BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyjaszczyk Ewa (Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście zmian przepisów dotyczących ochrony roślin w ostatnim dziesięcioleciu
Selected Problems of Rural Areas and Agriculture in light of Legal Changes Regarding Plant Protection in the Last Decade
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 3, s. 82-89, tab., bibliogr. 24 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Obszary wiejskie, Ochrona roślin, Regulacje prawne
Agriculture, Rural areas, Plant protection, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Chemiczna ochrona roślin podlega ścisłej regulacji przez prawo we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przeanalizowano wpływ regulacji prawnych na dostępność środków ochrony roślin oraz bezpieczeństwo ich stosowania. Zmiany prawne wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa oraz spadek dostępności środków ochrony roślin szczególnie do ochrony upraw małoobszarowych. Aktualnym problemem jest wdrożenie integrowanej ochrony roślin, która będzie obowiązkowa od roku 2014. Pomimo relatywnie niskiego zużycia środków ochrony roślin, w Polsce są dziedziny wymagające ulepszeń, takie jak: doradztwo, aktualizacja progów szkodliwości oraz rozwój systemów wspomagania decyzji. Wdrażanie nowych przepisów wymaga działań ułatwiających rolnikom dostosowanie się do nowych wymagań. Brak takiego postępowania może wpłynąć na obniżenie konkurencyjności polskiego rolnictwa w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Chemical plant protection is strictly regulated in all European Union Member States. The impact of legal rules on the availability of plant protection products and safety changes on the daily routine of plant production are presented and analyzed. The changes have increased overall safety but at the same time decreased the availability of plant protection products, especially in minor crops production. A current problem is the implementation of integrated plant protection, obligatory since the beginning of 2014. In spite of the relatively low consumption of plant protection products in Poland, there are areas requiring improvement such as: the advisory service, updating threshold levels and the development of decision support systems. New legal rules demand activities facilitating the implementation of these new requirements by farmers. Lack of such procedures may decrease the competitiveness of Polish agriculture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeski Z., Sodolski W. 2013: Profilaktyka zagrożeń chemicznych w rolnictwie, [w] Praktyczne problemy związane z ochrona pracy w rolnictwie, (red.) L. Solecki, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, s. 159-169.
 2. Czarkowski M.P., Cielebąk E., Kondej B., Staszewska E. 2011: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2010 roku, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, ss. 146.
 3. Directorate General for Halth and Consumers 2009: EU Action On Pesticides "Our food has become greener" http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/eu_policy/docs/factsheet_pesticides_ en.pdf , dostęp 30.08.2013.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dz.Urz. 24.11.2009 L 309/71.
 5. Dyrektywa Rady z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (91/414/EW G) Dz.Urz. L 230, 19/08/1991 P. 0001-0032.
 6. ECPA 2013: Plant protection R&D costs rise 68.4% in a decade, http://www.ecpa.eu/news-item/ regulatory-affairs/study-finds-conditions-tough-agrochemical-innovation, dostęp 16.09.2013.
 7. Informacja o realizacji zadań przez Państwową Inspekcje Ochrony Roślin w 2010 roku. 2011: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa, s. 166.
 8. Matyjaszczyk E. 2011: Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin, pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi i środowiska, Instytut Ochorny Roślin PI B, Poznań, ss. 130.
 9. Matyjaszczyk E. 2012: Aktualne możliwości ochrony wybranych upraw małoobszarowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, "Progress in Plant Protection", 52(1), s. 167-173.
 10. Matyjaszczyk E. 2013: Plant protection in Poland on the eve of obligatory Integrated Pest Management implementation, "Pest Management Science", DOI 10.1002/ps.3578.
 11. Matyjaszczyk E., Dobrzański A. 2013: Ochrona przed chwastami roślin ozdobnych uprawianych z cebul i bulw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, "Progress in Plant Protection", 53(2), s. 282-290.
 12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2012: Instrukcja wypełniania wniosku o rozszerzenie zakresu zezwolenia na zastosowania małoobszarowe, http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/ SearchEngine/SearchEngine.aspx?SearchText=ma%C5%82oobszarowe, dostęp 30.08.2013.
 13. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2013: Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://www.bip.minrol.gov.pl/Desktop- Default.aspx?TabOrgId=647&LangId=0, dostęp 30.08.2013.
 14. Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Frąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Swoboda W., Przewoźniak M., Rzeszutko U., Domańska I., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrka E., Kurdziel A., Rupar J., Rogozińska K., Słowik-Borowiec M., Michel M., Szala J., Szponik M. 2013: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2012. Streszczenia 53. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań 7-8 lutego 2013, s. 72.
 15. Nowacki W. 2008: Porównanie opłacalności upraw konwencjonalnych i ekologicznych na przykładzie ziemniaka, [w] Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych, (red.) E. Matyjaszczyk, Instytut Ochrony Roślin PI B, Poznań s. 48-62.
 16. Panasiuk L., Paprzycki P. 2006: Zatrucia środkami ochrony roślin w Polsce, [w] Chemiczne zagrożenia w rolnictwie. Stan aktualny i perspektywy, T. Nazimek, L. Solecki (red.), Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, s. 291-301.
 17. Pruszyński s., Moczyński W. 1992: Produkcja i dystrybucja środków ochrony roślin. Raport o stanie i potrzebach ochrony roślin w Polsce, IOR , Poznań, s. 70.
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE ) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EW G i 91/414/EW G, Dz.Urz. 24.11.2009 L 309/1.
 19. Rozporządzenie Prezydenta z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin DzU 1927.108.922.
 20. Studniarski Z. 2013. Razem czy osobno? "Rolnik Dzierżawca", 4, s. 5-7.
 21. Ustawa o ochronie roślin uprawnych z dnia 12 lipca 1995 r., DzU 1995.90.446.
 22. Ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r., DzU 2004.11. 94.
 23. Wolny S. (red.) 2012: Zalecenia ochrony roślin na lata 2012/2013, części I-IV. Instytut Ochrony Roślin PI B Poznań, s. 233.
 24. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010 roku, KR US, Warszawa 2011, s. 87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu