BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perska Anita (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Aktywność samorządu terytorialnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy
The Activity of Local Government in Building a Knowledge-based Economy
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 23, s. 68-80, bibliogr. 18 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Samorząd terytorialny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Innowacje, Usługi publiczne
Knowledge-based economy, Local government, Operational Programme Human Capital, Innovations, Public services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wyjaśnia się pojęcie gospodarki opartej na wiedzy i rolę samorządu terytorialnego w procesie jej budowania. Przyjmuje się, że reorientacja gospodarki przebiega etapami, a regiony w trakcie rozwoju przechodzą od wzrostu surowco- i pracochłonnego przez kapitałochłonny do zaawansowanego technologicznie wzrostu opartego na wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy rozumiana jest jako powstała w wyniku tworzenia, przekazywania i wdrażania wiedzy. Wspieranie nowej gospodarki, w której kluczową rolę odgrywa wiedza, staje się ogromnym wyzwaniem dla samorządów, których celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju oraz konkurencyjności. Badaniem obejmuje się wybrane jednostki samorządu terytorialnego. Celami artykułu są wyjaśnienie pojęć związanych z samorządem terytorialnym i gospodarką opartą na wiedzy oraz identyfikacja działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowania gospodarki opartej na wiedzy. Analizie poddane zostaną przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego sprzyjające tworzeniu się i rozprzestrzenianiu wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The article explains the concept of a knowledge-based economy and the role of local government in the process of its construction. It is assumed that the reorientation of an economy takes place in stages and the regions are moving on the path of development from material-intense and labor-intensive growth, through capital-intensive to high-tech knowledge-based growth. A knowledge-based economy is defined as an economy based on the creation, transfer and implementation of knowledge. Support for the new economy, in which knowledge plays a key role, becomes a huge challenge for the government, whose goal is to achieve a high level of development and competitiveness. The article includes a selection of local government units. The purpose of this article is to explain of the concepts of local government and the knowledge-based economy and to identify the activities of local government units in building the knowledge-based economy. The examples of local governments will be analyzed to encourage the creation and spread of knowledge. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brezdeń, P., Spallek, W. (2012). Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 183-197.
 2. Chmielnicki, P. (2005). Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowo- prawne. Warszawa: Municipium.
 3. Dahlman, C., Andersson, T. (eds.) (2000). Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Tran- sition. Information Society. World Bank Institute, OECD.
 4. Domański, R. (2005). Model ewolucyjnego rozwoju miast i regionów. W: F. Kuźnik (red.), Studia regio- nalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicz- nej w Katowicach.
 5. Domański, R., Marciniak, A. (2003). Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów. Studia KPZK PAN, 113.
 6. Fazlagić, A. (2005). Pomiar niemierzalnego, czyli praca twórcza w perspektywie stu lat tayloryzmu. W: K. Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych. Jakość usług profesjonalnych. Materiały konferencyjne. T. 2. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 7. Gaczek, W.M. (2005). Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu. W: W.M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 8. Knowledge for Development (K4D). (2012). Pozyskano z: http://web.worldbank.org/WBSITE/ EXTER NAL/WBI/WBIPRO-GRAMS//0,,contentMDK:20269026~menuPK:461205~pagePK:64156158~ piPK:64152884~theSitePK:461198,00.html#Knowledge (dostęp 27.10.2012).
 9. Kożuch, B., Kożuch, A. (2011). Usługi publiczne, organizacja i zarządzanie. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 10. Kukliński, A. (red.) (2003). Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Warszawa: Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych.
 11. Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żuk, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. MRR (2012). Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. War- szawa.
 14. Nowakowska, A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. OECD (1996). The Knowledge-Based Economy. Paris.
 16. Pangsy-Kania, S. (2007). Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 17. Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Difin.
 18. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (2010). PO KL 2007-2013 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu