BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kułyk Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Konwergencja w polityce gospodarczej w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego
The Convergention in the Economic Policy in Different Developed Countries
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2010, nr 3, s. 87-95, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja, Konwergencja gospodarcza, Polityka gospodarcza, Rolnictwo, Wspieranie rolnictwa
Convergence, Economic convergence, Economic policy, Agriculture, Agriculture support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu poruszono problem konwergencji i systemu wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji. Przedstawiono przesłanki pozwalające wnioskować, iż zjawisko takie miało miejsce w ostatnich dwóch dekadach. Wyróżniono różne rodzaje konwergencji zarówno w warstwie metodycznej, wyodrębniając p-konwergencję i a-konwergencję, jak również przy uwzględnieniu zróżnicowanych procesów dostosowawczych. Jako miernik procesu konwergencji przyjęto wyznaczoną zgodnie z metodologią OECD, wielkość retransferów w stosunku do jednego aktywnego zawodowo w rolnictwie. Okres badawczy obejmował lata 1990-2008 i dotyczył państw ujętych w metodologii OECD, wykazujących zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego. Dowiedziono, iż nie mieliśmy do czynienia z konwergencją absolutną a jedynie można wskazać na przesłanki do występowania konwergencji "klubowej". (abstrakt oryginalny)

In the elaboration it was presented the convergention problem of the agriculture support system conditioned of the globalization. It was introduced premises allowing to conclude, that such occurrence took place in last two decades. We were distinguished different kinds of convergention both in the methodical layer, separating (3-convergention and o-convergention, and at the regard of diverse adaptive processes. As the measure of the process convergention we were accepted appointed in compliance with the methodology OECD with the size of retransfers with relation to of one of activity in the agriculture. The investigative period embraced years 1990-2009 and referred states seized in the methodology OECD, demonstrative the differentiation in the level of the economic development. We proved, that we did not deal with the absolute convergention and only one can evidence premises to the occurrence club convergention. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abreu M., De Groot H. L. Florax R., Space and growth: a survey of empirical evidence and methods, "Region et Development" 2005/21. s. 13A4.
 2. Agricultural Policies in Non-OECD Countries. Monitoring and Evaluations, OECD, Paris 2009. Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluations, OECD, Paris 2009.
 3. Battisti M., Di Vaio G., A spatially filtered mixture of p-convergence regressions for EU regions, 1980-2002, "Empirical Economics", 2008/34.
 4. Drezner D. W., Globalization, harmonization, and competition: the different pathways to policy convergencq, "Journal of European Public Policy", 2005/12.
 5. Friedman M., Do old fallacies ever die?, "Journal of Economic Literature", 1992/30.
 6. Galor O., Convergence? Inferences from theoretical models, "The Economic Journal", 1996/106.
 7. Holzinger K., Knill C., Causes and conditions of cross-national policy convergence, "Journal of European Public Policy", vol. 12, no. 5, 2005.
 8. Knill C., Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and explanatory factors, "Journal of European Public Policy", vol. 12, no. 5, 2005.
 9. Kułyk P., Dysproporcje w systemie wsparcia rolnictwa państw UE i ich uwarunkowania, [w:] A. Mickiewicz, P. Mickiewicz (red), Zrównoważony rozwój lokalny, unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013, T. 1, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2008.
 10. Mankiw N., Romer D., Weil D., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 1992/110.
 11. Quah D. T., Empirics for growth and distribution: stratification, polarization, and convergence clubs, "Journal of Economic Growth", 1997/2.
 12. Sala-i-Martin, X., Regional Cohesion: Evidence and Theories of Region al Growth and Convergence, "European Economic Review", 1996/40.
 13. Sugimoto Y., Inequality, Growth and Overtaking, " Macroeconomic Dynamics", vol. 10, no. 5, 2006.
 14. www.stats.oecd.org/wbes/ [26.03.2010].
 15. www.fao.org/database [26.03.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu