BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : III kwartał 2013
The state of the Households 3rd Quarter of 2013
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2013, nr 84, 33 s., rys., tab., zał.
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Bezrobocie, Gospodarstwa domowe
Questionnaire survey, Unemployment, Households
Abstrakt
W lipcu 2013 r. zanotowano poprawę nastrojów polskich gospodarstw domowych trzeci raz z rzędu. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zwiększył się o 3,2 pp. (po poprawie w II kw. o 4,8 pp.). Obserwowana poprawa nastrojów w bieżącym roku (łącznie w 3 kwartałach o ok.13,5 pp.), nastąpiła po znaczącym pogorszeniu nastrojów w IV kw. ub.r. (wówczas zanotowano spadek o ponad 10 pp.). Obserwowany wzrost wskazuje na przełamanie tendencji spadkowej, wartość wskaźnika po oczyszczeniu z fluktuacji krótkookresowych, jest obecnie w lekkiej tendencji wzrostowej. Pozwala to z optymizmem patrzeć na konsumpcję prywatną, która po stagnacji w I kw. powinna zanotować wzrost w ujęciu r/r w II i III kw. W bieżącym badaniu poprawie uległy wszystkie składowe Wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH. W największym stopniu do wzrostu Wskaźnika IRGKGD przyczyniła się poprawa ocen w zakresie ogólnej sytuacji gospodarczej oraz spadek obaw przed bezrobociem. (fragment tekstu)

In July 2013, there was improvement in sentiment of Polish households for the third time in a row. The IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) increased by 3.2 pp. (after the improvement in the second quarter by about 4.8 pp.). The observed improvement in sentiment in the current year (a total of three quarters by about 13.5 pp.), occurred after a significant deterioration in sentiment in the fourth quarter of last year (then there was a decrease of more than 10 pp.). The observed increase is indicating break of the downward trend, the indicator adjusted for short-term fluctuations, is currently in a slight upward trend. This gives as an optimistic outlook for private consumption, which, after stagnation in the first quarter should note the increase in (y/y) in the second and third quarter. In the current survey all the components of IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) improved. The greatest contribution to increase of IRGKGD indicator has an improvement of the assessments of the general economic situation and the decrease in the fear of unemployment. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu