BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska Barbara (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym
Spatial Concentration of Innovative Potential in Food Industry
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 2, s. 53-64, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Koncentracja przestrzenna, Przemysł spożywczy, Innowacyjność, Region
Spatial concentration, Food industry, Innovative character, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono poziom przestrzennej koncentracji nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym w Polsce w latach 2005-2011. Stwierdzono, że struktura nakładów w ujęciu interregionalnym ma dychotomiczny charakter: połowę stanowią wydatki województw mazowieckiego i wielkopolskiego, natomiast drugą połowę - pozostałych regionów. Natomiast ujęcie intraregionalne wskazuje, że najwyższą koncentracją nakładów charakteryzuje się woj. podlaskie. Zmiany w poziomie nakładów wynikały z tendencji obserwowanych w gospodarkach krajowej i regionalnych. Ogólnokrajowa koniunktura miała korzystny wpływ na nakładowy aspekt działalności innowacyjnej, w odróżnieniu od struktury podmiotowej przemysłu spożywczego. Pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w regionach przyczyniła się do rzeczywistego wzrostu nakładów tylko w czterech województwach. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the level of spatial concentration of expenditure on innovation in the food industry in the years 2005-2011. It was found that the structure of expenditures has dichotomous nature: half are spendings in mazowieckie and wielkopolskie provinces, while the other half of the other regions. Interregional view shows however, that the highest concentration of expenditure is characteristic of the podlaskie province. Changes in the level of expenditures resulted from trends in national and regional economies. Economic situation of the country had a positive impact on the expenditure aspect of innovation, as opposed to the subjective structure of the food industry. The competitive position of the food industry in the region contributed to a real increase in expenditure only in four voivodeships. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrios S., Mas M., Navajas E., Quesada J. 2007: Mapping the ICT in EU Regions: Location, Employment, Factors of Attractiveness and Economic Impact, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 2. Brodzicki T., Szultka S. 2002: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(110), s. 45-59.
 3. Business Clusters in the UK - a First Assessment. DTI. 2001: Ministry of Science, London, cyt. za: Brodzicki T., Szultka S. 2002: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(110), s. 45-59.
 4. Dunn E. S. 1960: A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, vol. 6, p. 98-112.
 5. Evaluating Socio-Economic Programmes. Principal Evaluation Techniques and Tools. 1999: MEANS Collection, vol. 3, European Commission.
 6. Grzybowska B. 2012: Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne, UWM, Olsztyn.
 7. Juchniewicz M. 2009: Wewnętrzne czynniki i zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności polskich producentów żywności, [w] Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza), I. Szczepaniak (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 119-149.
 8. Kozłowski J. 2013: Wiedza na potrzeby polityki naukowej i innowacyjnej - badania naukowe, analizy, scoreboardy, [w] Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, P. Zadura-Lichota (red.), PARP, Warszawa, s. 21-40.
 9. Łącka I. 2011: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2006-2009 na tle przetwórstwa przemysłowego - analiza stanu i przyczyn, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIII, z. 2., s. 290-296.
 10. Nowakowska A. 2010: Regionalny wymiar polityki innowacyjnej w kontekście strategii Europa 2020 - ranga, charakter, ewolucja, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 246, s. 35-47.
 11. Santarek K., Szerenos A. 2006: Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 10-18.
 12. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego. Inteligentne Mazowsze 2012: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 13. Urban R. 2010: Polski przemysł spożywczy w okresie światowego kryzysu gospodarczego, "Przemysł Spożywczy", nr 7-8, s. 7-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu