BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Selected Problems of Auctioning the Greenhouse Gas Emission Allowances
Wybrane problemy aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 18-25, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Aukcje, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń
Auctions, Entitlement to emissions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W trzecim okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2013-2020, uczestnicy EU ETS, zamiast otrzymywać uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych, będą zmuszeni do ich kupna na aukcjach, z pewnymi wyjątkami i odroczeniami. Celem artykułu jest zdefiniowanie pojęcia aukcji, wskazanie przesłanek wyboru tej metody do alokacji uprawnień do emisji GHGs, ze zwróceniem uwagi na ich wady i zalety, oraz określenie miar sukcesu jej zastosowania w praktyce. Aby osiągnąć te cele, dokonano przeglądu definicji aukcji, przeprowadzono krótką analizę porównawczą metod alokacji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz teoretyczną analizę skuteczności i efektywności aukcji GHGs, przy założeniu różnych opcji procesu emisyjnego.(abstrakt oryginalny)

During the third trading period (2013-2020), the EU ETS participants will not be assigned the transferable greenhouse gas (GHG) emission allowances but instead will have to - with some exceptions and deferments - buy them at auctions. The aim of this article is to define the concept of an auction, to specify the criteria that prompted selection of this method for allocating GHG emission allowances, with due regard to their strengths and weaknesses, and to identify the measures of success of the practical application of this method. For this purpose, a review of various definitions of an auction was conducted, followed by a brief comparative analysis of methods for the allocation of GHG emission allowances and a theoretical analysis of the efficiency and effectiveness of allowances auctioning, with various scenarios for the issuing process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013-2020 zgodne z dyrektywą 2009/29/WE, KASHUE-KOBiZE, Warszawa 2010.
 2. Drabik E., Wykorzystywanie reguł aukcyjnych do handlu energią w Polsce, Przegląd Statystyczny 2010, z. 4.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.Urz. L 275/32 z 25.10.2003.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu emisjami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.Urz. L 140/63 z 5.06.2009.
 5. Dziuba D.T., Handel aukcyjny. Rynki - metody - technologie, Difin, Warszawa 2008.
 6. Kuśmierczyk P., Aukcje i przetargi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 7. Lovell H., Sales de Aguiar T., Bebbingto J., Larrinaga-Gonzales C., Accounting for Carbon, The Association of Chartered Certified Accountants, London 2010.
 8. Malik K., Handel uprawnieniami emisyjnymi jako instrument polityki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, Ekonomia i Środowisko 2006, nr 1 (29).
 9. Ramseur J.L., Emission allowance allocation in cap-and-trade program: Options and condiderations, [in:] A.D. O,Connor (Ed.), Role of Auctions in Emission Allowance Allocations for Greenhouse Gases, Nova Science Publishers, 2010.
 10. Słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jedn. DzU z 2007 r., nr 223, poz. 1655.
 13. www.etymonline.com/index.php?term=auction&allowed_in_frame=0.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu