BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szweda-Lewandowska Zofia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne uwarunkowania opieki na osobami starszymi
Demographic and Socio-Economic Factors Influencing the Need of Elderly Care
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 291, s. 279-291, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Starzenie się ludności - między demografią a polityką społeczną
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Opieka socjalna
Elderly people, Ageing of the population, Social services
Abstrakt
Zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie Polski przeobrażą życie społeczno- ekonomicznie wpływając na wszystkie obszary zarówno życia jednostek jak i zbiorowości. Zwiększająca się liczba osób w wieku 65 lat i więcej oraz dynamiczny proces podwójnego starzenia się ludności Polski spowodują konieczność budowy zintegrowanego systemu opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi. Aby system ten był efektywny i odpowiadał na potrzeby seniorów i ich bliskich konieczne jest wskazanie czynników wpływających na konieczność korzystania ze wsparcia świadczonego przez różne podmioty (rodzinę, organizacje pozarządowe, gminę) oraz czynników wpływających na możliwość zaspokojenia tych potrzeb. Celem artykułu jest analiza demograficznych, społecznych i ekonomicznych czynników wpływających na zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze świadczone zarówno w środowisku zamieszkania osoby starszej, jak i w wyspecjalizowanej instytucji oraz możliwości zaspokojenia potrzeb opiekuńczych przy malejących i jednocześnie starzejących się zasobach siły roboczej. (abstrakt oryginalny)

Population aging affects almost all areas of social life. In less than a quarter of a century, almost every third inhabitant of Poland will be 60 or over 60 years. Needs of society will change mainly due to the change in population age structure. The increasing need for care will be impossible to be satisfied only by the family. Greater involvement of informal support networks, NGOs, religious associations, local government and state will be required to ensure an adequate standard of care for seniors. The aim of this paper is to analyze the demographic, social and economic factors affecting the demand for nursing services provided in both the older person's living environment as well as in specialized institutions and the ability to meet the needs of care by shrinking and aging labor force. The paper first discusses the factors influencing the increasing demand for support. The second part discusses the factors affecting the ability to meet care needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurostat 2011, Key Figures on Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
  2. GUS 2011, Rocznik Demograficzny 2011, Warszawa
  3. GUS 2008, Prognozy ludności Polski do 2035 roku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_prognoza_ludnosci_ogolem.xls dane dostępne w dniu 18.02.2012 r.
  4. GUS 2003, Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe, Warszawa
  5. Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J. 2004, Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego, Wyd. U.J., Kraków
  6. GUS 2003, Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin 2002, GUS, Warszawa
  7. Z. Ciupijus 2011, Mobile central eastern Europeans in Britain: successful European Union citizens and disadvantaged labour migrants? Work Employment & Society vol. 25 nr 3
  8. Szukalski P., 2008, Relacje międzypokoleniowe z demograficznego punktu widzenia w starzejącym się społeczeństwie polskim, w: RRL, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2007-2008, ZWS DUS, Warszawa, s. 206-223.
  9. ZUS 2012, Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu