BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany obszarowe a intensywność gospodarowania w gospodarstwach indywidualnych
Changes in Acreage and Intensity of Production of Private Agricultural Holdings
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 2, s. 97-107, tab., bibliogr. 23 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Intensyfikacja produkcji, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca, Gospodarstwa rolne
Intensification of production, Crop production, Animal production, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule określono związek między zmianami obszarowymi gospodarstw indywidualnych a ich intensywnością produkcji i intensywnością organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Badane gospodarstwa podzielono na cztery grupy ze względu na zmianę obszaru lub jej brak. Badania przeprowadzono za lata 2005-2009. Źródłem danych były informacje z systemu FADN. Uzyskane wyniki wskazują, iż zmiany obszarowe nie wykazywały wyraźnej współzależności z poziomem intensywności gospodarowania. Jednakże w grupie, która zwiększyła powierzchnię o ponad 25%, zmiany intensywności gospodarowania były najbardziej korzystne, między innymi nastąpił najwyższy wzrost wskaźnika intensywności produkcji zwierzęcej. (abstrakt oryginalny)

This paper examines the relationship between the changes in acreage and intensity of production as well as intensity of production organization of private agricultural holdings. The farms were divided into four groups, according to the change in acreage. The research was conducted for the years 2005-2009. The results indicate that the change in acreage did not show a clear correlation with the level of intensity of farming. However, in the group acreage of which increased by over 25% the intensity changes are most benefitial. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreae B. 1964: Sposoby prowadzenia gospodarstw rolniczych, PWRiL, Warszawa.
 2. Gębska M., Filipiak T. 2006: Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 3. Gołębiewska B. 2010: Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Harasim A. 2006: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy.
 5. Kasztelan P. 2008: Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 95, z. 1.
 6. Klepacki B. 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Kocira S. 2009: Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 3(13).
 8. Kopeć B. 1969: Ekonomika i organizacja gospodarstw w zarysie, PWRiL, Warszawa.
 9. Kopiński J. 2009: Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(12).
 10. Krasowicz S. 2009: Regionalne zróżnicowanie zmian w rolnictwie polskim, Studia i raporty. Wybrane elementy regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce. Program Wieloletni 2005-2010, IUNG-PIB, z. 15, Puławy.
 11. Krasowicz S., Igras J. 2003: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału rolnictwa w Polsce, "Pamiętnik Puławski", 132, Puławy.
 12. Krusze N. 1976: Ogólna ekonomika ogrodnictwa, PWRiL, Warszawa.
 13. Lorencowicz E.2009: Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(12).
 14. Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 15. Pietrzykowski R., Wicki L.2010: Dynamika zmian dysproporcji regionalnych rolnictwa mierzona poziomem nawożenia, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XII, z. 3.
 16. Polna M. 2009: Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(12).
 17. Rojewski M. 1983: Proces wytwórczy w rolnictwie, [w] Ekonomika rolnictwa, T. Rychlik (red.), PWRiL, Warszawa.
 18. Rychlik T., Kosieradzki M. 1981: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, PWRiL, Warszawa.
 19. Sobczyk M. 2007: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Szeląg-Sikora A. 2008a: Zasoby użytków rolnych oraz wyposażenie w sprzęt rolniczy gospodarstw a poziom intensywności prowadzonej produkcji rolniczej, "Inżynieria Rolnicza", nr 9(107).
 21. Szeląg-Sikora A. 2008b: Mierniki oceny uwarunkowań ekonomiczno-technicznych gospodarstw rolnych, "Inżynieria Rolnicza", nr 10(108).
 22. Szuk T. 2009: Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(12).
 23. Woś A., Tomczak F. 1983: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, PWRiL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu