BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Poczta-Wajda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Sapa Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską po integracji w sektorze rolnym : próba określenia beneficjenta
Financial Transfers in Agricultural Sector Between Poland and the European Union after Integration : an Attempt to Define a Beneficient
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2009, nr 2, s. 167-184, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe przepływy finansowe, Rynek rolny, Wspólna Polityka Rolna, Integracja gospodarcza Polski z UE, Finansowanie rolnictwa, Budżet UE, Subwencjonowanie rolnictwa
International financial flows, Agricultural markets, Common Agricultural Policy (CAP), Poland's economic integration with the EU, Agricultural finance, EU budget, Agricultural subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian wydatków budżetowych na sektor rolny po integracji Polski z Unią Europejską, tj. w latach 2004-2009 oraz ocena ich znaczenia dla poziomu i struktury wydatków na sektor rolny i obszary wiejskie w Polsce. Ocenie poddano części budżetu państwowego związane z sektorem rolnym. Sytuacja finansowa sektora rolno-żywnościowego uległa zmianie na krótko przed akcesją do UE, co stworzyło przesłanki do przełomu w polityce rolnej i obszarów wiejskich w Polsce. Prognozowany systematyczny wzrost wydatków budżetowych po integracji Polski z UE związany był przede wszystkim ze środkami przeznaczonymi na współfinansowanie i finansowanie celów i programów unijnych. Dowodzi to m.in. tego, że rząd w Polsce w wysokim stopniu wiązał rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich ze środkami pomocowymi z UE. Jednocześnie przepływy środków finansowych pomiędzy UE a Polską w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych miały przynieść Polsce w analizowanych latach dodatnie efekty netto. Poza tym analizie poddano udział wydatków na polskie rolnictwo i obszary wiejskie w budżecie unijnym na tle wybranych państw członkowskich. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to present the changes in budgetary expenditures on agriculture in Poland after the integration with the EU, that is in the years 2004-2009 and evaluation of their meaning for the level and structure of expenses for agricultural sector and rural areas in Poland. Analysis is based on the parts of budget directly related to agriculture. Financial situation of agricultural sector had changed already before Polish integration with the EU, which created a background for the breakthrough in agricultural policy in Poland. Budgetary expenditures on agriculture after integration with the EU have been rising mainly due to high funds for financing and co-financing of the EU programs. It proves, interalia, that Polish government relates development of agricultural sector and rural areas with the funds from the EU. At the same time, financial transfers between the EU and Poland have brought in analyzed period some positive net effects for agricultural sector and rural areas. Additionally share of expenses for Polish agriculture and rural areas in the EU budget is analyzed also in the context of other chosen Member Countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture in the European Union - Statistical and economic Information 2008; Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Union, March 2009.
 2. Czyżewski A., Opinia o ustawie budżetowej na 2005 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, "Wieś Jutra" 2005/nr 1(78).
 3. Czyżewski A., Budżet rolny 2009, "Top Agrar, Magazyn nowoczesnego rolnictwa" 2009/ nr 2.
 4. Czyżewski A., Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2006 r. wraz z autopoprawką w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, "Wieś Jutra" 2006/nr 1(90).
 5. Czyżewski A., Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa, Dział 0.10 cz. 32, 33, 35 oraz w pozostałych częściach, a także planach finansowych na 2007r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Druk Sejmowy nr 16, 53, 53-A, "Wieś Jutra", 2008/nr 1(114).
 6. Czyżewski A., Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 68), a także planach finansowych na 2009 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (druk sejmowy 1001), Opinie i ekspertyzy OE-97, Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji, dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Listopad 2008.
 7. Czyżewski A., Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa, Dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 68 a także planach finansowych na 2009r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Druk Sejmowy nr 1001, "Wieś Jutra" 2009/nr 1(126).
 8. Czyżewski A., Opinia o ustawie budżetowej na 2004 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, "Wieś Jutra" 2004/nr 1(66).
 9. Czyżewski A., Opinia o ustawie budżetowej na 2007 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10 cz. 32, 33, 35 oraz w pozostałych częściach, a także planach finansowych na 2007 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Druk Sejmowy nr 1000, "Wieś Jutra" 2007/nr 1(102).
 10. Czyżewski A., Poczta A., Dynamika wydatków budżetowych na sektor rolno-żywnościowy w Polsce po wstąpieniu do UE, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom IX, Zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Kraków 2007.
 11. Czyżewski A., Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno-żywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku, w: S. Urban (red.), Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 12. Fabisiak A., Poziom i struktura rozdysponowania środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla sektora rolnego w nowych krajach członkowskich, (w:) W. Czternasty, A. Sapa (red), Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 13. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.), Unia Europejska, IKiCHZ, Warszawa 2004.
 14. Polityka UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Komisja Europejska, Luksemburg 2006.
 15. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z 21 czerwca 2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. DZ.U.L 209, z 11.08.2005.
 16. RuralDevelopment in the European Union, Fact Sheet, European Commission, Agriculture and Rural Development, European Union, Luxembourg 2003.
 17. Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information. Report 2008, European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Union, December 2008.
 18. Szumski S., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. The EU Rural Development Policy: Facing the Challenges, European Commission, European Communities, Luxembourg 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu