BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuchewicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Financial Reporting as the Instrument Presenting Entities' Responsibility for Their Economic and Social Performance
Sprawozdawczość finansowa jako instrument prezentacji odpowiedzialności jednostek za ich gospodarcze i społeczne dokonania
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 302, s. 187-195, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finance and Accountancy for Sustainable Development : Sustainable Finance
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Rozwój zrównoważony
Financial reporting, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednostki gospodarcze poprzez wpływ na otaczające je środowisko współtworzą rzeczywistość oraz kształtują przyszłość zarówno naszą, jak i następnych pokoleń. W związku z tym istotną kwestią jest prezentacja dokonań jednostek, nie tylko w ujęciu finansowym, ale również w ujęciu ich wpływu na otoczenie i odpowiedzialności za poczynione działania. Mając na uwadze to, że spośród raportów finansowych jednostek najczęściej wykorzystywana jest sprawozdawczość finansowa, autorka przeanalizowała możliwości opracowania jednego, zintegrowanego sprawozdania finansowego o charakterze zarówno retro- jak i prospektywnym, zawierającego informacje o charakterze finansowym i niefinansowym, dotyczące także społecznej odpowiedzialności jednostek za ich dokonania.(abstrakt oryginalny)

Economic entities, through their impact on the surrounding environment, co-create the reality and influence both our future and that of the generations to come. Therefore it is of crucial importance to present an entity performance not only in the financial perspective, but also from the position of its impact on environment and the responsibility for the actions taken. Bearing in mind the fact that financial reporting is the most commonly applied form of financial performance presentation used by entities, the objective of the hereby paper is to analyse possibilities for preparing a single, integrated financial statement of both retro- and prospective character and covering information of financial and non-financial nature and also referring to entities' social responsibility for their performance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and social Committee. Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM (2006) 136 final, Brussels 2006.
 2. Global Reporting Initiatives, www.globalreporting.org (retrieved 18.04.2013).
 3. IIRC, Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, http://theiirc.org/ wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (retrieved 20.04.2013).
 4. Jaworska E., Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [in:] T. Kiziukiewicz (Ed.), Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 5. KPMG, Integrated Reporting. Performance Insight through Better Business Reporting, issue 1, London 2011.
 6. Paszkiewicz A., Szadziewska A., Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, [in:] T. Kiziukiewicz (Ed.), Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 7. Praktyczne stanowisko: Komentarz zarządu, [in:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, IFRS Foundation, Londyn 2011.
 8. Preliminary Views on an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting. The Reporting Entity. Discussion Paper, IASB, London 2008, May.
 9. Raportowanie społeczne: niedoceniony element zarządzania CSR, www.raportyspoleczne.pl/text.php (retrieved 16.04.2013).
 10. Raporty społeczne, www.raportyspoleczne.pl/o_raportowaniu (retrieved 19.04.2013).
 11. Trueblood R.M., Study Group on the Objectives of Financial Statements, AICPA, 1973.
 12. Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, www.globalreporting.org (retrieved 18.04.2013).
 13. Zuchewicz J., Dilemmas of financial reporting as the reliable information source of an entity performance results, Equilibrium, vol. 7, issue 2, PTE, Polish Economic Society Branch in Toruń, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń 2012.
 14. www.globalreporting.org.
 15. www.wbcsd.org/web/publications/accountability-codes.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu