BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziuba Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
The Concept of Sustainable Development in Tax Policy of Cities with County Rights Referring to Property Tax in Poland
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polityce podatkowej miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości w Polsce.
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 26-36, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Samorząd terytorialny, Polityka podatkowa
Sustainable development, Local government, Tax policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy i oceny polityki podatkowej miast na prawach powiatu z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. W polityce tej można dostrzec określone decyzje zgodne z tą ideą. Polegają one na stosowaniu zwolnień i obniżonych stawek podatkowych w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele pożądane społecznie, a w mniejszym stopniu także na cele ekologiczne. W większości przypadków dotyczyło to gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co podkreśla związek gospodarki ze społeczeństwem i środowiskiem naturalnym. Spośród 66 miast na prawach powiatu pozaustawowe zwolnienia i zróżnicowanie stawek w celach społecznych i ekologicznych w 2013 r. zastosowało 37 jednostek.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis and evaluation of tax policy referring to cities with county rights from the perspective of sustainable development concept. This policy provides certain decisions in accordance with the discussed idea. They consist in applying tax exemptions and reduced tax rates with reference to property used for socially desirable goals and, to a lesser extent, for ecological purposes. In most cases it covers land and buildings used for economic activity purposes, which emphasizes the relations between economy and society, as well as natural environment. From among 66 cities with county rights non-statutory exemptions and tax rates differential, for social and ecological purposes, were applied in 37 units in 2013.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU z 2006 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
  2. Piontek F., Spór wokół kategorii rozwój i rozwój zrównoważony - jego konsekwencje dla teorii i praktyki, Problemy Ekologii 2006, nr 6.
  3. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, United Nations 1987, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm (retrieved 25.04.2013).
  4. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, Problemy Ekorozwoju 2006, nr 2.
  5. Swianiewicz P., Polityka podatkowa gmin, Wspólnota 2006, nr 7.
  6. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU z 2012 r. poz. 749, z późn. zm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu