BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczyk Sigmund (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ochojski Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Aplikacje modelu Triple Helix w szwedzkich realiach zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - współpraca : nauka - biznes - samorząd, 2013, s. 31-58, wykr., rys., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Model Triple Helix, Rozwój gospodarczy regionów, Rozwój lokalny, Innowacyjność regionu, Klastry, Promocja innowacji, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Współpraca regionalna
Triple Helix model, Economic development of regions, Local development, Regional innovation, Business cluster, Promotion of innovation, Knowledge-based economy, Regional cooperation
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Szwedzka polityka regionalna przeszła w ostatnich dziesięcioleciach metamorfozę. Z polityki realizującej doktrynę wyrównywania różnic, realizowanej na szczeblu narodowym, przekształciła się w politykę realizującą cele wzrostu i konkurencyjności w dopasowaniu do specyfiki poszczególnych regionów. Doktryna wzrostowa wypływała z ambicji znalezienia przez Szwecję możliwie najlepszego miejsca w systemie globalnej konkurencji, co prowadziło do koronnego założenia o potrzebie opracowania wzorów efektywnej geograficznej i funkcjonalnej koncentracji różnego typu kapitałów. Rola motoru wzrostu przypisana została miastu uznanemu za centralny ośrodek w danym regionie. Ambicją polityków, realizowaną skutecznie ostatnimi laty, było powołanie w każdym z takich ośrodków przynajmniej jednego uniwersytetu z silnym zapleczem badawczym. W praktyce oznaczało to organizacyjnie scalenie lokalnych szkół wyższych bądź nadawanie praw samodzielnego ośrodka niedawnym filiom współdziałającym z innymi lokalnymi ośrodkami badawczymi. (...) Wyrazem tej zmiany jest funkcjonowanie regionalnych systemów innowacji, w które centralny aparat państwowy włącza się organizacyjnie, by umocnić współdziałanie między ośrodkami badawczymi, ośrodkami biznesu i strukturami sektora publicznego ( z coraz ważniejszą w tym kontekście rolą samorządów lokalnych) z jasno zarysowanym celem tworzenia innowacyjnych i konkurencyjnych regionów w skali globalnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Considine M., Lewis J.M., Damon A.: Networks, Innovation, and Public Policy. Politicians, Bureaucrats and the Pathways to Change Inside Government. Palgrave McMillan, Hampshire 2009.
 2. Cooke P. and Morgan K.: The Associational Economy. Firms, Regions, and Innovation. Oxford University Press, New York 2000.
 3. Jewtuchowicz A.: Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 4. Hardt L.: Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 5. Ochojski A., Szczupak B., Zieliński T.: Regionalne środowisko przedsiębiorczości. Problematyka badawcza. W: Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego. Red. A. Klasik. Biuletyn KPZK PAN nr 218, Warszawa 2005.
 6. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z.: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 7. Exploring Public Sector Strategy. Red. G. Johnson, K. Scholes. Prentice Hall, Pearson Education, Harlow 2001.
 8. OECD: Regions Matter. Economic Recovery, Innovation, And Sustainable Growth. Paris 2009.
 9. Pollitt Ch.: The Essential Public Manager. Open University Press 2008.
 10. Debating Governance. Authority, Steering, and Democracy. Red. J. Pierre. Oxford University Press, New York 2006.
 11. Barczyk S. : Przedsiębiorczy samorząd i jego instytucje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 12. Getting Results Through Collaboration. Networks and Structures for Public Policy and Management. Red. M.P. Mandel. Quorum Books, Westport, Connecticut-London 2001.
 13. Managing Complex Networks. Strategies for the Public Sector. Red. J.M. Kickert, E.H. Klijn, J.F.M. Koppenjan. Sage Publications, London-Thousand Oaks, New Delhi 1999.
 14. Kooiman J.: Governing Governance. Sage Publications, London-Thousand Oaks, New Delhi 2003.
 15. Kuźnik F., Szczupak G., Biniecki J., Barczyk Z., Ochojski A., Baron M.: Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. W: Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania. Red. S. Korenik, Z. Przybyła. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Wrocław 2011.
 16. Drobniak A.: Podstawy oceny efektywności przedsięwzięć publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 17. Agranoff R., McGuire M. : Collaborative Public Management : New Strategies for Local Governments. Georgetown University Press, Washington 2003.
 18. Klasik A.: Strategie regionalne, formułowanie i wdrażanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne, Katowice 2005.
 19. Crevoisier O.: The Innovative Milieus Approach: Toward a Territorialized Understanding of the Economy? "Economic Geography" 2004, No. 80(4).
 20. Maillat D.: Territorial dynamics, innovative milieus and regional policy. "Entrepreneurship and Regional Development" 1995, No. 7(2).
 21. Dei Ottati G.: Cooperation and competition in the industrial district as organisation model. "European Planning Studies" 1994, Vol. II, No. 4.
 22. Dei Ottati G.: Trust, inter-linking transactions and credit in the industrial district. "Cambridge Journal of Economics" 1994, No. 18.
 23. Dei Ottati G.: Social Concentration and Local Development: The Case of Industrial Districts. "European Planning Studies" 2002, Vol. 10, No. 4.
 24. Camagni R.: On the Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? "Urban Studies" 2002, Vol. 39, No. 3.
 25. Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University- Industry-Govemment Relations. Red. H. Etzkowitz, L. Leydesdorff. Pinter, London 1997.
 26. Braczyk H.J., Cooke P.N. and Heidenreich M.: Regional Innovation Systems. The Role of Governance in a Globalized World. UCL Press, London 1998.
 27. Leydesdorff L., Etzkowitz, H.: The Transformation of University-Industry- Govemment Relations. "Electronic Journal of Sociology" 2001.
 28. Etzkowitz H., Leydesdorff L.: The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industry-Govemment Relations. "Research Policy" 2000, Vol. 29(2).
 29. Etzkovitz H.: Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. Routledge Relations, Social Science Information 2008, No. 42(3).
 30. Eriksson P.: Tillvâxtspiralen Trippelhelix ur mitt perspektiv. W: H. Etzkowitz: Trippelhelix - den nya innovationsmodellen. Hôgskola, nâringsliv och myndigheter i samverkan. SNS Fôrlag 2005.
 31. Pierre J.: Universiteten, tillväxten och nätverken. Red. L. Nilsson. Den nya regionen. Göteborgs universitet, SOM-institutet 2000.
 32. Morgan K.: The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal. "Regional Studies" 1997, Vol. 31.
 33. Innovation, networks and learning regions? Red. J. Simmie. Jessica Kingsley Publishers, London 1997.
 34. OECD: Cities and Regions in the New Learning Economy. Paris 2001.
 35. Florida R.: Towards the learning region. "Futures" 1995, Vol. 27, No. 5.
 36. Etzkowitz H., Leydesdorff L.: The Endless Transition: A "Triple Helix" of University-Industry-Govemment Relations, Introduction to a Theme Issue. "Minerva" 1998, Vol. 36.
 37. Nilsson, L., Westerstähl J.: Lokal självstyrelse i Sverige. W: Decentraliserad välfärdsstad. Demokrati, effektivitet, service. Red. S. Jönsson. SNS Förlag 1997.
 38. Pierre J.: Kommunema, näringslivet och näringspolitiken. SNS Förlag, Stockholm 1992.
 39. Lundvall B.A.: Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the national system of innovation. W: Technical Change and Economic Theory. Red. G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete. Pinter, London 1998.
 40. Lundgren N.G., Ylinenpaa H.: Regional dynamik vid Bottenviken. CUFS skrift- serie Lulea tekniska universitet 1998.
 41. Edgren J.: Hur skapa fôrutsâttningar for regional tillvâxt - TSL slutrapport. Opubliceradrapport Luleâ tekniska universitet, Hôgskolan i Halmstad och Svenskt Nâringsliv 2003.
 42. Roste R.: Studies of Innovation in the Public Sector: a literature review. Public Working Paper 2004, version 2; www.step.no/publin/reports/d8-litterature- surveymarch2004.pdf
 43. Linquist E.: 1997 IPAC Award for Innovative Management Breakthroughs: Connecting Citizens and Government. "Public Sector Management" 1997, Vol. 8, No. 2.
 44. Brudney J., O'Toole L. Jr., Rainey H.: Advancing Public Management: New Developments in Theory, Methods, and Practice. Georgetown University Press, Washington DC 2000.
 45. Hartley J.: Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. "Public Money & Management" 2005, Vol. 25, No. 1.
 46. Pierre J., Schütt S.: Regionalisering och ekonomisk utveckling: Västra Götalandsregionens utvecklingspolitik. W: Svensk samhällsorganisation i fórandring. Vastsverige vid millennieskiftet. Red. L. Nilsson. CEFOS och SOM-institutet. Goteborgsuniversitet, Goteborg 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu