impairement Regime Better Reflect the Underlying Economic Attributes of Goodwill? "Accounting and Finance" 2011, Vol. 51.
 7. Bugeja M., Gallery N. (2006): Is Older Goodwill Value Relevant? "Accounting and Finance", Vol. 46, Iss. 4.
 8. Buk H. (2008): Analiza wartości firmy jako pozycji bilansowej. W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Red. S. Wrzosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wroclaw.
 9. Buk H. (2010): Czy ujęcie marki w bilansie jako wartości niematerialnej może być wiarygodne? W: System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego. Red. I. Sobańska, P. Kabalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Carpenter B. W., Boyle D. M. (2011): Testing Goodwill for Impairment: An Optional Consideration of Qualitative Factors. "CPA Journal", November, Vol. 81, Iss. 11.
 11. Chalmers K. G., Godfrey J. M., Webster J. C. (2011): Does a Goodwill Impairement Regime Better Reflect the Underlying Economic Attributes of Goodwill? "Accounting and Finance", Vol. 51.
 12. Chauvin K., Hirscliey M. (1994): Goodwill, Profitability, and the Market Value of the Finn. "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 13, No. 2.
 13. Chen M. L., Chen R. D. (2009): Economic Entity Theory: Non-Controlling Interests and Goodwill Valuation. "Journal of Finance and Accountancy", Vol. 1, No. 1.
 14. Churyk N. T. (2005): Reporting Goodwill: Are the New Accounting Standards Consistent with Market Valuations? "Journal of Business Research", No. 58.
 15. Cieciura M. (2010): Rozliczanie wartości firmy w kontekście zachowania naczelnej zasady rachunkowości. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 16. Cieciura M., Czaja-Cieszyńska H. (2011): Rozliczanie wartości firmy w świetle polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości - analiza przyjętych rozwiązań. W: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja. Red. T. Cebrowska, W. Dotkuś. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 17. Cohen J. A. (2005): Intangible Assets. Valuation and Economic Benefis. John Wiley & Sons, New Jersey.
 18. Comiskey E. E., Clarke J. E., Mulford Ch. W. (2010): Is Negative Goodwill Valued by Investors? "Accounting Horizons", Vol. 24, No. 3.
 19. Dodwell L. C. (2011): The Determinants of Goodwill Impairment Write-offs under FASB ASC Topic 350 (Formerly Known as SFAS 142) in Family Firms vs. Non-family Firms'. Evidens from the S7P 500, http://gateway.proquest.com/ 34/43/3443945 [dostęp: 12.12.2012].
 20. Epstein B., Nach R., Bragg S. (2010): GAAP 2010. Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles. John Wiley & Sons, New Jersey, cyt. za: J. Gierusz (2012): Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej", http://www.zif.wzr.pl/pim/2012 4 3 16.pdf [dostęp: 10.12.2012].
 21. Falk H., Gordon L. A. (1977): Imperfect Markets and the Nature of Goodwill. "Journal of Business Finance and Accounting", cyt. za: R. Ignatowski (2003): Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. ODDK, Gdańsk.
 22. Fiechter P., Meyer C.: Big Bath Accounting using Fair Value Measurement Discretion during the Financial Crisis, http://www.business.uzh.ch/professorships/ entrepreneurship/workshop/F iechter.pdf [dostęp: 12.12.2012].
 23. Francis J., Hanna J. D., Vincent L. (1996): Causes and Effects of Discretionary Asset Write-Offs. "Journal of Accounting Research" Supplement, Vol. 34, Iss. 3.
 24. Frendzel M.(2011): Aktywowanie wewnętrznie wytworzonych zasobów niematerialnych w wartości innych aktywów - zagadnienia dyskusyjne. W: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja. Red. T. Cebrowska, W. Dotkuś. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 25. Gabrusewicz W. (2002): Polityka bilansowa grupy kapitałowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP, tom 8 (64), Warszawa.
 26. Gabrusewicz W., Remlein M. (2011): Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane. PWE, Warszawa.
 27. Gierusz J. (2012), Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13. "Wycena w wartości godziwej", http://www.zif.wzr.pl/pim/2012_4_3_16.pdf [dostęp: 20.12.2012].
 28. Glaum M., Wyrwa S. (2011): Making Acquisitions Transparent. Goodwill Accounting in Times of Crisis, http://www.pwc.com/ie/pubs/2011 [dostęp: 18.12.2012].
 29. Gmytrasiewicz M. (2009): Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości Finansowej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 53, SKwP, Warszawa.
 30. Godfrey J. M., Koh P. (2009): Goodwell Impairment as a Reflection of Investment Opportunities. "Accounting and Finance", Vol. 49.
 31. Gos W. (2011): Bilans - znaczenie, koncepcje sporządzania, formy prezentacji. PWE, Warszawa.
 32. Gozdecki C. (1999): Statystyka w ochronie środowiska - poradnik. Wydawnictwo PWSOŚ, Radom.
 33. Górkiewicz M., Kołacz J. (2001): Statystyka medyczna. Podejście praktyczne przy zastosowaniu programu MS EXCEL. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 34. Grabiński T. (1984): Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyt Naukowy nr 61. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 35. Grabiński T. (1992): Metody taksonomii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 36. Gu F., Baruch L. (2011): Overpriced Shares, 111 - Advised Acquisitions, and Goodwill Impairment. "The Accounting Review", Vol. 86, Iss. 6.
 37. Hall S. C. (1993): Determinants of Goodwill Amortization Period. "Journal of Business Finance & Accounting", June, Vol. 20, Iss. 4.
 38. Hatfield H. R. (1927): Accounting: Its Principles and Problems. Appleton.
 39. Healy P. M., Wahlen J. M. (1999): A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standards Setting. "Accounting Horizons", 13(4).
 40. Hendriksen E. A. (1970): Accounting Theory. Richard D. Irwin, Homewood, cyt. za: M. C. Miller (1973): Goodwill - An Aggregation Issue. "Accounting Review", Vol. 48, Iss. 2.
 41. Henning S. L, Lewis B. L., Shaw W. I I. (2000): Valuation of the Components of Purchased Goodwill. "Journal of Accounting Research", Vol. 38, No 2.
 42. Henning S. L., Shaw W. H. (2003): Is the Selection of the Amortization period for Goodwill a Strategic Choice? "Review of Qualitative Finance & Accounting", Vol. 20, Iss. 4.
 43. Hołda A. (2010): Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 56 (112), SKwP, Warszawa.
 44. Van Hulzen P., Alfonso L., Georgakopoulos G., Sotiropoulos I. (2011): Amortization Versus Impairment of Goodwill and Accounting Quality. "International Journal of Economic Sciencies and Applied Research", December, Vol. 4, Iss. 3.
 45. Hughes H. P. (1982): Goodwill in Accounting: A History of the Issues and Problems, Reaserch Monograph No 80, Georgia State University.
 46. Ignatowski R. (1992): Czyni jest wartość firmy. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKw P", nr 21, Warszawa.
 47. Ignatowski R. (2003): Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. ODDK, Gdańsk.
 48. Ignatowski R. (2004): Nowe międzynarodowe rozwiązania w zakresie rozliczania połączeń spółek i sprawozdawczości skonsolidowanej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 21 (77), numer specjalny.
 49. International Accounting Standard 27 (2011).
 50. International Accounting Standard 28 (2008).
 51. International Financial Reporting Standard 10 (2011).
 52. International Financial Reporting Standard 3.
 53. International Financial Reporting Standard 13 (2012).
 54. Jajuga K. (1999): Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 55. Jajuga J., Nazarko J., red. (2005): Klasyfikacja i analiza danych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 56. Jaki A. (2000): Pomiar i wycena wartości. Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.
 57. Jennings R. J., Robinson J., Thompson II R. B., Duvall L. (1996): The Relation between Accounting Goodwill Numbers and Equity Values. "Journal of Business Finance & Accounting", Vol. 23, No. 4.
 58. Jędrzejczyk M. (2011): Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne. PWE, Warszawa.
 59. Johnson J., Tearney M. G. (1993): Goodwill: An Eternal Controversy. "CPA Journal", Vol. 63, No. 4.
 60. Jóźwiak J., Podgórski J. (2006): Statystyka od podstaw. Wydanie VI. PWE, Warszawa 2006.
 61. Kamela-Sowińska A. (1996): Wartość firmy. PWE, Warszawa.
 62. Kendall M. G. (1975): Multivariete Analysis. Charles Griffin, London.
 63. Kim S., Yoon S. W. (2012): An Empirical Evaluation of Fair Value Accounting Numbers: Evidence from Goodwill Accounting. "Journal of Finance & Accountancy", June, Vol. 10.
 64. Kiziukiewicz T. (1993): Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menedżerów: poradnik praktyczny. Ekspert, Wrocław.
 65. Kostur A. (2001): Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczości finansowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 66. Koziński J. (1992): Wpływ wartości firmy na wartość udziałów spółki. W: Udziały w spółkach. Zarządzanie i rachunkowość. Red. T. Cebrowska. Wrocław.
 67. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", Uchwała nr 6/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r.
 68. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja", Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 24 kwietnia 2012 r.
 69. Kukuła K. (2000): Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 70. Lang L., Stulz R., Walking R. (1989): Managerial Performance, Tobin's Q and the Gain from Successful Tender Offers. "Journal of Financial Economics", 24.
 71. Lemans J. (2012): Goodwill Impairment as a Tool for Earnings Management, http://repub. Eur.nl/res/pub/20022/ [dostęp: 15.12.2012].
 72. Lennard A. (2007): Stewardship and the Objectives of Financial Statements: A Comment on IASB's Preliminary Views on an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision-Useful. "Accounting in Europe", Vol. 4, No.l.
 73. Luszniewicz A., Słaby T. (2003): Statystyka z pakietem komputerowym STA- TISTICA PL. Teoria i zastosowania. Wydanie 2. C.H.Beck, Warszawa.
 74. Luty Z. (2010): Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, 56 (112).
 75. Luty Z. (2009): Wirtualny wynik finansowy - ujemna wartość firmy. W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Red. H. Buk, A.M. Kostur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 76. Lycklama á Nijeholt M. P. (2010): Goodwil and Value Creation of Acquisition. Doctoral thesis. E.M. Meljers Institute for Legal Studies, Faculty of Law, Leiden University, http://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/15372.15 [dostęp: 12.2012].
 77. Lycklama á Nijeholt M. L., Grift Y. K. (2007): Goodwill Excess Returns, and Determinants of Value Creation and Overpayment. Ultrecht School of Economics, Discussion Paper series 07-31, http://igit.ur- archive.library.uu.nl/CTK/2008-l 126-201212/07-31 [dostęp: 16.12.2012].
 78. Lycklama á Nijeholt M. P., Grift Y. K., Blommaert J.M.J. (2012 ): Goodwill Measuring Value Creation of Acquisitions: An Empirical Research. Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series nr 12-21, http//: www.uu.nl/sitecollectionDocumeiits/REBO/REBO_USE7REBO_USE _OZZ/Discussion%20papers/12-21 .pdf [dostęp: 15.12.2012].
 79. Malatesta P. H. (1983): The Wealth Effect of Merger Activity and the Objective Functions of Merging Firms. "Journal of Financial Economics", 11.
 80. Mazur A. (2002): Identyfikacja i wycena niematerialnych składników majątku w świetle przepisów polskich i międzynarodowych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" SKwP, tom 8 (64), Warszawa.
 81. McCarthy M. G., Schneider D. G. (1995): Market Perception of Goodwill: Some Empirical Evidence. "Accounting and Business Research", Vol. 26, No. 1.
 82. MeKee T. E. (2005): Earnings Management: An Executive Perspective. Thomson.
 83. Micherda B. (2003): Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 84. Micherda B., red, (2005): Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 85. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 13 "Wycena w wartości godziwej", http://www.mf.gov.pl.
 86. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2011), Wydanie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP - International Accounting Standards Board, IASCF.
 87. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2009), Wydanie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP - International Accounting Standards Board, IASCF.
 88. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 22 (1999), "Połączenia przedsiębiorstw", International Accounting Standards Board, IASCF.
 89. Miller M. C., (1973): Goodwill - An Agregation Issue. "Accounting Review", Vol. 48, Iss. 2.
 90. Moeller S. B., Schlingemann F. P., Stulz R. M. (2004): Firm Size and the Gains from Acquisitions. "Journal of Financial Economics", 73.
 91. Molenda W. (2008): Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania. SKwP, Warszawa.
 92. Moonitz M. (1942): The Entity Approach to Consolidated Statements. "The Accounting Review", July, cyt. za S. Zeff (2005): The Entity Theory of recording Goodwill in Business Combiantions: Old Stuff. "CPA Journal", Vol. 75, Iss. 10.
 93. Musa S. D., Sehn P. (2012): Treatment of Goodwill Paid on Acquiring a Brazilian Company. "International Tax Review", Vol. 23, Iss. 3.
 94. De Moville W., Petrie G. (1989): Accounting for Bargain Purchase in a Business Combination. "Accounting Horizons", 2 (September).
 95. Myers S. C. (1977): Determinants of Corporate Finance. "Journal of Financial Economics", Vol. 5, No. 2.
 96. Nobes Ch., Norton J. (1996): International Variations in the Accounting and Treatments of Goodwill and the Implications for Research. "Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", Vol. 5, Iss. 2.
 97. Nowak E. (1990a): Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno- -gospodarczych. PWE, Warszawa.
 98. Nowak E. (1990b): Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa.
 99. Nowak E. (2008): Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa.
 100. Paterson R. (2002): Compendium of Accounting & Finance in Polish & English. Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa, cyt. za: M. Jędrzejczyk (2011): Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne. PWE, Warszawa.
 101. Paton W. A. (1955): Corporation Accounts and Statesments. Macmillan.
 102. Pfaff J. (2007): Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 103. Pfaff J. (2011): Rewizja finansowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 104. Piątek E. (2007): Polityka bilansowa grupy kapitałowej. CeDeWu, Warszawa.
 105. Pike B., Chui M. L. (2012): An Evaluation of the FASB's Conceptual Framework from a User's Perspective. "Academy of Accounting & Financial Studies Journal", Vol. 16, Iss. 1.
 106. Piosik A. (2010)): Determinanty przeprowadzania odpisów z tytułu utraty wartości firmy za lata 2007-2008 na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w warszawie. W: System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego. Red. I. Sobańska, P. Kabalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 107. Pluta W. (1977): Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa.
 108. Pociecha M. (2002): Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką. Wyd. AL BIS, Kraków.
 109. Poniatowska L., Strojek M. (2006): Skonsolidowany bilans i rachunek zysków i strat według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF. W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom II. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 110. Qualitative Goodwill Impairment Assessment, October 2011, http://www.pwc.com/us/en/transaction-service/ assets [dostęp: 10.12.2012].
 111. Ramanna K. (2008): The Implications of Unverifiable Fair-value Accounting: Evidence from the Political Economy of Goodwill Accounting. "Journal of Accounting and Economics", 45, http://www.elsevier.com/locate/jae [dostęp: 10.01.2013].
 112. Ramanna K., Watts R. (2008): Evidence from Goodwill Non-impairments on the Effects of Unverifiable Fair-Value Accounting, http://www.hbs.edu [dostęp: 10.01.2013].
 113. Remlein M. (2008): Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 114. Remlein M. (2010): Funkcja informacyjna rachunkowości a wycena według wartości godziwej. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. II. Red. M. Micherda. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 115. Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D. (1999): Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 116. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Dz. U. Nr 169.
 117. Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Dz. Urz. WE L 243 z 11.09. 2002, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne.
 118. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 zmieniające rozporządzenie nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 parlamentu europejskiego i rady w odniesieniu do MSSF 3, tłumaczenie: http://www.mf.gov.pl.
 119. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1255/2012 z dnia 11 grudnia 20102 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 12, MSSF 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20.
 120. Rowińska M. (2011): Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 121. Samelak J. (2004): Kierunki rozwoju modelu sprawozdania finansowego. "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 9.
 122. Schneider G. P., Sheikh A., Simione K. (2012): Income Smoothing: Management Consequences and Audytor Resposibilites in the Case of BEAZER HOMES, http://papers.ssrn.com (Social Science Research Network) [dostęp: 20.12.2012].
 123. Sikacz H. (2011): Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 124. Siudak M. (2001): Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 125. Skinner D. J. (2008): Discussion of The Implications of Unverifiable Fair-value Accounting: Evidence from the Political Economy of Goodwill Accounting. "Journal of Accounting and Economics", August, Vol. 45.
 126. Sobczyk M. (1997): Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 127. Sokołowski A. (2002): Metody stosowane w Data Mining. Rozdz. W: Data Mining - metody i przykłady. Materiały z seminariów StatSoft Polska, Kraków. Stanisz A., red. (2005): Biostatystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 128. Stanisz A. (2007a): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Wydawnictwo StatSoft, Kraków.
 129. Stanisz A. (2007b): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Wydawnictwo StatSoft, Kraków.
 130. Statement of Financial Accounting Standard 121.
 131. Statement of Financial Accounting Standard 142.
 132. Strojek M. (2009): Metody konsolidacji sprawozdań finansowych w świetle polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W: Zintegrowany system pomiarów dokonań rachunkowości. Red. H. Buk, A. M. Kostur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 133. Strojek-Filus M. (2010a): Wpływ różnicy konsolidacyjnej na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej grupy kapitałowej. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Red. E. Urbańczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 134. Strojek-Filus M. (2010b): Wspólne przedsięwzięcie w sprawozdawczości finansowej w świetle prawa polskiego i międzynarodowego. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. Tom II. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 135. Strojek-Filus M. (201 la): Odpisy z tytułu utraty wartości firmy a polityka bilansowa grupy kapitałowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 136. Strojek-Filus M. (2011b): Sprawozdawczość finansowa. W: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. J. Pfaff, Z. Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 137. Strojek-Filus M. (201 lc): Zastosowanie metody praw własności w wycenie udziałów jednostek powiązanych w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. W: Informacja sprawozdawcza o jednostkach powiązanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Red. H. Buk. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 138. Strojek-Filus M. (2012a): Kształtowanie zysków całkowitych w polityce rachunkowości w świetle międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości. W: Stabilność systemy finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. Tom II. Red. S. Owsiak. Wydawnictwo WSFiP w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 139. Strojek-Filus M. (2012b): Wycena udziałów niekontrolujących w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W: Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Red. H. Buk. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 140. Summary of Statement No. 142, http://www.fasb.org/, cyt. za: A. Mazur: Identyfikacja i wycena niematerialnych składników majątku w świetle przepisów polskich i międzynarodowych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" SKwP, tom 8 (64), Warszawa.
 141. Suryaningrum D. H., Anwar S. (2012): Beauty and the Beast: Accounting Hyperreality and Reality - A Baudrillarian Postmodernism Review on Goodwill. "Global Conference on Business & Finance Proceedings", June, Vol. 7, Iss. 2.
 142. Szczepankowski P. (2007): Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 143. Szewc M. (2009): Czy inwestorzy doceniają sprawozdania finansowe? "Rachunkowość", nr 9.
 144. Toborek-Mazur J. (2010): Holding jako podmiot rachunkowości. Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 145. Travlos N. G. (1987): Corporate Takeover Bids, Methods of Payment, and Bidding Firms Stock Returns. "The Journal of Finance", Vol. 42, No. 4.
 146. Turyna J. (2006): Standardy sprawozdawczości finansowej. Difin, Warszawa. Uchwała Nr 2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu rachunkowości Nr 4 "Utrata wartości aktywów".
 147. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 148. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst ujednolicony z dnia 11.03.2013 r. Dz. U. z 2013 r" poz. 330.
 149. Verriest A., Gaeremynck A. (2009): What Determines Goodwill Impairment? "Review of Business and Economics", Vol. 54, Iss. 2, http://lirias.kuleuve.be [dostęp: 5.01.2013].
 150. Walczak W. (2010): Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa. "E-Mentor", nr 4(36).
 151. Więcław W. (2009): Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR. Wolters Kluwer business, Kraków.
 152. Wzorcowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2010 według MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, http://www.iasplus.com/de/binary/ fs/2010mdetf [dostęp: 07.07.2013].
 153. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, 2010 (The Conceptual Framework for Financial Reporting).
 154. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, 1989 (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements).
 155. Zarzecki D. (1999): Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 156. Zarzecki D. (2004): Goodwill w rachunkowości i wycenie przedsiębiorstw. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczeniowe - tendencje światowe a polski rynek. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 157. Zeff S. (2005): The Entity Theory of recording Goodwill in Business Combian- tions: Old Stuff. "CPA Journal", Vol. 75, Iss. 10.
 158. Zeliaś A. (2000): Metody statystyczne. PWE, Warszawa,
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu