BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudzia Monika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy zmian demograficznych dokonujących się w województwie opolskim
Family Policy in Poland From the Perspective of the Demographic Changes Taking Place in Opole Voivodeship
Źródło
Nauki Społeczne / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (8), s. 68-86, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rodzina, Sytuacja demograficzna, Polityka rodzinna
Family, Demographic situation, Family policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest uzasadnienie potrzeby wspierania rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Autorka wyjaśnia, czym jest i jakie konsekwencje stwarza pojawienie się regresu demograficznego. Opisuje przemiany, jakie zaszły we współczesnej rodzinie. Podkreśla, że postawy prokreacyjne rodziców przyczyniły się do obecnych przemian ludnościowych, niekorzystnych dla równowagi demograficznej. W artykule przywołano pojęcie i cele polityki rodzinnej, a także obszary jej działania. Jako przykład wskazujący na konieczność prowadzenia aktywnej polityki rodzinnej zaprezentowano dane statystyczne dotyczące procesów demograficznych w województwie opolskim. Podjęto rozważania na temat możliwych konsekwencji obecnej sytuacji demograficznej. Wskazano na pronatalistyczny charakter polityki ludnościowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the present study is the justification for the need to support family in the implementation of complex functions that meet the institution referred to as the basic unit of society. The author explains what it is and what consequences the emergence of demographic contraction has. The article describes the changes that have occurred in the modern family and emphasizes that the reproductive attitudes of parents have contributed to the current, unfavorable demographic balance, population change. The article cites the concept and objectives of family policy, as well as areas for action to be fulfilled. As an example, pointing to the need for an active family policy, it presents statistical data on demographic processes in Opole Voivodeship. The paper discusses possible consequences of the current demographic situation and points the direction of growth of fertility of population policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa 2004.
 2. Barr N., Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa, TWP, Warszawa 2010.
 3. Deklaracja II Kongresu Demograficznego w Polsce, Polska w Europie - przyszłość demograficzna, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Deklaracja_II_Kongresu_Demograficznego_2012.pdf, 9.07.2013.
 4. Dobry klimat dla rodziny. Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 5. Dyczewski L., Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia, [w:] L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, KUL, Lublin 2007.
 6. Dziewięcka-Bokun L., Rodzina jako autoteliczna wartość polityki społecznej, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, UE, Wrocław 2010.
 7. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 8. Gagacka M., Aktywna polityka społeczna i ekonomia społeczna jako instrumenty wsparcia rodzin, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Usługi społeczne wobec rodziny, UE, Wrocław 2011.
 9. Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2007.
 10. Jończy R. (red.), Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Stan i tendencje. Raport z badań, Opole 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf, 25.09.2012.
 11. Jurczak M., Leksykon. Wyrazy trudne, ważne i ciekawe, Warszawa 1977.
 12. Kałdon B.M., Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, Forum Pedagogiczne UKSW 1/2011.
 13. Kubów A., Szczepaniak J., Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, UE, Wrocław 2010.
 14. Kubów A., Szczepaniak J. (red.), Usługi społeczne wobec rodziny, UE, Wrocław 2011.
 15. Kurzynowski A., Problemy rodziny w polityce społecznej, Ośrodek Badań Społecznych, Warszaw 1991.
 16. Kurzynowski A., Rodzina w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1995.
 17. Majorczyk M., Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze (socjalizacyjno-enkulturacyjne), [w:] Scripta Comeniana Lesnensia nr 8, Leszno 2010.
 18. Matusik A., Polityka rodzinna w Polsce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, s. 2-3. http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/p5wwcq2dewv2b7zu7irxaab4d3kom2.pdf, 21.10.2013.
 19. Migracje zagraniczne a polityka rodzinna, [w:] Biuletyn RPO, Materiały nr 66, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa, czerwiec 2009.
 20. Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS, Warszawa 2011.
 21. Rocznik Demograficzny 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2012.pdf, s. 260, 4.12.2012.
 22. Rysz-Kowalczyk B., Leksykon polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 23. Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Raport 2010-2011, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf, 24.09.2012.
 24. Szczepaniak J., Subsydiarność w polityce społecznej wobec rodziny w warunkach współczesnych - między ideą a rzeczywistością, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, UE, Wrocław 2010.
 25. Szukalski S.M., Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa, [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 18, Uniwersytet Rzeszowski 2011.
 26. Usługi społeczne wobec rodziny, red. A. Kubów, J. Szczepaniak, UE, Wrocław 2011.
 27. Założenia polityki ludnościowej Polski 2012, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 28. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_projekt_zalozenia_polityki_ludnosciowej_w_polsce_rrl.pdf, 14.10.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6019
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu