BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiński Kazimierz A. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Więź państwowa
State Bounds
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2003, nr 11, s. 20-34, przypisy
Słowa kluczowe
Więzi społeczne, Tożsamość narodowa, Państwo
Social bond, National identity, State
Uwagi
summ.
Abstrakt
W przedstawionych rozważaniach zwracam uwagę na więź państwową - relację międzyludzką która integruje oraz suwerenizuje określoną społeczność, transformując ją w instytucję określaną mianem "państwo". Wnioskiem z rozważań jest refleksja, iż w obliczu procesów integracyjnych obawy o utratę tożsamości narodowej są płonne, gdy troszczymy się o kulturę (język) oraz inteligencję. (fragment tekstu)

In the deliberations presented, I pay attention to the state bounds - an interhuman relation - that integrates and sovereignises a definite community, transforming it in he institution being called state. A reflection that, in the face of integration processes,misgivings about loss of the national identity are vain if we take care of culture (language) and intelligentsia is the conclusion of these deliberations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz, L: Jak korzystać z niepodległości? "Życie Gospodarcze" 1994 nr 29.
 2. Bardach, J.; Leśnodorski, B.; Pietrzak, M.: Historia państwa i prawa polskiego, PWN, Warszawa 1985, s. 10.
 3. Bieńkowski, W.: Zrozumieć społeczeństwo. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1889, s. 23-24.
 4. Błahut, K. J.: Socjalna gospodarka rynkowa, "Ekonomista" 1989 nr 3, s. 496
 5. Carus, T. L.: O naturze wszechrzeczy, PWN, Warszawa 1957.
 6. Cassirer, E.: Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Czytelnik, Warszawa 1971
 7. Dulski, S.: System podmiotowy gospodarki, Warszawa 1986.
 8. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1996, s. 487-488.
 9. Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1979, t. 2. s. 898.
 10. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, PWE, Warszawa 1981, s. 515-516.
 11. Fromm, E.: Niech się stanie człowiek, WN PWN, Warszawa - Wrocław 1994, s. 92
 12. Godłów Legiędż, J.: Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, PWN. Warszawa 1992.
 13. Grimm, K.: Socjalna gospodarka rynkowa w RFN, Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa 1992, s. 14-20.
 14. Habermas, J.: Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a. Main, Suhrkamp 1985, s. 405 [za:] Zdzisław Krasnodębski, Działanie i jego racjonalność w perspektywie prakseologicznej i socjologicznej, "Prakseologia" 1991 nr 1-2.
 15. Hawrylyshyn, B. Drogi do przyszłości, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1990, s. 157.
 16. Hayek, F. A.: The Constitution of Liberty, Chicago 1960, s. 6.
 17. Hlond, August: O chrześcijańskie zasady życia państwowego, Płock 1932
 18. Keynes, J. M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa
 19. Krąpiec, M. A.: Ja - człowiek, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, s. 333.
 20. Krąpiec, M. A.: Język i świat realny, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, s. 36-31.
 21. Miejsce i rola inteligencji w strukturze społeczeństwa w świetle koncepcji politycznych SD, Epoka, Warszawa 1968.
 22. Niewiadomski, Z.: Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego. Instytut Administracji i Zarządzania, Warszawa 1989, s. 40;
 23. Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej, Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 1995
 24. Ortega y Gasset, J.: Bunt mas i inne pisma socjologiczne, FWN, Warszawa 1982, s. 584-620.
 25. Osiatyński, W.: Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, PWN. Warszawa 1984.
 26. Ożarowski, J.: Ujawnienie bytu w państwie - Ontologia i praktyka Martina Heideggera, "Studia Filozoficzne" 1971 nr 4, s. 93.
 27. Przeciszewski, T.: Planowanie społeczne a polityka społeczna, PWN, Warszawa 1987, s. 13
 28. Przeciszewski, T.: Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej. Koszty społeczne oraz akcjonariat pracowniczy i menedżerski (maszynopis referatu przedstawionego na konferencji AE Katowice w 1993 r., Materiały pokonferencyjne, s. 111-123).
 29. Pszczółkowski, T.: Umiejętność przekonywania i dyskusji, WP, Warszawa 1974, s. 206.
 30. Rudziński, W.: Historia Chin, Ossolineum Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974, s. 61
 31. Russell, B.: History of Western Philosophy, London 1980, Unwin Paperbacks.
 32. Simonde de Sismondi, J. C. L.: Nowe zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1955, t. I/II
 33. Smith, A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954, t. II, s. 441-525.
 34. Strzeszewski, Cz.: Katolicka nauka społeczna, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991, s. 499.
 35. von Bertalanffy, Ludwig: Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984. s. 235
 36. White, Leslje A.: Man's Control over Civilization: An Antropocentric Illusion "Scientific Monthly" LXVI (1948), s. 238. [za:] von Hayek, F. A.: Konstytucja wolności, Warszawa Wrocław 1987, s. 29
 37. Wilkas, E. I.; Majminas, E. Z.: Rieszenija: tieoria, informacyja. modielirowanije. Moskwa 1981, s. 26-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu