BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danilczuk-Zembrzuska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konkurencyjność rynku mięsa w Polsce na tle krajów wspólnoty
Cometitiveness of Meat Market in Poland Relating to Countries of the European Union
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2009, nr 2, s. 203-222, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Konkurencyjność rynkowa, Rynek mięsny, Konkurencja, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Żywność ekologiczna, Jakość, Ceny żywności, Marketing produktów żywnościowych, Przewaga konkurencyjna, Promocja produktu
Competitiveness, Market competitiveness, Meat market, Competition, Food health safety, Organic food, Quality, Food prices, Marketing of food products, Competitive advantage, Product promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konkurencyjność jest integralnym elementem gospodarki wolnorynkowej jak również przemysłu mięsnego w Polsce. Zmieniająca się gospodarka wymusza na uczestnikach gry rynkowej rywalizację o klientów, tym samym istotne są badania zjawiska konkurencyjności i poszukiwania rozwiązań skłaniających konsumentów do zakupu. Niewątpliwie najczęściej stosowaną strategią jest przewaga cenowa, jednak konkurenci nie mogą w nieskończoność obniżać kosztów swoich produktów, skupiają się więc na rywalizacji jakościowej lub poprzez inne czynniki tj. bezpieczeństwo, produkcja ekologiczna, marketing i promocja oraz sprawna sieć dystrybucji. (abstrakt oryginalny)

Competitiveness is an integral element of both the free market economy and the meat industry in Poland. Changing economy enforces on the participants of the market the competitive rivalry for the clients, thus, it is essential to research the phenomenon of competitiveness as well as to look for the solutions which would prompt the consumers to buy a product. Undoubtedly, the most often used strategy is the price advantage. However, as the competitors are not able to lower endlessly the costs of their products, they concentrate on the quality based competition or on the competition based on other factors such as: safety, ecological production, marketing and promotion and efficient network of distribution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Wobec globalizacji. "Nowe Życie Gospodarcze", Dodatek specjalny Analiza czynników kształtujących ceny produktów rolnych w Polsce po akcesji do UE, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA, Wyd. FAPA, Warszawa 2004.
 2. Arend A., Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sfery agrobiznesu, [w:] S. Urban, Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie, jej uwarunkowania i następstwa, Tom 1, z.1 nr 1118, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 3. Berdo J., Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii. Earth Conservation, Sopot 2005.
 4. Błaszczyńska B., Kowalkowska B., Krieger A., Krzyżewska A., Przybylak Z., Schaekel W., Podręcznik certyfikacji i zarządzania w rolnictwie ekologicznym, Wyd. BDW Margrafsen s.c., Bydgoszcz 2007.
 5. Borchert E., Reinecke S., Eating, drinking, smoking - comparative price levels In 37 European countries for 2006, Eurostat 2006.
 6. Daszkiewicz N., Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa 2008.
 7. Długołęcki T. Unia Europejska a Polska. Konkurencyjność. [w:] Wojtkowska-Łoda G., Polska w Unii Europejskiej uwarunkowania i możliwości po 2004 r, Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
 8. Fertsch M., Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
 9. Fertsh M., Podstawy logistyki. Podręcznik dla kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyki, Poznań, 2006.
 10. Gabrysova M., Jakość żywności - atut konkurencyjności czy niewiadoma, [w:] S. Urban, Agrobiznes 2006.
 11. Konkurencja w agrobiznesie, jej uwarunkowania i następstwa, Tom 1, z.1 nr 1118, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 12. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa 2006.
 13. Janczewska B., Narzędzia promocji stosowane przez podmioty na rynku dóbr i usług przemysłowych. [w:] G. Sobczyk, Marketing i Zarządzanie, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 14. Jankowski S., Konkurencja, [w:] S. Marciniak, Mikro i makroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 1998.
 15. Lipowski A., Konkurencyjność w teorii ekonomii. Seminarium organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 5.11.08.
 16. Łuczka-Bakuła W. Podstawowe wyznaczniki rynku produktów rolnictwa ekologicznego [w:] Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007.
 17. Łyś G. Produkcja czysta jak łza, "Rzeczposoplita", (30.07.2004.).
 18. Polska wizja Wspólnej Polityki rolnej wobec wyzwań WPR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 19. Rembisz W., Idzik M., Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, Wyd. WSFiZ, IERiGŻ, Warszawa 2007.
 20. Risk Issues "Special EUROBAROMETR", No. 238, European Commission 2006.
 21. Rowiński J., Handel rolno-spożywczy - co się zmieniło po akcesji. "Wspólnoty Europejskie", nr 4 (161) Wyd. Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 2005.
 22. Rytko A., Konkurencyjność gospodarki rolno-żywnościowej Polski i innych krajów CE- FTA w stosunku do Unii Europejskiej. [w:] "Roczniki Naukowe SERIA', 2001, T. III, z. 2 2001.
 23. Sobczyk G., Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora żywnościowego kształtowana przez produkt. [w:] Marketing i Zarządzanie, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 24. Stalenga J., Kuś J., Rolnictwo ekologiczne w Polsce i UE. [w:] Możliwości rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Polsce. Studia i Raporty IUNG, nr 6, Puławy 2007.
 25. Tereszczuk M. Promocja jako źródło przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności. [w:] Szczepaniak I. Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską, Seria Program wieloletni 2005-2009 nr 99, Wyd. IERiGŻ, Warszawa 2008.
 26. Walczak J., Chów trzody chlewnej metodami ekologicznymi, Wyd. Centrum Rolnictwa Ekologicznego na zlecenie MRiRW, Radom 2004.
 27. Walszczak-Derlach J., Cenowa konkurencyjność w ujęciu międzynarodowym, [w:]. Daszkiewicz N. (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa 2008.
 28. Woś A., Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza. Wyd. IERiGŻ, Warszawa 2003.
 29. http://faostat.fao.org/site
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu