BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębicka Olga (Uniwersytet Gdański), Oniszczuk-Jastrząbek Aneta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Koncepcja zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw w świetle globalizacji
Concept of Sustainable Chain Development in Times of Globalization
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2014, vol. 5, nr 1, s. 13-25, tab., wykr., bibliogr. 27 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Rozwój zrównoważony, Globalizacja, Innowacje, Zrównoważony łańcuch dostaw
Supply chain, Sustainable development, Globalization, Innovations, Sustainable supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szybkość zmian ekonomicznych, technologicznych, politycznych i prawnych otoczenia, jak również złożoność przewidywania popytu, zachowań i preferencji konsumentów oraz poszerzanie się rynków zbytu przyczyniają się do wzrostu znaczenia zrównoważonego łańcucha dostaw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, odgrywając szczególną rolę w procesie podejmowania decyzji i dostosowaniu się do potrzeb klienta. W celu, zatem, osiągnięcia przewagi konkurencyjnej niezbędne jest utrzymanie przez przedsiębiorstwo wysokiego poziomu innowacyjności, której efektem powinno być wdrażanie nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności w skali globalnej. (abstrakt oryginalny)

The rate of economic, technological, political and legal changes, as well as the complexity of predicting demand, behavior and preferences of consumers, along with expanding markets contribute to the growing importance of sustainable supply chain in the company's operation, playing a special role in the decision making process and adaptation to the consumer needs of. In order, therefore, to achieve a competitive advantage, it is necessary to maintain the high level of innovation, which should result in the implementation of new solutions, ideas and concepts that contribute to the competitiveness on a global scale. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Warszawa 1998.
 2. Ballou R.H., Business Logistics Management, Englewood Cliffs 1992, [in:] Basic business logistics. Transportation, materials management, physical distribution, Ed. R.H. Ballou, Englewood Cliffs 1987.
 3. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, Warszawa 1993.
 4. Bemebenek B., Partnerstwo przejawem przedsiębiorczości, [in:] Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności. Eds. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Wrocław 2006.
 5. Brammer S., Hoejmose S., Millington A., Managing Sustainable Global Supply Chains, Systematic Review of the Body of Knowledge. Network for Business Sustainability c/o Richard Ivey School of Business University of Western Ontarios, 2011.
 6. Bruel O., Menuet )., Thaler P.-F., Sustainable Procurement: A Crucial Lever to End the Crisis? HEC Paris, SNCF, Ecovadis 2009, http:/hec.edu/news/homepage/knowledge-impact/the-HEC-EcoVadis-2009- Barometer-Sustainable-Procurement-a-crucial-lever-to-end-of-crisis (05.02.2014).
 7. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Łódź 1992.
 8. Ćwik N. i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, 2011, http:/odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/wspolnaodpowiedzialnosc_FOB_2011.pdf (04.02.2014).
 9. Donald C., Waters J., Global Logistic: New directions in Supply Chain Management, Kogan Page Limited, London 2010.
 10. European Economy. European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Raport and Studies. Economic Evaluation of the Internal Market, IISSN 0379-0991, Belgium 1997, No. 63.
 11. Faulkner D., Bosman C., Strategie konkurencji, FELBERG SJ, Warszawa 1999.
 12. Fisher M., Raman A. The New Science of Retailing: How Analytics are Transforming the Supply Chain and Improving Performance, Harvard Business Press, Boston 2013.
 13. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltext, Warszawa 2001.
 14. Governance White Paper: One in Five Large Firms Set Labor Supplier Standards, Risk Metrics Group 2008, http:/riskmetrics.com/node/135625 (03.02.2014)
 15. http://iso.org/sites/iso26000launch/index.html (access 03.02.2014)
 16. Janasz W., Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, [in:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 17. Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, UG, Gdańsk 2007.
 18. Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
 19. Rudnicka A., Środowiskowe aspekty zarządzania dostawami, [in:] Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, Ed. N. Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2011.
 20. Rutkowski K., Efektywne zarządzanie logistyczne jako warunek przetrwania polskich firm w nowym stuleciu, [in:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku, Poznań 2000.
 21. Sen S., Bhattacharya C.B., Korschun D., The Role of Corporate Social Responsibility in Strengthening Multiple Stakeholder Relationships: A Field Experiment, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2006, Vol. 34, No. 2.
 22. Sroka R., Aspekty zarządzania dostawami, [in:] Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, Ed. N. Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2011.
 23. Supply Chain Sustainability A Practical Guide for Continuous Improvement, June 2010, UN Global Compact Office and Business for Social Responsibility.
 24. Wilmańska-Sosnowska S., Obsługa klienta jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 2001, nr 8.
 25. Witkowski J, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
 26. Wyżnikiewicz B., Konkurencyjność MŚP, [in:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2009.
 27. Żurek J., Globalizacja wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, [in:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Eds. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, UG, Gdańsk 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu