BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Agnieszka
Tytuł
Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich
Market Freedom as a Factor Influencing Regional Convergence on Baltic Countries Example
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 435-448, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja, Gospodarka rynkowa, Unia walutowa, Analiza czynnikowa, Kryzys gospodarczy
Convergence, Market economy, Currency union, Factor analysis, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Litwa, Wyspy Kanaryjskie, Estonia
Lithuania, Canary Islands, Estonia
Abstrakt
Artykuł dotyczy szans rozwojowych Litwy, Łotwy i Estonii po przyjęciu wspólnej waluty euro, ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu przygotowania Litwy i Łotwy do unii walutowej. Wnioskowanie opiera się na dokonanej analizie czynnikowej, która miała zidentyfikować czynniki wpływające na rozwój gospodarczy tego regionu. Określenie różnic w tych gospodarkach pozwoliło na znalezienie obszaru, który może warunkować sukcesywne przyjęcie euro. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż bieżący charakter poruszanych kwestii pozostawia otwarte wnioskowanie, pozwalając czytelnikowi kreślić własne scenariusze. Praca badawcza pozwoliła na wyłonienie dwóch czynników determinujących otoczenie gospodarcze Litwy, Łotwy i Estonii. Jest to czynnik makroekonomiczny oraz koniunktura rynkowa, należy jednak podkreślić, iż mimo wspólnych cech struktura, stopień i kierunek oddziaływania tych czynników nie jest zbieżny. Otoczenie koniunkturalne w dużym stopniu wpływa na stabilizację gospodarczą i to właśnie ten czynnik został uznany za kluczowy w procesach konwergencji, szczególnie staraniach wejścia do strefy euro. Czynnik ów również, zdaniem autorki, warunkuj e sukces Estonii, który holistycznie można określić jako stabilny aczkolwiek dynamiczny rozwój. (abstrakt oryginalny)

Paper concerns chances of market development for Lithuania, Latvia and Estonia after adopting euro, especially assesment of preparation of Latvia and Lithuania. Conclusions are based mainly on factor analysis, conducted for master thesis Mechanisms of economic recovery crisis 2008-2009 in Baltics, which was to identify factors influencing economic development of the region. Definition of structural differences enables exploring the area, which stimulate successful euro adoption. Simultaneously, the author remarks that current character of discussed issues empowers reader to drew own conclusions. Conducted research allowed to select two factors determining economic surrender of Baltics, that is macroeconomic and market situation. In the paper context the key factor is market surroundings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska A., Mechanizmy wychodzenia z kryzysu 2008-2009 republik nadbałtyckich, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
  2. I. Korhonen Russion Crisis hits the Baltics harder than expected, Beyond transition.
  3. Mazurek S., Ścieżki międzynarodowej transmisji kryzysów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  4. MEMO/13/166 Bruksela 5.03.2013.
  5. Raport o konwergencji Maj 2012, EBC, Maj 2012.
  6. Schneider F., Shadow economies and corruption all over the world: New estimates for 145 countries, "Economics E-journal" 2009, vol. 1.
  7. Stefański R., Polityka kursu walutowego a koniunktura gospodarcza w krajach Europy Środkowej w czasie światowego kryzysu gospodarczego, UEP, Poznań 2010.
  8. www.heritage.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu