BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Babuchowska Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych : ujęcie regionalne
Capital Expenditures in Agriculture Holdings : Regional Approach
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 62-69, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Nakłady inwestycyjne, Gospodarstwa rolne, Inwestycje, Zróżnicowanie regionalne, Analiza inwestycyjna
Capital expenditure, Arable farm, Investment, Regional diversity, Investment analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie zróżnicowania nakładów inwestycyjnych w polskich gospodarstwach rolnych w przekroju regionalnym. Metodą wykorzystaną do oceny zróżnicowania regionalnego nakładów inwestycyjnych była analiza skupień. Każde województwo zostało scharakteryzowane przez nakłady inwestycyjne w przeliczeniu: na 1 ha użytków rolnych, 1 gospodarstwo rolne, 1 pracującego w sektorze rolnym. Dokonując aglomeracji regionów metodą środków ciężkości, zidentyfikowano trzy skupienia. Do pierwszego skupienia należą województwa: opolskie, pomorskie, wielkopolskie i mazowieckie. Drugie skupienie utworzyły województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, dolnośląskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Pozostałe województwa weszły w skład trzeciego skupienia. (abstrakt oryginalny)

The aim of study was to show the diversity of investments outlays in Polish agricultural holdings by region. The method used to assess regional differences in investment outlays was method of agglomeration. Each region was characterized by expenditures per: 1 ha of agricultural land, 1 farm, 1 employed in the agricultural sector. The freshest possible data published by the CSO was used. As a result of agglomeration of the regions three centers were indentified. The first center includes the voivodship: opolskie, pomorskie, wielkopolskie i mazowieckie. The second center was formed by voivodships: kujawsko-pomorskie, podlaskie, dolnośląskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Other regions included in the third center. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2012: Inwestycje w gospodarstwach rolnych, [w] Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń.
 2. Brandes W., Odening M. 1992: Investition, Finanzierung und Wachstum in der Landwirtschaf, Ulmer, Stuttgard.
 3. Czubak W., Mikołajczyk M. 2012: Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIV, z. 3.
 4. Gołębiowski B. 2000: Wyniki badań nad potrzebami inwestycyjnymi w rolnictwie indywidualnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie", nr 38.
 5. Gorzelak E, Zimny Z. 2011: Koniunktura w rolnictwie III kwartał 2011, "Periodic Survey", No 92, Business Suvery in Agriculutre, SGH.
 6. Józwiak W. 2010: Polskie gospodarstwa rolne w pierwszych latach członkostwa - kwestie efektywności i konkurencyjności, IERiGŻ, nr 181, Warszawa.
 7. Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2012: Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń.
 8. Kołodziejczak M. 2008: Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce i w Niemczech, "Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 4 (XIX).
 9. Kowalski A., Figiel Sz., Halamska M. 2011: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego, "Polish Journal of Agronomy", nr 7.
 10. Kowalski A. 1997: Rola agencji rządowych w procesie modernizacji i restrukturyzacji w Polsce i we Francji [w] Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską. Niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej, Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 11. Kusz D: Zróżnicowanie regionalne nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 75.
 12. Marek T. 1989: Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metoda SAHN, PWN, Warszawa.
 13. Mikołajczak J. 2007: Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990-2005, "Roczniki Naukowe SERiA", t. IX, z. 1.
 14. Mikołajczyk J. 2008: Regionalne zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w rolnictwie polskim w latach 2000-2005, "Roczniki Naukowe SERiA", t. X, z. 2.
 15. Poczta W. 2011: Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne rozwoju rolnictwa w Polsce, [w] Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa, Materiały IV Konferencji Naukowej PTA 5-7 września, SGGW, Warszawa.
 16. Raport Polska 2011. Gospodarka - społeczeństwo - regiony. 2011: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 17. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
 18. Woś A. 2000: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998, Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu