BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzymała Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Innowacje na rynku sektora komunalnego w Polsce
Innovations on the Municipal Market in Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 23, s. 57-67, ryc., bibliogr. 8 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems
Słowa kluczowe
Gospodarka komunalna, Grupa kapitałowa, Innowacje, Bariery rozwojowe
Public utilities, Capital group, Innovations, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce komunalnej podobnie jak w innych sektorach gospodarczych mamy do czynienia z działaniami innowacyjnymi między innymi na poziomie produktowym, procesowym i organizacyjnym. Liderami w tym zakresie w Europie są przede wszystkim kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria. Innowacje produktowe znane od dłuższego czasu i procesowe dotyczą między innymi: pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z paneli słonecznych i spalania odpadów komunalnych, wykorzystywania odpadów stałych i płynnych (ścieków) do produkcji energii dokonywane w tzw. kogeneracji branżach: odpadowej, cieplnej i wytwarzania energii elektrycznej. Innowacją organizacyjną w gospodarce komunalnej jest tworzenie komunalnych grup kapitałowych, dzięki którym można przez efekt skali obniżać koszty świadczenia usług komunalnych oraz gromadzić środki na badania i wdrożenia innowacyjne. Najbardziej zaawansowane w tym zakresie są również kraje zachodnie: Niemcy, Francja, kraje skandynawskie. Polska pomimo wielu inicjatyw proinnowacyjnych, w tym wykorzystania środków pomocowych z UE, aktywności ośrodków akademickich czy inicjatyw samorządów terytorialnych, między innymi Stalowej Woli, jest postrzegana jako kraj poza głównym nurtem innowacyjności. Średnio na milion mieszkańców notuje się 20 patentów rocznie wobec prawie 1500 w tzw. Wielkiej Szwajcarii. Propagacja wszystkich pozytywnych inicjatyw w zakresie innowacyjności przy wsparciu jeszcze niesprzedanych przedsiębiorstw branż komunalnych jest jedną z możliwości poprawy poziomu innowacyjności w Polsce. Dodatkowym rozwiązaniem byłoby tworzenie spółek europejskich łączących kapitał polski i zagraniczny, ale na tych samych zasadach dla obu typów kapitału.(abstrakt oryginalny)

The municipal sector, as other sectors of the economy, has to do with innovation activities at least on the level of product types, process and organization. Leaders in this field in Europe are primarily the Scandinavian countries, Germany and Switzerland. Product innovations, which have been known for a long time, and process innovations regard the following: thermal energy and electricity from solar panels and waste incineration, the use of solid and liquid waste (sewage) for energy production is carried out in the so-called cogeneration sectors: waste, heat and electricity generation. Despite many pro-innovation initiatives, including the use of EU aid, academic activities and initiatives of local governments including Steel Will, Poland is generally seen as outside the mainstream of innovation. Propagation of all the positive initiatives in innovation with the support of companies not sold yet of municipal sectors is one of the opportunities to improve the level of innovation in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dorocki, S., Jastrzębski, J.P. (2012). Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20.
  2. Grzymała, Z. (2010). Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  3. Haglund, G. (2011). Ekologicznie efektywna Szwecja. Warszawa: Materiały ambasady Szwecji.
  4. Maśloch, G. (2012). Wybrane problemy realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej. W: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  5. Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (2008). Warszawa: OECD, Eurostat.
  6. Przewodnik po kryteriach dla projektów finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., finansowanych tylko w ramach Działania 1.4. (2012, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.nauka.gov. pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_IG/Dokumenty/20110224_ Przewodnik_po_kryteriach_-1.4_PO_IG.pdf
  7. Stach, A. (2012). Europejski Klub, European Academy of Technology & Management Schloss Oedheim, D-74229 Oedheim. Stalowa Wola - materiały konferencyjne.
  8. Wojnowski, W. (2005). Przedmowa. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, XLVI, 4 (163).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu