BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Modranka Emilia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analysis of Spatial Concentration of the Regional Operational Programmes Funds Support Use
Analiza koncentracji przestrzennej wykorzystania funduszy pomocowych z regionalnych programów operacyjnych województw
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 292, s. 169-179, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Spatial Econometrics and Regional Economics Analysis
Słowa kluczowe
Koncentracja przestrzenna, Analiza przestrzenna, Fundusze pomocowe, Polityka regionalna, Projekty inwestycyjne
Spatial concentration, Spatial analysis, Subsidiary funds, Regional policy, Investment project
Abstrakt
Efektywna alokacja środków pomocowych w ramach realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, zgodnie z zasadą koncentracji, wymaga ograniczenia zakresu prowadzonych działań do programów mających szczególne znaczenie dla osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej. Wymiar przestrzenny omawianej zasady, sprowadza się do koncentracji środków pomocowych w regionach zapóźnionych rozwojowo. Wyniki badań empirycznych wskazują na niewielki lub nieistotny wpływ funduszy europejskich na poziom konwergencji gospodarczej regionów. Wśród przyczyn niskiej efektywności projektów pomocowych, wymienianych w literaturze przedmiotu, oprócz redystrybucyjnego charakteru wydatkowanych środków, wskazywane jest również znaczne rozproszenie przestrzenne realizowanych projektów pomocowych. Celem niniejszego artykułu jest analiza koncentracji przestrzennej oraz struktury realizowanych projektów pomocowych. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie zestawienia wygenerowanego z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, o stanie wdrażania funduszy europejskich w powiatach (NUTS 4) w latach 2007-2010. (abstrakt oryginalny)

The cost-effective allocation of aid within the framework of EU regional policy, in accordance with the concentration principle, requires limiting support from European Union funds only to a few aims, which have fundamental significance to achieving economic and social cohesion. The spatial dimension of this principle is based on a concentration of aid in the least favored regions. The results of empirical studies show a limited or even insignificant impact of structural fund expenditure on the economic performance. The literature explains this lack of convergence by the redistributive expenditure and a significant spatial dispersion of aid projects. The purpose of this paper is to analyze the spatial concentration and structure of intervention funded form Regional Operational Programmes. The research was based on data about the state of implementation of European funds in the poviats (NUTS 4) in 2007-2010., generated from the National Information System SIMIK 07-13. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arbia G., Piras G., (2009), A new class of spatial concentration measures, Computional Statistics and Data Analysis 53, pp. 4471-4481.
 2. Bachtler J., Mendes C, (2007), Who Governs EU Cohesion Policy Deconstructing the Reforms of the Structural Funds, Journal of Common Market Studies, Volume 45. Number 3., pp. 535-564.
 3. Crescenzi R. (2007), Undermining the principle of concentration? EU development policies and the socio-economic disadvantage of European regions, Roma Arte, Collanda del Dipartimen-to di Economia, Working Paper nr 73.
 4. Guillain R., Le Galio J. (2006), Measuring agglomeration: an exploratory spatial analysis approach applied to the case of Paris and its surroundings, REAL Discussion Papers, no. 06-T-10, University of Illinois at Urbana Champaign.
 5. Guimaraes P., Figueiredo O., Woodward D. (2011), Accounting for neighboring effects in measures of spatial concentration, Journal of Regional Science, vol. 51., no 4, pp. 678-693.
 6. Markowski T., Stawasz D. (red.) (2001) Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Mohl P., Hagen T. (2010), Do EU structural funds promote regional growth? New evidence from various panel data approaches, Regional Science and Urban Economics 40 (2010), pp. 353-365.
 8. Morphet C.S. (1997); A statistical method for the identification of spatial clusters, Environment and Planning, A 29: pp. 1039-1055.
 9. National Strategic Reference Framework 2007-2013 in support of growth and jobs. National Cohesion Strategy., Document adopted by the European Commission on 7th May 2007, Ministry of Regional Development, Warsaw, May 2007.
 10. Overman H. G, Puga D. (2010), Labor Pooling as a Source of Agglomeration: An Empirical Investigation, (in:) Edward L. Glaser (ed.), Agglomeration Economic, National Bureau of Economic Research, The University of Chicago Press, Chicago.
 11. Pietrzyk I. (2002), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w Państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Smętkowski M., Wójcik P. i in. (2010), Analizy regionalne jako narzędzie wspierające procesy programowania i monitorowania rozwoju regionalnego, Przegląd regionalny, Nr 4.
 13. Stawicki M. (2009), Fundusze europejskie w gminach. Rozwój lokalny, wykorzystanie środków UE, rekomendacje dla samorządów, projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Warszawa.
 14. Suchecki B. (ed.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu