BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrot Łukasz (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Renewable energy sources as a new research area in tourism
Źródło
The Poznań University of Economics Review, 2013, vol. 13, nr 4, s. 67-82, rys., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Inwestycje w turystyce, Innowacje, Badanie turystyki
Renewable energy, Investments in tourism, Innovations, Tourism research
Abstrakt
The article identifies and describes a research gap in the tourism economy with regard to renewable energy sources and delineates the biggest research needs and challenges. First of all, the subject of the paper is the tourism phenomenon as a multidimensional research area. Then, the paper concentrates on the renewable energy sources (RES) market in the modern economy with particular regard to investment processes. It characterises investments and innovations in the tourism economy and presents the greatest research difficulties in this respect. The last part of the paper concerns the characteristics of a research gap in the tourism economy identified from where investments and innovations in RES meet. The summary includes effects and desired research directions related to the discussed phenomena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak, W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badan naukowych nad turystykq, in: Golembski, G. (red.), Kierunki rozwoju badan naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Alejziak, W, 2005, Present Status and Perspectives of Tourism Research Developmnet, in: Alejziak, W, Winiarski, R. (eds.), Tourism in Scientific Research, Academy of Physical Education in Krakow, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Kraków-Rzeszów.
 3. Brown, D.O., 2000, Tourism and Foreign Investment in Africa, in: Dieke, P.U.C. (ed.), The Political Economy of Tourism Development in Africa, Congnizant Communication Corporation, New York.
 4. Endo, K., 2006, Foreign Direct Investment in Tourism - Flows and Volumes, Tourism Management, vol. 27, Elsevier, pp. 600-614.
 5. European Commission, 2006, Zielona Ksiçga. Europejska strategia na rzecz zrównowazonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, 8.03.2006, KOM (2006) 105, Bruksela, http://ec.europa.eu/energy/green-paperenergy/ doc/2006_03_08_gp_document_pl.pdf [acccess: 12.05.2012].
 6. European Commission, 2010, Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na swiecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego i Komitetu Regionów, 30.6.2010, KOM(2010) 352, Bruksela.
 7. Forsyth, R, Dwyer, L., 2003, Foreign Investment in Australian Tourism: A Framework for Analysis, The Journal of Tourism Studies, vol. 14, no. 1.
 8. Gaworecki, W.W., 2007, Turystyka, wyd. 5 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Golembski, G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Pozn an.
 10. Golembski, G., 2003, Turystyka jako czynnik integrujqcy badania naukowe, in: Golembski, G. (ed.), Kierunki rozwoju badaú naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Hall, B., 2004, Innovation and Diffusion, National Bureau of Economic Research, Working Paper, no. 10212.
 12. Hall, C.M., Williams, A.M., 2008, Tourism and Innovation, Routledge, Abingdon.
 13. Hertog, R, 2002, Co-Producers of Innovation: on the Role of Knowledge-Intensive Business Services in Innovation, in: Gadrey, J., Gallouj, E, Elgar, E. (eds.), Productivity, Innovation and Knowledge in Services, Cheltenham-Northampton, MA.
 14. Hirschleifer, J., 1970, Investment, Interest and Capital, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York.
 15. Hjalager, A., 2002, Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, Tourism Management, vol. 23, no. (5), pp. 465-474.
 16. Hong, W.Ch., 2011, Competitiveness in the Tourism Sector, Physica-Verlag, Heidelberg.
 17. Instytut Energii Odnawialnej (IEO), 2013, Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych ZródelEnergii do 2020 roku, Warszawa, http://ieo.org.pl/pl/ekspertyzy [acccess: 10.08.2013].
 18. International Energy Agency, 2011, World Energy Outlook 2011, OECD/IEA, Paris.
 19. IRENA, 2012, Financial Mechanisms and Investment Frameworks for Renewables in Developing Countries, http://www.irena.org [acccess: 10.01.2013].
 20. IRENA, 2013, IRENA Remap 2030, Doubling the Global Share of Renewable Energy, A Roadmap to 2030, WORKING PAPER, http://www.irena.org [acccess: 10.01.2013].
 21. Jeremy, R., 2012, Trzecia rewolucja przemyslowa, Wydawnictwo Sonia Braga, Katowice.
 22. Kamerschen, D., McKenzie, R., Nardineli, C, 1991, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarnosc, Gdansk.
 23. Keller, R, 2004, Conclusions Of The Conference On Innovation And Growth In Tourism by Prof. Peter Keller Chairman of the OECD Tourism Committee, Conference on Innovation and Growth in Tourism Hosted by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Lugano, Switzerland 18-19 September 2003, OECD.
 24. Keller, R, 2006, Innovation and Tourism Policy, in: OECD, Innovations and Growth in Tourism, OECD Publishing, pp. 17-40.
 25. Ligus, M., 2010, Efektywnosc inwestycji w odnawialne zródla energii. Analiza kosztów i korzysci, CeDeWu, Warszawa.
 26. Ministry of Economic Affairs, 2009, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Zalqcznik do uchwaly nr202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 27. Ministry of Economic Affairs, 2013, Ustawa o odnawialnych zródlach energii -projekt, wersja 2.1.0.4, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 28. Nawrot, L., 2012, Biomas Energy Investment in Rural Areas - Possible Application in Tourism Industry, Actual Problems of Economics, vol. 2, no. 7.
 29. Nawrot, K.A., Nawrot, L, 2012, Management of Tourism Development and Competitiveness of Agricultural Areas, in: Roy, K., Kar, S. (eds.), Development Management in the TwentyFirst Century, Nova Science Publishers, New York.
 30. Nawrot, L, Zmyslony, R, 2009, Miçdzynarodowa konkurencyjnosc regionu turystycznego. Odprogramowania rozwoju do zarzqdzania strategicznego, Wydawnictwo PROKSENIA, Krakow.
 31. Poon, A., 1993, Tourism, Technology and Competitive Strategies, CAB International, Wallingford.
 32. Rogers, E.M., 2003, Diffusion of Innovations, fifth edition, Free Press, New York.
 33. Rosentraub, M.S., Joo, M., 2009, Tourism and Economic Development: Which Investments Produce Gains for Regions? Tourism Management, vol. 30, Elsevier, pp. 759-770.
 34. Stachak, S., 2006, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Ksi^zka i Wiedza, Warszawa.
 35. TOUREG, 2010, Innovation and Tourism Knowledge, Seventh Framework Programme, http:// www.tourisminnovation.eu/ [acccess: 10.01.2013].
 36. Tourism Sustainability Group, 2007, Action for More Sustainable European Tourism. Report of the Tourism Sustainability Group, European Commissions, http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/doc/tsg/TSG_Final_Report.pdf.
 37. UNEP, 2003, Switched on: Renevable Industry Opportunities in the Tourism Industry, United Nations Environment Programme, United Nations Publications, Paris.
 38. UNWTO, 2008, Climate Change and Tourism, Responding to Global Challenges, World Tourism Organization and United Nations Environment Programme, Madrid.
 39. Waiermair, K., 2005, Prospects for Innovations in Tourism: Analyzing the Innovation Potential Throughout the Tourism Value Chain, in: Peters, M., Pikkemaat, B. (eds.), Innovation in Hospitality and Tourism, Haworth Press, Binghamton, pp. 59-72.
 40. Wodejko, S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyzsza Szkola Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
 41. WTTC 2012, Travel & Tourism Economic Impact 2012, London.
 42. Yang, W, 2010, The Development of Tourism in the Low Carbon Economy, International Business Research, vol. 3, no. 4, pp. 212-215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5877
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu