BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Igielski Michał (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Rola funduszy unijnych w rozwoju polskich firm
Role of EU Funds in the Development of Polish Companies
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2014, vol. 5, nr 1, s. 26-37, bibliogr. 14 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Dotacje, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
EU funds, Subsidies, Economic development and small business, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym mechanizmem pobudzania koniunktury gospodarczej, w chwili obecnej w naszym kraju, powinny stać się projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednym z zatem najważniejszych wyzwań stojących przed Polską na początku kolejnego okresu programowania jest optymalne wykorzystanie płynącego z budżetu UE strumienia środków finansowych, by zapewnić trwały i zrównoważony rozwój. Musimy przede wszystkim zwiększyć także konkurencyjność naszej gospodarki na rynku globalnym poprzez systematyczny proces podnoszenia przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku. Jest to wynik funkcjonowania w erze kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, która wymusza na nas kierowanie głównych rezerw finansowych na takie obszary naukowe, które na stałe współpracują z gospodarką i będą odpowiadać za szybszy rozwój gospodarczy kraju. Nieodzownymi graczami tego procesu są właśnie przedsiębiorstwa, które w XXI wieku, w związku z permanentnymi turbulencjami otoczenia globalnego, muszą dążyć do ciągłego rozwoju w oparciu o dostępne zasoby. (abstrakt oryginalny)

With main mechanism of stimulating the trade boom, at present in our country, should be projects financed from European Union funds. Therefore for Poland, at the beginning of the consecutive programming period, an optimal use is an important challenge coming from budget the EU of the stream of financial means - it should assure lasted and sustainable development. We must increase the competitiveness of our economy on the global market through the systematic process of raising the competitive edge of Polish enterprises on the European market. It is result of functioning in the era of the forming of the economy based on the knowledge which is forcing us into pointing the principal funding stream to such scientific areas which permanently are cooperating with the economy and will be responsible for the faster economic development of the country. Exactly enterprises which in the 21st century, in relation to permanent turbulences of the global environment, must aspire to the constant development based on the available resources are chief players of this process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gomułka S., Innowacje i trwałość wzrostu polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2005.
 2. Hołub - Iwan J., Nowa perspektywa finansowania w okresie programowania 2007- 2013, PARP, Warszawa 2011
 3. Klimowicz M., Fundusze strukturalne oraz fundusz spójności, CeDeWu, Warszawa 2010.
 4. Kwieciński J., Adamik P., Stan wykorzystania funduszy europejskich - VII raport, Business Centre Club, Warszawa 2013.
 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Analiza wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w latach 2004-2006, Warszawa 2008.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2007.
 7. Sokół A., Retrospektywna ocena roli wybranych funduszy unii europejskiej w rozwoju innowacji i wiedzy na przykładzie województw "Polski Wschodniej" - perspektywy na lata 2007 - 2013, Wiedza i Innowacje, Kraków 2009.
 8. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy UE C 321E z 29 grudnia 2006 r., art. 160.
 9. Trocki M., Zarządzanie projektami europejskimi, PWE, Warszawa 2007.
 10. Weiss E., Zarządzanie projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską, I-BIS, Wrocław 2003.
 11. Westhead P., Storey D.J., Financial Constrains on the Growth of High Technology Small Firms in the United Kingdom, "Applied Financial Economics" 1997.
 12. Wykorzystanie funduszy unijnych, Raport InfoCredit, Warszawa, styczeń 2014, http://www.infocredit.pl/pl/rankingi/archiwum/90-polak-potrafi.html (dostęp: 20.02.20140.
 13. Wściubiak Ł., Rola funduszy unijnych w finansowaniu działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce, UE w Poznaniu, Poznań 2013.
 14. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wstepdofunduszyeuropejskich/strony/nss.aspx (dostęp 31.01.2014)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu