BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Proces starzenia się ludności a płodność w Polsce po okresie transformacji
The Ageing of the Population and the Fertility in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 291, s. 233-248, tab., rys., bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Starzenie się ludności - między demografią a polityką społeczną
Słowa kluczowe
Demografia, Starzenie się społeczeństw, Prokreacja
Demography, Ageing of the population, Procreation
Abstrakt
Od początku lat 90. obserwujemy w Polsce istotne zmiany w natężeniu płodności oraz strukturze ludności według wieku (wzrost liczby i udziału osób w wieku 60 lat i więcej). Celem artykułu jest ukazanie dynamiki przekształceń obu wyróżnionych procesów oraz ocena, na ile zmiany te są ze sobą powiązane. Rozważania prowadzone będą w ujęciu przestrzennym. Do opisu natężenia zmian w czasie współczynnika dzietności oraz udziału osób w wieku powyżej 60 lat i więcej wykorzystamy liniową funkcję trendu, a do analizy powiązań obu procesów wieloraką regresję liniową. (abstrakt oryginalny)

From the 1990s. we note the considerable decrease in the fertility rate in Poland and the rise in the proportion of persons aged 60 years and more in population. The article is to demonstrate the dynamics of changes of both processes and to correlation between the two processes. For the description of the changes in the value of the fertility rate and the share of persons aged over 60 years we use a linear function of the trend, and to describe the relationship of both processes multiple linear regression. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowska A., 2002, Zmiany aktywności zawodowej kobiet w latach 1993-2000 a ich sytuacja rodzinna, ISiD, KAE, SGH, 2002;
 2. Adsera A., 2004, Changing fertility rates in developed countries. The impact of labour market institutions, "Journal of Population Economics" Vol. 17, 23-45;
 3. Bianchi, S., Casper, L. 2000. American families. Population Bulletin, Vol. 55, 3-43;
 4. Brody, E. M. 1981, Women in the middle" and family help to older people. The Gerontologist, Vol. 21, 471-480;
 5. Budnik A., Mrowicka B., Baran S., 2007, The fertility of women Poland in the period of transformation of the political and economics system (the 80's and 90's). "Human Evolution", Vol. 18, 123-144;
 6. Cantor, M. H., 1991, Family and community: Changing roles in an aging society. The Gerontologist, Vol. 31, 337-346.
 7. Chisholm, J. F., 1999, The Sandwich Generation. Journal of Social Distress and the Homeless Vol. 8, 177-191.
 8. Chojnicki Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym (w:) Czyż T. (red.) Podstawy regionalizacji geograficznej. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 7-43
 9. Cohen, P., Casper, L. 2002, In whose home? Multigenerational families in the United States, 1998- 2000. Sociological Perspectives, Vol. 45, 1-20.
 10. Czyż T., 2002, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2-3, 24-28;
 11. Dautzenberg, M. G. H., Diederiks, J. P. M., Philipsen, H., Stevens, F. C. J., 1998, Women of a middle generation and parent care. International Journal of Aging and Human Development, Vol. 47, 241-262.
 12. Eisner, S.P., 2005, Managing Generation Y, S.A.M. Advanced Management Journal, Vol. 70, 4-16;
 13. Evandrou, M., Glaser, K., 2002, Changing economic and social roles: The experience of four cohorts of mid-life individuals in Britain. Population Trends Vol. 110, 19-30.
 14. Evandrou, M., Glaser, K., Henz, U., 2002. Multiple role occupancy in midlife: Balancing work and family life in Britain. The Gerontologist, Vol. 42, 781-789.
 15. Florczak W., 2008, Makroekonomiczne uwarunkowania płodności w Polsce: próba kwantyfikacji, "Studia Demograficzne" nr 1-2, 53-59
 16. Fishman, A.A. , 2004, Understand Generational Differences, National Underwriter, Vol. 108, 4-5;
 17. Frątczak E., 2000, Changes in Fertility Pattern in Poland during the Transformation Period - Measurement and Interpretation, "Polish Population Review", nr 16, 27-33;
 18. Loomis, L., Booth, A., 1995. Multigenerational caregiving and well-being: The myth of the beleaguered sandwich generation. Journal of Family Issues, Vol. 16,131-148.
 19. Kocot-Gorecka K., 2002, Aktywność ekonomiczna kobiet a zmiany wzorca płodności w Polsce, praca doktorska, ISiD, KAE, SGH, Warszawa
 20. Kotowska I.E., 2002, Zmiany modelu rodziny. Polska - kraje europejskie, "Polityka Społeczna" nr 4, 5-6;
 21. Kotowska I.E., Muszyńska M., Pawlak K., 2000, Przemiany procesu zawierania małżeństw i płodności w krajach europejskich, raport z badań, ISiD SGH, Warszawa
 22. Kotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., 2008, Poland: Fertility decline as a response to profund societal and labour market changes?, "Demographic Research", Vol. 19, 134-154
 23. Marciniak G., 2000, Predicted changes in the level of women's fertility and their consequences, "Polish Population Review", nr 16, 25-29;
 24. McDonald P., 2000, Gender equity, social institutions and the future of fertility, "Journal of Population Research", Vol.17, 23-34;
 25. Maddala G.S., 2006, Ekonometria, PWN, s. 164-240
 26. Mash A., Masch R., 2000, The dynamics of fertility, family planning and female education in a developing economy, "Applied Economics", Vol. 32, 24-41;
 27. Matysiak A., 2005, The sharing of professional and household duties between Polish couples: preferences and actual choices. "Studia Demograficzne" nr 1, 26-31;
 28. Miller, D., 1981, The 'sandwich' generation: Adult children of the aging. Social Work, September, 419-423;
 29. Mishtal J.Z., 2009, Understanding low fertility in Poland. Demographic consequences of gendered discrimination in employment and post-socialist neoliberal restructuring. "Demographic Research" Vol. 21, 228-234;
 30. Morrison D.F., 1990, Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN Warszawa
 31. Mynarska M., 2009, Individual fertility choices in Poland, Universität Rostock, Rostock
 32. Raphael, D., Schlesinger, B., 1993,. Caring for elderly parents and adult children living at home. SocialWork Research & Abstracts, Vol. 29, 3-10.
 33. Raphael, D., and Schlesinger, B., 1994. Women in the Sandwich Generation: Do Adult Children Living At Home Help? Journal of Women and Aging Vol. 6,21-45;
 34. Russell A. Ward and Glenna Spitze, 1988, "Sandwiched Marriages: The Implications of Child and Parent Relations for Marital Quality in Midlife," Social Forces, Vol. 77, 647-666;
 35. Sobczak I., 2000, Factors which shape birth number, intensity and spatial distribution of women's fertility in Poland, "Polish Population Review", nr 16, 23-28;
 36. Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki. Tom 2, StatSoft Polska, s.59-98
 37. Steven K. Wisensale, 1994, Toward the 21st Century: Family Change and Public Policy, Family Relations, Vol. 41, 417-422;
 38. Utah; Himmel, B., 2008, Different Strokes for Different Generations, Rental Product News, Vol. 30, 42-46;
 39. Ward, R., & Spitze, G., 1998. Sandwiched marriages: The implication of child and parent relations for marital quality in midlife. Social Forces, Vol. 77, 647-666.
 40. Zal, H., 1992. The sandwich generation: Caught between growing children and aging parents. New York: Insight Books.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu