BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
The System of Cost Account in Agricultural Accounting
System rachunku kosztów w rachunkowości rolnej
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 47-56, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rolnictwo, Koszty, Struktura kosztów, Rachunek kosztów
Accounting, Agriculture, Costs, Cost structure, Cost accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowadzenie rachunkowości rolniczej i podstawowa wiedza na temat kosztów, ich ewidencji oraz prezentacji pozwalają na prawidłowe działania w zakresie podejmowania decyzji na poziomie zarówno operacyjnym, jak i strategicznym. W perspektywie konieczności prowadzenia w Polsce księgowości przez gospodarstwa rolne zdefiniowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu rachunku kosztów w tychże jednostkach wydaje się aktualnym problemem. Celem artykułu było zatem zaprezentowanie klasyfikacji kosztów oraz zdefiniowanie rachunku kosztów w rachunkowości rolnej. Przedstawiono również warianty ewidencji kosztów, mając na uwadze specyfikę działalności rolniczej. Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu oraz metody formalne (metoda opisu graficznego i tabelarycznego).(abstrakt oryginalny)

Running agricultural accounts, and basic knowledge about costs, their recording and presentation allow for performing correct activities in the decision-making process at both operational and strategic levels. In the perspective of the need to keep the books in Poland by agricultural holdings both defining and implementing the adequate system of cost account in these units seem a current problem. The objective of the paper was therefore to present cost classification and to define cost account in agricultural accounting. Variants of cost accounting have also been presented with reference to the specific nature of agricultural activities. The basic research methods used by the author were the following ones: the method of literature references analysis and critical approach and formal methods (graphical and tabular description method).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1998.
 2. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998.
 3. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Bocian M., Płonka R., Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część II Analiza wyników standardowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej. Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Rachunkowości Rolnej, Warszawa 2012, http://www.fadn.pl/mediacatalog/documents/wyniki_2011_ ogolne2.pdf.
 4. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004.
 5. Kiziukiewicz T. (Ed.), Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław 2002.
 6. Kiziukiewicz T. (Ed.), MSR 41. Rolnictwo, Difin, Warszawa 2009.
 7. Kondraszuk T., Metodyczne aspekty rachunku kosztów w rolnictwie, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ pdf/EIOGZ_2010_nr85_s87.pdf.
 8. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 1994.
 9. Nowak E., Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, [in:] E. Nowak, M. Wierzbiński (Eds.), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
 10. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
 11. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU z 2000 r. nr 113, poz. 1186 z poźn. zm.
 12. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, DzU z 2001 r. nr 3, poz. 20 z późn. zm.
 13. Ziętara W., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce, Journal of Agribusiness and Rural Development 2009 nr 2 (12), http://www.jard.edu.pl/pub/35_2_2009.pdf.
 14. Ziętek I. (Ed.), Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2006-2007, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu