BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Długookresowe zmiany w polskim imporcie i eksporcie kwiatów ciętych
Long Term Changes in Polish Imports and Exports in Cut Flowers
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, t. 100, z. 1, s. 197-210, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Przemysł kwiatowy, Eksport, Import
Flower industry, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy badano zmiany w imporcie i eksporcie kwiatów ciętych ogółem oraz poszczególnych gatunków oznaczonych kodami CN w długim okresie (lata 1996-2011) oraz w dwóch podokresach (przed akcesją i po akcesji Polski do UE). Analizowano kierunek i dynamikę zmian, strukturę asortymentową, saldo obrotów oraz kierunki importu i eksportu. Z badań wynika, że handel zagraniczny kwiatami ciętymi charakteryzowało pogłębianie ujemnego salda obrotów, pomimo spowolnienia wzrostu importu przy zwiększeniu dynamiki wzrostu eksportu po 2004 roku. W badanym okresie podstawą importu były róże przeznaczone na rynek wewnętrzny i chryzantemy, podlegające w znacznej części reeksportowi. Wartość ich eksportu wzrastała, malała zaś ilość eksportowanych róż. Akcesja Polski do UE nie miała istotnego wpływu na import i eksport kwiatów ciętych, choć w przypadku eksportu spowodowała urealnienie gromadzonych danych. (abstrakt oryginalny)

The long term changes in foreign trade in cut flowers as a whole group and in each species falling within CN codes over the years 1996-2012 have been done, as well as over two short periods of 1996-2004 and 2004-2012. The direction and dynamics of changes, the structure of assortment, trade balance and the import and export directions have been analyzed. The research shows that cut flower foreign trade is characterized by increasingly negative trade balance, despite the slowdown in import growth alongside increasing export growth after 2004. The basis imports are roses intended for home market and chrysanthemums, which are subject to a large part of the re-exporting. Their export value increases, however the number of exported roses decreases. Polish accession to the UE had no significant effect on imports and exports of cut flowers, although in the case of export resulted in getting the right data collected. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Graaf H. 2003: Costa Rica's strategy to compete: Add value and diversify, "ForaCulture International", December, s. 26-29.
 2. Green D. 2010: Ethiopian flower export's 97% value reaches Ethiopia, www.ethiopanreview.com/content/29573 [data odczytu: czerwiec 2012].
 3. Hornberger K., Ndiritu N., Ponce-Brito L., Tashu M., Watt T. 2007: Kenya's Cut-Flower Cluster, www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/Kenya, [data odczytu: lipiec 2012].
 4. In Kenya, flowers for Europe reap hunger and destruction, 2011: http://climateandcapitalism.com/2011/10/23/in. [data odczytu: listopad 2012].
 5. Jabłońska L. 1995: Rynek kwiaciarski w Polsce w latach 1988-1993, "Postępy Nauk Rolniczych", nr 5, s. 89-101.
 6. Jabłońska L. 2003: Rynek kwiatów ciętych i roślin doniczkowych w Polsce, "BOSS Informacje Ekonomiczne Sp z o.o.", maszynopis, Warszawa.
 7. Jabłońska L. 2004a: Analiza sektora PKD 51.22.Z pt. "Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin" dla potrzeb wsparcia działań inwestycyjnych na rzecz poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich", maszynopis, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Jabłońska L. 2004b: Polskie kwiaciarstwo na tle zmian zachodzących w kwiaciarstwie Unii Europejskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 18-26.
 9. Jabłońska L. 2007: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Jabłońska L., Olewnicki D. 2011: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w., "Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego", tom 11 (XXVI), z. 4, s. 89-97.
 11. Jabłońska L., Olewnicki D., Kowalczyk A. 2012: Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009, "Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego", t. 12 (XXVII), z. 2, s. 25-35.
 12. Kowalczyk A. 2011: Analiza handlu zagranicznego roślinami ozdobnymi w Polsce w latach 1996-2009, praca magisterska, SGGW.
 13. Petitjean M.F. 2002: Booming floriculture in Africa, "ForaCulture International", June, s. 16-21.
 14. Pizano M. 2003: Uganda: On the rise, "ForaCulture International", November, s. 18-22.
 15. Pizano M. 2004: Zimbabwe: Still blooming, "ForaCulture International", Decembre, s. 28-29.
 16. Pizano M. 2006: Meksyk. Flower Sector Valued at US $400Million, ,,ForaCulture International", November/December, s. 20-21.
 17. Szczypek K. 2012: Charakterystyka importu i eksportu kwiatów ciętych w Polsce w latach 2005-2009, praca magisterska, SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu