BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygmunt Aleksandra (Politechnika Opolska)
Tytuł
Analiza porównawcza poziomu wydatków inwestycyjnych powiatów województwa opolskiego
Expenditure Investment of Opolskie Voivodship Districts : a Comparative Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 6(38), s. 133-144, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Słowa kluczowe
Wydatki inwestycyjne, Analiza porównawcza
Investment expenditures, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad porównaniem poziomu wydatków inwestycyjnych powiatów Opolszczyzny. W pierwszej kolejności przeprowadzono rozważania nad znaczeniem wydatków inwestycyjnych w rozwoju lokalnym i regionalnym. Następnie skoncentrowano się na diagnozie poziomu wydatków inwestycyjnych w poszczególnych powiatach województwa opolskiego w relacji do wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem i przeprowadzono analizę kierunków ich wydatkowania z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej. Szczególny nacisk położono również na badanie podobieństwa poziomu wydatków inwestycyjnych między powiatami Opolszczyzny. W tym obszarze posłużono się metodą taksonomii wrocławskiej, za pomocą której stworzono macierz odległości taksonomicznych. Zakres badań dotyczył lat 2001-2011.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the comparison of the results of the expenditure investment between the districts of Opolskie voivodship. At first, it considers the significance of expenditure investment in the local and regional development. Next, it analyses the expenditure investment level in relation to the total expenditure and property expenditure in particular districts of Opolskie voivodship as well as the examination of investment expenditure directions with particular emphasis put to budgetary classification sections. Special attention is also brought to the estimation of similarity of expenditure investment level between Opolskie voivodship districts. In that area the research is based on cluster analysis. The scope of examinations concerns the years 2001-2011.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red. A. Kopczuk, M. Proniewski, Wyd. WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2005.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 3. Dziurbejko Т., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006.
 4. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011.
 5. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display7p _id=245104&p_token=0.103202134617 32719 [7.02.2013].
 6. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=245104&p_token=0.0286814865485 07662 [7.02.2013].
 7. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=245104&p_token=0.102602792003 66484 [7.02.2013].
 8. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=245104&p_token=0.87853290173 35853 [7.02.2013].
 9. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=245104&p_token=0.258724459909 04835 [07.02.2013].
 10. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 11. Kukuła K.,Metody unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
 12. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2011 r., Opolski Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2012.
 13. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 14. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 15. Portrety powiatów województwa opolskiego w 2011 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2012.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów w dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł europejskich, DZ.U. nr 38, poz. 207 z późn. zm.
 17. Szewczyk M., Segmentacja z wykorzystaniem metody taksonomii wrocławskiej, w: Podstawy statystyczne badań marketingowych, red. M. Szewczyk, M. Ciesielska, Oficyna Wyd. PO, Opole 2011.
 18. Województwo opolskie 2012. Podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2012.
 19. Zygmunt J., Finansowe aspekty realizacji inwestycji infrastrukturalnych przez samorząd gminy, w: Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społecznie i gospodarcze, red. H. Brandenburg, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu