BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzal-Dec Danuta (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska), Zwolińska-Ligaj Magdalena (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska)
Tytuł
Evaluation of Rural Development Processes in the Lublin Region Using Similarity Measures
Ocena procesów rozwoju obszarów wiejskich regionu lubelskiego z wykorzystaniem miar podobieństwa
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 292, s. 143-153, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Spatial Econometrics and Regional Economics Analysis
Słowa kluczowe
Miara podobieństwa, Rozwój obszarów wiejskich, Analiza statystyczna, Rozwój społeczno-gospodarczy, Analiza ekonometryczna
Similarity measure, Rural development, Statistical analysis, Social economic development, Econometric analysis
Kraj/Region
Region lubelski
Abstrakt
Celem referatu jest przedstawienie wyników analizy procesów rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego pod kątem występowania konwergencji lub dywergencji rozwoju na podstawie miary podobieństwa sformułowanej przez I. Kudrycką. Wyniki analizy umożliwią określenie charakterystyki różnic w przebiegu procesów rozwojowych na obszarze regionu oraz stanowić będą wskazanie dla władz samorządowych odpowiedzialnych za projektowanie i realizację polityki intraregionalnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich odnośnie dostosowania narzędzi wspomagania rozwoju do indywidualnych potrzeb wybranych grup obszarów. Podobieństwo w układzie lokalnym (gminy wiejskie) scharakteryzowano w pięciu obszarach: kapitał ludzki, gospodarka, gospodarstwa domowe, infrastruktura i środowisko. W pracy opisano metodę zaproponowaną przez I. Kudrycką oraz dokonano analizy oszacowanych miar podobieństwa i ich zmian w czasie. Podstawą określenia miar podobieństwa były dane BDL GUS. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the results of the analysis of rural development processes in the Lublin region for the occurrence of convergence or divergence of development based on similarity measures formulated by I. Kudrycka. The results of analysis will help to identify the characteristics of the differences in developmental processes in the region and will provide an indication to the local authorities, responsible for the design and implementation of intraregional policy for the development of rural areas related to the adaptation of tools to aid development of the individual needs of selected groups of areas. The similarity in the local coordinate system (rural municipalities) was characterized within five areas: human capital, the economy, households, infrastructure and environment. This paper describes the method proposed by I. Kudrycka and presents the analysis of estimated similarity measures and their changes over time. The basis for determining the similarity measures were BDL GUS data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Heffner K. (2007), Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje- Uwarunkowania- Zależności- Czynniki- Skutki. Badania zróżnicowania obszarów wiejskich, (in:) Andrzej Rosner (ed.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Science, Warsaw.
  2. Heffner K. (2011), Wieś jako przedmiot badań w gospodarce przestrzennej. Procesy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej w Polsce (in:) Maria Halamaska (ed.) Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  3. Heffner K., Rosner A. (2005), Spatial variations in economic development of rural areas in Poland (in:) Katarzyna Zawalińska (ed.) Rural Development in Enlarged European Union, Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Science, Warsaw.
  4. Kudrycka I. (2008), Wpływ funduszy europejskich na wzrost gospodarczy i rozwój regionów, (in:) Józef Pociecha (ed.) Modelowanie i prognozowanie zjawisk spoleczno-gospodarczych, Kraków.
  5. Kudrycka I. (2009), Regionalne wykorzystanie funduszy unijnych i ich wpływ na rozwój w latach 2004-2006, (in:) Józef Pociecha (ed.) Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk spoleczno-gospodarczych, Kraków.
  6. Kudrycka I. (2010), Wpływ Funduszy Unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce. Vizja Press & IT, Warszawa.
  7. Kudrycka I. (2011) Wykorzystanie miar podobieństwa w analizie konwergencji rozwoju regionów w Polsce, (in.:) Agnieszka Siedlecka (ed.) Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
  8. Le Galio J., Ertur C, Baumont C. (2003) A Spatial Econometric Analysis of Convergence Across European Regions 1980-1995 (in:) B. Fingleton (ed.) European Regional Growth, Springer.
  9. Rosner A. (2010), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian, (in.:) M. Stanny, M. Drygas (ed.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
  10. Theil J.H. (1961) Economic Forecast and Policy, North Holland, Amsterdam.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu