BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobierajewska Jolanta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Gospodarstwa sadownicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
Fruit Farms in Poland and Selected Countries of the European Union
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 140-151, tab., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja owoców, Rozwój rolnictwa
Arable farm, Production of fruits, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Niemcy, Holandia, Węgry
Poland, Germany, Netherlands, Hungary
Abstrakt
W artykule wskazano na rolę produkcji sadowniczej w polskim rolnictwie. Dokonano oceny potencjału produkcyjnego i efektywności polskich gospodarstw sadowniczych na tle gospodarstw węgierskich, niemieckich i holenderskich. Systemem FADN objęte były polskie gospodarstwa sadownicze o wielkości 8-16 i 16-40 ESU i to one wykazywały większe zdolności do rozwoju w porównaniu do analizowanych w tych klasach wielkościowych gospodarstw węgierskich. Wśród gospodarstw sadowniczych o wielkości 40-100 ESU analizą objęto gospodarstwa węgierskie i niemieckie, natomiast powyżej 100 ESU gospodarstwa niemieckie i holenderskie. W obydwu analizowanych klasach wielkości ekonomicznej to gospodarstwa niemieckie miały większe szanse rozwojowe niż analogiczne gospodarstwa węgierskie czy holenderskie. (abstrakt oryginalny)

The article indicated the role of orchard production in Polish agriculture. They made an appraisal of the production potential and the effectiveness of Polish fruit farms in relation to Hungarian, German and Dutch farms. European FADN system were included in the Polish orchard farms sizes 8-16 and 16-40 ESU and they had a greater capacity for growth compared to those analyzed in economic size classes Hungarian farms. Among the fruit farms of the size 40-100 ESU analysis included Hungarian and German farms and more than 100 ESU holding German and Dutch. In both classes analyzed the economic size of the holding German development were more likely than similar Hungarian or Dutch farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza Danych Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa 2011.
 2. Baza Danych Eurostat, 2009.
 3. Góral J. 2010: Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych, [w] Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, J. Kulawik (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 208-216.
 4. Józwiak W. 2009: Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi, [w] Sytuacja ekonomiczna efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych, W. Józwiak (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 51-90.
 5. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 6. Manteuffel R. 1963: Efektywność inwestycji rolniczych, PWRiL, Warszawa.
 7. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2010: Wirtschaftsverlag NW GMBH Bremerhaven.
 8. Świetlik J. 2012: Szacunek liczby gospodarstw rolnych uprawiających owoce, warzywa i pieczarki na skalę towarową w 2002 i 2010 r., maszynopis IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Sobierajewska J. 2012: Efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw ogrodniczych, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIV, z. 1.
 10. Ziętara W., Zieliński M. 2011: Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich, [w] Program Wieloletni 2011-2014, W. Ziętara (red.), Raport nr 19, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Ziętara W., Sobierajewska J. 2012: Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, [w] Program Wieloletni 2011-2014, W. Ziętara (red.), Raport nr 58, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu