BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bagieński Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Perek Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wartość aktywów banków spółdzielczych a ich sytuacja finansowa
The Value of Assets of Cooperative Banks and Their Financial Situation
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 2, s. 37-52, tab., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Aktywa, Banki spółdzielcze, Kapitał własny
Financial liquidity, Assets, Cooperative banks, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany w sytuacji finansowej banków spółdzielczych w latach 2005-2011 z uwzględnieniem różnic wynikających z wielkości banków mierzonej wartością aktywów. W badaniu wykorzystano dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach finansowych 574 banków spółdzielczych, opublikowanych w "Monitorze Spółdzielczym B". W całym okresie badawczym funkcjonowanie banków spółdzielczych było bezpieczne, stabilne i rentowne. Cały sektor banków spółdzielczych charakteryzował się umiarkowanym zróżnicowaniem (koncentracją) aktywów. Pomimo tego, wielkość banku mierzona wartością aktywów różnicuje ich sytuację finansową. Duże banki cechuje bardziej dynamiczny rozwój, mniejsza rentowność aktywów i większy zwrot na kapitale. Małe banki charakteryzują się większym udziałem funduszy własnych w sumie bilansowej oraz wyższymi wskaźnikami wypłacalności. Osiągały one większy zwrot z aktywów, bo miały większą marżę procentową i prowadziły działalność przy mniejszych kosztach odsetkowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents changes in financial situation of cooperative banks in the years 2005-2011, taking into account differences in the size of banks resulting from the measured value of the assets. The research used quantitative data contained in the financial statements of 574 cooperative banks, published in the Monitor Cooperative B. Throughout the study period, the functioning of cooperative banks was safe, stable and profitable. The whole sector was characterized by moderate variability (concentration) of the assets. Despite this, the size of the bank measured by the value of assets differentiated their financial situation. Large banks have more dynamic growth, a lower return on assets and a higher return on equity. Small banks have a higher share of equity in total assets and higher capital adequacy ratios. They achieved a greater return on assets because the rate margins have increased and because they have operated with lower interest expense. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagieński S., Perek A. 2012: Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005-2010, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 99, z. 2.
  2. Bień W., Sokół H. 2000: Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Wyd. Difin. Warszawa. Dobosiewicz Z. 2011: Bankowość, PWE, Warszawa.
  3. Pyka I., Cichorska J., Cichy J. 2012: Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
  4. Stefański M. 2006: Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków, "Materiały i Studia", z. 212, NBP.
  5. Szambelańczyk J., Woźniak G. 1997: Zarządzanie bilansem banku spółdzielczego, [w] Zarządzanie bankiem spółdzielczym, J. Szambelańczyk (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań.
  6. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszenia się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000, Dz.U. 2001.119.1252.
  7. Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997, Dz.U. 2002.72.665.
  8. Zaleska M. 2003: Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego, Wyd. Twigger, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu