BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziwiłko Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Determinanty rozwoju oraz ich wpływ na obecny stan produkcji wina gronowego w Polsce
Determinants of Development and It's Influence on Current Sate of Grape Wine Production in Poland
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 427-440, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja wina, Rynek wina, Przemysł winiarski
Wine production, Wine market, Wine industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje główne determinanty produkcji wina gronowego w Polsce oraz wynikające z nich implikacje dla opisywanego sektora. Na wytwarzanie tego trunku w największym stopniu wpływają regulacje prawne oraz preferencje konsumentów, choć istotnym czynnikiem jest także położenie geograficzne. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało zauważalne pomnożenie liczby winnic i areałów uprawnych winorośli. Dodatkowo Unia włączyła Polskę do strefy A europejskiej uprawy winorośli, na czym zyskali głównie mali producenci. Póki co najmocniejszą cechą polskiego wina jest jego jakość. Problem stanowi jednak rozbudowany instytucjonalizm, który stwarza barierę rozwojową tej branży. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż udział we wspólnotowym rynku wina generuje szereg szans. Poruszone problemy umożliwiają zapoznanie się z ogólnym stanem polskiej branży wina gronowego, który wynikł z opisanych w pracy czynników. (abstrakt oryginalny)

This paper considers description about main determinants of grape wine production in Poland and resulting from them implications. The biggest influence on it's production have: law regulations, consumer preferences and geographical location. Polish integration into the European Union have caused visible growth in number of vineyards. Further EU has included Poland into the "A" zone (geographical part of the EU wine common market). Small winemakers benefited from that. For now the strongest feature of polish wine is its' high quality and quaintness. Huge problem is complicated and expanded institutional network, which creates barrier in this sector development. Being part of EU wine common market generates numbers of opportunities. Problems described below allows to get to know with overall condition of polish grape wine sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson K. (red.), The World 's Wine Markets: globalization at work, Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2004.
 2. ARR 2010 - administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej i krajowymi, "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego" 2011, nr 1.
 3. Bosak W., Zasady etykietowania polskich win, 2009 http://www.vinisfera.pl/wina-,542,240,0,0,F,news.html [dostęp: 12.02.2012].
 4. Burkot P., Kulisz B., Rynek wina w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego" 2008, nr 12.
 5. Burkot P., Wino gronowe z Polskich winnic, "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego" 2010, nr 2.
 6. European Commission, Excise duty tables REF 1.034, 2012, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/ rates/excise_duties-part_i_alcohol_en.pdf [dostęp: 19.04.2012].
 7. Górzyński M., Osiak J., Rokicka M., Raport: Analiza rynku spirytusowego w Polsce, CASE- Doradcy Sp.Z.o.o., Warszawa 2005.
 8. http://www.belvini.pl/lexikon/Frankreich.html [dostęp: 12.04.2012].
 9. http://www.ijhar-s.gov.pl.
 10. Krajewski R., Tul-Krzyszczuk A., Rynek wina gronowego w Polsce - nowe wyzwania ze strony konsumentów, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-warzywny" 2002, nr 3.
 11. Kulisz B., Unijny rynek wina- mechanizmy dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego" 2007, nr 8.
 12. Lipińska I., Prawne aspekty produkcji wina w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2007, t. IX, z. 2.
 13. Opłacalność uprawy winorośli w Polsce, 2009, e-ogrody.com, http://www.e-ogrody.com/a-942-oplacalnosc-uprawy-winorosli-w-polsce.html [dostęp: 12.02.2012].
 14. Owca G., Wszystko, co chcieliście wiedzieć o imporcie wina, ale baliście się (i słusznie!) zapytać (cz. I), 2009, http://www.vinisfera.pl/wina,559,149,0,0,F,news.html [dostęp: 15.04.2012].
 15. Parys- Kępińska A., Wspólnotowy rynek wina po 2008 roku, "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego" 2010, nr 12.
 16. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2009 roku, Materiały Źródłowe, Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa 2010.
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych, Dz.U. 2004 Nr 35 poz. 311.
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej, Dz.U. 2008 Nr 133 poz. 846.
 19. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r., ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych, Dz. U. L 299.
 20. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z 20 grudnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, Dz. U. L 345.
 21. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z 20 grudnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, Dz. U. L 345.
 22. Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, Dz. U. L 148.
 23. Rozporządzenie Rady nr 1493/1999 z 14 lipca 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, Dz. U. WE nr L 179.
 24. Sprawozdania z działalności Agencji Rynku Rolnego na lata: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
 25. Szczepaniak I., Stan i perspektywy rozwoju przemysłu winiarskiego w Polsce, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 1999.
 26. Tul-Krzyszczuk A., Kołakowska-Paszkiewicz A., Konkurencyjność na rynku wina w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2008, t. X, z. 4.
 27. Tyszkiewicz S., Ochrona nazw i znaków wyróżniających produkty rolne i żywnościowe, [w:] Nitecka E., Obiedziński M. (red.), Prawo żywnościowe Unii Europejskiej, Fundacja Programów Pomocy dla (FAPA), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2000.
 28. Ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, Dz. U. Nr 145, poz. 915.
 29. Ustawa z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690.
 30. Ustawa z 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, Dz.U. 2004 Nr 34 poz. 292.
 31. Zarządzenie 80/2011/Z Prezesa Agencji Rynku rolnego z 20 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Warunków uczestnictwa w mechanizmie "Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, http://www.arr.gov.pl/data/02000/81_11_z. pdf [dostęp: 20.03.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu