BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Semczuk Marcin (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Uliszak Radosław (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Wiedermann Krzysztof (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej obszarów wiejskich województwa małopolskiego
Non-agricultural Economic Activity Development of Rural Areas in Małopolska Region
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 23, s. 43-56, ryc., tab., bibliogr. 28 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość regionalna, Rozwój lokalny, Infrastruktura komunikacyjna, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa
Non-agricultural economic activity, Rural areas, Regional entrepreneurship, Local development, Communication infrastructure, Double occupation of farmers
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Wpływ działalności rolniczej na kształtowanie struktur funkcjonalnych obszarów wiejskich jest w ostatnich latach coraz mniejszy. Stwarza to nowe uwarunkowania dla rozwoju wsi, zwłaszcza w kontekście ich zwiększającego się potencjału demograficznego. Problem ten jest bardzo ważny z punktu widzenia Małopolski, gdyż województwo to cechuje się bardzo dużym w skali kraju udziałem ludności mieszkającej na obszarach wiejskich. Przekłada się to na bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i najmniejszą przeciętną ich powierzchnię. Celem artykułu jest określenie wpływu peryferyjności położenia na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego. W tekście określono zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej regionalnych ośrodków wzrostu na tle poziomu przedsiębiorczości terenów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The impact of agricultural activity on the development of structure-functional rural areas has been decreasing in recent years. This creates new conditions for the development of rural areas, especially in light of increasing their demographic potential. This problem is especially important from the point of view of Małopolska province because it has a very large share of the country population living in rural areas. This translates into a huge fragmentation of plots and the smallest average area of the farms. The aim of this article is to determine the effect of peripheral location on socio-economic development of rural areas of the province. The paper also identified the accessibility to regional growth centers on the background of the level of entrepreneurship in rural areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec, M. (2008). Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w woj. małopolskim. W: T. Markowski, Z. Strzelecki (red.), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Studia KPZK PAN, 90-122.
 2. Długosz, Z. (2009). Population Ageing and its Predictions for 2030 in the Małopolskie Voivodship compared to Poland and Europe. Moravian Geographical Reports, 1, 17, 2-18.
 3. Domański, B. (2007). Metropolitan Areas as 'Switching Points' in the Networks of Relationships. W: T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.), Metropolies and Metropolitan Areas - Structures, Functions and Role. Studia Regionalia, 20, 23-31.
 4. Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne - bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? Studia KPZK PAN, 120, 135-146.
 5. Dorocki, S., Szymańska, A., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. W: Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwoju. Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 45-60.
 6. European Commission (2011). Agricultural Policy Perspectives Briefs, 1.
 7. Farrington, J. (2007). The New Narrative of Accessibility: Its Potential Contribution to Discourses in (Transport) Geography. Journal of Transport Geography, 15, 319-330.
 8. Farrington, J., Farrington, C. (2005). Rural Accessibility, Social Inclusion and Social Justice. Journal of Transport Geography, 13, 1-12.
 9. Górz, B., Uliszak, R. (2009). Przestrzeń wiejska Małopolski i jej zmiany pod wpływem funduszy europejskich. W: I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, 233-248.
 10. Guzik, R. (2003). Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 11. Guzik, R., Wiedermann, K. (2012). Powiązania w zakresie dojazdów do pracy. W: R. Guzik (red.), Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 67-100.
 12. Keeling, D. (2009). Transportation Geography: Local Challenges, Global Contexts. Progress in Human Geography, 33 (4), 516-526.
 13. Komornicki, T., Śleszyński, P., Rosik, P., Pomianowski, W. (2010). Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK PAN, 241.
 14. Korenik, S., Szołek, K. (red.) (2004). Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery. Biuletyn KPZK PAN, 214.
 15. Kurek, S. (2007). Typologia procesu starzenia się ludności miast i gmin Polski na tle jego demograficznych uwarunkowań. Przegląd Geograficzny, 79(1), 133-156.
 16. Kurek, S., Rachwał T. (2011). Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 19 (2011), 397-405.
 17. Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Barriers and Factors of Growth of Small Towns of Poland. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 19, 363-370.
 18. Małopolski program rozwoju wsi i rolnictwa (1997). Bielsko-Biała-Kielce-Kraków-Krosno-Nowy Sącz-Przemyśl-Rzeszów-Tarnobrzeg-Tarnów: Małopolska Rada Regionalna.
 19. Markowski, T., Marszał, T. (2007). Metropolitan Areas of Poland - Chalanges and Policy Recommen- dations. W: T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.), Metropolies and Metropolitan Areas - Structures, Functions and Role. Studia Regionalica, 20, 9-22.
 20. Moseley, M. (1979). Accessibility: The Rural Challenge. London: Methuen.
 21. Nutley, S. (1983). Transport Policy Appraisal and Personal Accessibility in Rural Wales. Norwich: Geo Books.
 22. Nutley, S. (1998). Rural Areas: The Accessibility Problem. W: B. Hoyle, R. Knowles (eds.), Modern Transport Geography. Chichester: Wiley, 185-215.
 23. Pacione, M. (1989). Access to Urban Services: The Case of Secondary Schools in Glasgow. Scottish Geographical Magazine, 105, 12-18.
 24. Raport z wyników województwa małopolskiego. Powszechny Spis Rolny 2010 (2011). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
 25. Taylor, Z. (1998). Możliwości poprawy dostępności usług w obszarach wiejskich. Przegląd Geograficzny, 70, 1-2.
 26. Wilkin J., Nurzyńska I. (red.) (2012). Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 27. Zioło, Z. (2004). Procesy i modele kształtowania krajowych układów regionalnych. W: Z. Mikołajewicz (red.), Procesy i kierunki przemian gospodarczych w Polsce w okresie transformacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Ekonomia, 28, 143-163.
 28. Zioło, Z., Kudełko, J. (2006). Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej. W: E. Rydz (red.). Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 11. Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i PZ PAN, 39-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu