BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Audit Committee Functioning in Public Interest Entities - Current Status and Future Perspectives
Funkcjonowanie komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego - stan obecny i perspektywy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 82-90, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Jednostki zainteresowania publicznego, Audyt, Sprawozdawczość finansowa, Rewizja finansowa, Komitet audytu
Public interest entities, Audit, Financial reporting, Auditing, Audit committee
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustawowy obowiązek tworzenia komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego wynika z Ustawy o biegłych rewidentach z 7 maja 2009 r. Stanowi on bardzo ważny element systemu nadzoru korporacyjnego, jako gwaranta poprawności sprawozdań finansowych, właściwych relacji z biegłym rewidentem i audytem wewnętrznym. Do funkcji komitetu audytu, wynikających z regulacji prawnych, należą więc monitorowanie systemu rachunkowości, a zwłaszcza sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem, a także nadzorowanie i koordynowanie prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. Celem artykułu jest zatem przedstawienie istoty, roli, zadań i zasad funkcjonowania komitetu audytu, a także wskazanie problemów dotyczących oceny efektywności jego działania i kierunków ewolucji.(abstrakt oryginalny)

The statutory obligation for an audit committee establishment in public interest entities is set forth in the Act on Statutory Auditors of May 7, 2009. It constitutes the crucial component of corporate governance system as the guarantor of financial statements accuracy, appropriate relations with statutory auditors and internal audit. The functions of audit committee, resulting from legal regulations, include: accounting system monitoring with main emphasis on financial reporting, internal control system and risk management system, as well as the supervision and coordination of internal and external audits. The objective of the hereby paper is to present the essence, role, tasks and rules of audit committee functioning, as well as identify problems referring to its functioning efficiency assessment and its evolution directions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak I., Dobija D., Klimczak K., Koładkiewicz I., Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  2. Dobre praktyki komitetów audytu w Polsce, Polski Instytut Dyrektorów, 25.03.2010, www.pid.org.pl.
  3. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz.Urz. UE L 157/87.
  4. Helin A., Wasłowski J., Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu, BDO Sp. z o.o., Warszawa, 2011.
  5. Komitety audytu w Polsce w 2011 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW, www.pwc. pl/pl/publikacje/PwC_Komitety_audytu_w_Polsce_2011.pdf.
  6. Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2010, www.knf.gov.pl/.../Rekomendacje-komitet_audytu_tcm75-24820.pdf.
  7. Sawicki K., Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2012, nr 66 (122).
  8. Uchwała Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", www.corp-gov.gpw.pl.
  9. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU z 2009 r. nr 77, poz. 649.
  10. Zorde K., Program Komitet Audytu, Biuletyn BDO Spółki Giełdowe 2010, nr 3 (16).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu