BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozpędowska-Matraszek Danuta (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Analysis of Multidimensional Temporal and Spatial Data Based on the Example of Employment in Health Care in Selected Voivodeships of Poland
Analiza wielowymiarowych danych przestrzenno-czasowych na przykładzie zatrudnienia w opiece zdrowotnej w Polsce według województw
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 292, s. 105-116, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Spatial Econometrics and Regional Economics Analysis
Słowa kluczowe
Wielowymiarowa analiza statystyczna, Opieka zdrowotna, Analiza przestrzenna, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Zmiany strukturalne
Multi-dimensional statistical analysis, Health care, Spatial analysis, Modeling of time-space, Structural changes
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki analizy wielowymiarowych danych przestrzenno-czasowych, które posłużyły w ocenie zmian strukturalno-geograficznych zatrudnienia lekarzy specjalistów w sektorze publicznym w latach 1999-2010, po realizacji restrukturyzacji zatrudnienia prowadzonej w opiece zdrowotnej. Jako narzędzie badania tych zmian, które zachodzą w przestrzeni geograficznej w określonym przedziale czasu zastosowano model panelowy Berzega. Wykorzystanie takiego modelu pozwala na dynamizację analizy, gdyż estymowano model dla dwunastu lat (okresów) i dwunastu grup lekarzy specjalistów pracujących w publicznej opiece zdrowotnej oraz szesnastu województw. Na podstawie oszacowanych parametrów modelu oceniono jak oddziałują zmiany strukturalne w województwach, zmiany geograficzne - konkurencyjności, również interakcje przestrzenne (sąsiedztwo) na zmiany poziomu regionalnego zatrudnienia lekarzy specjalistów. Dane statystyczne wykorzystane do analizy pochodzą z informacji zawartej w Biuletynach Statystycznych Ministerstwa Zdrowia, a także z publikacji Podstawowe Dane z zakresu Ochrony Zdrowia z lat 1999-2012. (abstrakt oryginalny)

The proposed study aims to present results of the analysis of multidimensional spatial and temporal data used in evaluating structural and geographical changes in the employment of medical specialist after health care restructuring carried out from 1999 to 2010. A panel model was used as a tool to examine structural changes in social and economic phenomena occurring in the health care system geographically and in a specific period of time. Such a model allows to make the analysis more dynamic because a model for twelve years (periods), twelve professional groups medical specialist of health care employees, and sixteen voivodships will be estimated. Based on estimated parameters of the model, it is possible to evaluate the impact of structural changes in voivodships, geographical changes - in competitiveness, and also spatial interactions (proximity) on an increase in the regional employment of medical specialist. Statistical data used in the analysis come from information contained in the "Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia" and a publication entitled "Podstawowe Dane z zakresu Ochrony Zdrowia" data for 1999-2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak E. (2010), Analizy strukturalno-geografwzne, (w:) B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Berzeg K. (1978), The empirical content of shift-share analysis, Journal of Regional Science, no 18.
 3. Berzeg K. (1984), A note on statistical approaches to shift-share analysis, Journal of Regional Science, 24/2.
 4. Domagała A. (2003), Restrukturyzacja zatrudnienia kadr medycznych w Polsce w latach 1999-2001, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia", Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom I, nr 1, Wyd. Instytut Zdrowia Publicznego WOZ UJ CM, Kraków.
 5. Jończyk J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wyd. Difin, Warszawa.
 6. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (2005), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Greta M. (2006), Miejsce regionu i euroregionu w polityce regionalnej a aspekcie uwarunkowań lizbońskich, (w:) J. Witkowska Z. Wysokińska (red.), Regionalne aspekty polityki konkurencji w procesie integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Jayet H. (1993), Analyse spatiale quantitative, une introduction, Económica, Paris.
 9. Karkowski T. (2010), Restrukturyzacja szpitali. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 10. Knudsen D.C. (2000), Shift-share analysis: further examination of models for the description of economic change, Socio-Economic Planning Sciences, no 34.
 11. Marimon R., Zilibotti F. (1998), Actual versus virtual employment In Europe. Is Spain different?, European Economic Review, no 42.
 12. Márquez M.A, Ramajo J. (2007), Shift-Share Analysis: Global and Local Spatial Dimensions, University of Extramadura.
 13. Nazara S., Hewings G.J.D. (2004), Spatial structure and Taxonomy of Decomposition in shift-share analysis, Growth and Change, vol. 35, no 4.
 14. Rozpędowska-Matraszek D. (2012), Panelowy model SSANOVA wykorzystany do oceny wpływu efektów zróżnicowania sektorowego i regionalnego na prowadzoną restrukturyzację zatrudnienia w opiece zdrowotnej w Polsce w latach 1999-2009, (w:) B. Witkowski (red.), Zeszyty Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych. 27/2012, Zakład Metod Probabilistycznych. Instytut Ekonometrii. SGH, Warszawa.
 15. Suchecka J., Żółtaszek A. (2011), Zastosowanie panelowego modelu przesunięć udziałów Berzega w analizie wydatków na ochronę zdrowia, (w:) K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia na świecie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 16. Suchecki B. (2006), Kompletne modele popytu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Theil H., Gosh R., (1980), A Comparison of Shift-Share and RAS Adjustment, Regional Science and Urban Economics, no 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu