BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cesarski Maciej
Tytuł
Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej-kwestie równoważenia rozwoju
Sustaining Development : Settlement Infrastructure in Regional Economy
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 3, s. 9-25, tab., bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe
Sieć osadnicza, Rozwój zrównoważony, Gospodarka regionalna, Rozwój regionalny
Settlement network, Sustainable development, Regional economy, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sposób ujęcia tematu związany jest z rozumieniem i interpretacją terminu gospodarka. Gospodarka, pojęcie odróżniane od ekonomii i ekonomiki, jest od czasów antycznych podstawową formą życia społecznego. Będzie tą formą w dającej się przewidzieć przyszłości. Bez względu na wymiar przestrzenny (np. regionalny) gospodarkę można pojmować jako niemożliwą do bezpośredniego ogarnięcia, podlegającą synergii sumę działalności wytwarzającej dobra i usługi zaspokajające potrzeby związane z zamieszkiwaniem człowieka. W gospodarce nieodzowne jest nawiązujące do prakseologicznej zasady racjonalnego gospodarowania porównywanie nakładów i wyników w celu wyboru najlepszego sposobu zaspokajania potrzeb. Nie wszystkie jednak nakłady i wyniki są bezpośrednio mierzalne. Nawet gdy takowe są, ich nieporównywalność wynikać może z różnego czasu zaistnienia i okresu oddziaływania (np. nakłady krótkookresowe, wyniki długookresowe).(fragment tekstu)

In this study I try to prove that the effects of economic development concentrate in the area of settlement which is underpinned by settlement infrastructure. Balancing the development of this infrastructure constitutes therefore the base for balancing the regional economy. Issues of sustainable development of settlement infrastructure can be divided into two aspects. The first is the effect of balancing the development of infrastructure for harmonious development of civilization subordinated to the principles of sustainable development.The second is to prevent increase in infrastructure disparities. The primary objective of this paper is analytical summary of saturation in flats and the number of seats in theaters, cinemas etc. by voivodships in Poland in the period 2006-2010. The results of the analysis indicate that the saturation in flats in Poland is increasing in all voivodships but in varying degrees. The number of seats in theaters, cinemas, etc. decreases or increases depending of region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amemiya T., Economy and economics of ancient Greece, Routledge, London 2007, s. 13-183.
 2. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987, s. 16-19.
 3. Auty R. M., Brown K., An overview to approaches to sustainable development, w: Approaches to sustainable development, red. R.M. Auty, K. Brown, Routledge, London 1997, s. 3-20.
 4. Baker D., The End of Loser Liberalism. Making Markets Progressive, CEPR, Washington 2011, s. 13-52.
 5. Bauman Z., Kultura jako praxis, PWN, Warszawa 2012, s. 165-227.
 6. Bookchin M., Ecology and revolutionary thought, Times Change Press, New York 1970, s. 4-63.
 7. Brukalska B., Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1948, s. 174-178.
 8. Buczyńska-Garewicz A., Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, Warszawa 2006, s. 5-44.
 9. Cesarski M., Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej i lokalnej - kwestie równoważenia rozwoju, w: Problemy rozwoju zrównoważonego w gospodarce regionalnej, kier. Z. Strzelecki, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, KES, SGH, Warszawa 2012 (maszynopis).
 10. Cesarski M., Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej - możliwości i bariery, w:Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, red. nauk. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 167-181.
 11. Cesarski M., Mieszkalnictwo społeczne w państwach i perspektywie UE. Retrospekcja i wyzwania,"Problemy Rozwoju Miast" 2009, nr 1-2, s. 39-49.
 12. Cesarski M., Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 r. - przejawy koniunktury terytorialnej, "Studia i Prace KES" 2011, nr 3 (7), s. 169-196.
 13. Cesarski M., Rozwój infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1990-2005 - miary nakładów, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego" z. 15, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 495-517.
 14. Cesarski M., Społeczne mieszkalnictwo w krajach Europy Zachodniej, "Człowiek i Środowisko" 2009, nr 1-4, s. 67-82.
 15. Cesarski M., Z problematyki mieszkaniowo-osadniczych atutów i słabości współczesnej cywilizacji zachodniej, w: Współczesna cywilizacja zachodu - atuty i słabości, red. Nauk J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 341-355.
 16. Cesarski M., Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w., w: Wymiary kryzysu - przyczyny, przejawy, prognozy i środki zaradcze, red. nauk J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 277-296.
 17. Cesarski M., Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, "Studia i Prace KES" 2012, nr 2 (10), s. 127-149.
 18. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa i osadnicza a współczesne problemy cywilizacji zachodniej, w:Nauki ekonomiczno-społeczne a rozwój, red. nauk. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 559-569.
 19. Cesarski M., Zakres oraz regionalne i lokalne relacje infrastruktury osadniczej w rozwoju zrównoważonym - zagadnienia metodyczne, w: Problemy rozwoju zrównoważonego w gospodarce regionalnej, kier. Z. Strzelecki, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, KES, SGH, Warszawa 2010 (maszynopis).
 20. Cesarski M., Refleksje na marginesie książki Jacka Gądeckiego o osiedlach grodzonych w Polsce, "Człowiek i Środowisko"2010, nr 1-2, s. 43-58.
 21. Czubaj M., W stronę miejskiej utopii. Szkice o wyobraźni społecznej, SWPS Academica, Warszawa 2007, s. 16-148.
 22. Devall B., Sessios G., Deep ecology: living as if nature mattered, Gibbs Smith, Utah 1985, s. 2-7.
 23. Dołęga J. M., Ekofilozofia - nauka XXI wieku, "Problemy Ekorozwoju" 2006, nr 1, s. 17-22.
 24. Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009, s. 49-51.
 25. Głowacki J., Mierzenie społecznej wartości dodanej, "Ekonomia Społeczna" 2010, nr 1, s. 26-34.
 26. Głowacki J., Płonka M., Rosiek K., Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej, w: Wokół ekonomii społecznej, red. nauk. M. Frączak, J. Hauser, S. Mazur, MSAP, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2012, s. 332-337.
 27. Goryński J., Mieszkanie, wczoraj dziś i jutro, WP, Warszawa 1974, s. 7-8.
 28. Happach M., Mieszkaniowy biznes - o warszawskich mieszkaniach XXI wieku, w: Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 302-310.
 29. Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, w: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 316-336.
 30. Jeżowski P., Rozwój zrównoważony a zielony kapitalizm, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 141-160.
 31. Kołodko G. W., Długi dystans, czyli ekonomia i kultura, "4 Pory Kultury" wiosna 2011, s. 24.
 32. Kołodko G. W., Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, "Ekonomista" 2010, nr 1, s. 117-125.
 33. Kołodko G. W., Świat między kryzysami, "Ekonomista" 2011, nr 2, s. 297-305.
 34. Kośmicki E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju, "Nauka" 1996, nr 2, s. 97-112.
 35. Kotarbiński T., Prakseologia, w: T. Kotarbiński, Hasło dobrej roboty, wyd. II, WP, Warszawa 1975, s. 13-21.
 36. Krzysztofek K., Przemysły kultury a globalizacja - wnioski dla Polski, w: Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla polski, IBnGR, Gdańsk 2002, s. 59-64.
 37. Kultura w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
 38. Kultura w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 39. Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1970, s. 132-178.
 40. Loegler R. M., Miasto to nie architektoniczna zabawa, Wydawnictwo RAM, Białystok 2011, s. 31-92.
 41. Madurowicz M., Hermeneutyka miejsca w świetle fenomenologii przestrzeni, w: Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 51-58.
 42. Mielczarek A., Rozwój społeczny w epoce kryzysu rozumu, "Res Publika Nowa" maj-czerwiec 1999, s. 55-60.
 43. Nawratek K., Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 5 i n.
 44. Panek A., Holistyczna metoda oceny oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko naturalne uwzględniająca zasady rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo PW, Warszawa 2005, s. 2-246 (maszynopis).
 45. Papuziński A., Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie, "Problemy Ekorozwoju" 2006, nr 2, s. 25-32.
 46. Pietrewicz J.W., Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 91-112, 124-125, 130-138, 189-192.
 47. Quade E. S., Analiza systemowa: możliwości i ograniczenia, w: Analiza systemowa - podstawy i metodologia, red. W. Findeisen, PWE, Warszawa 1985, s. 13-55.
 48. Rocznik Statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2006.
 49. Rocznik Statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2011.
 50. Rocznik Statystyczny 2011, GUS, Warszawa 2012.
 51. Rottenberg D., Introduction: ecosophy T - from institution to system, w: A. Naess, D. Rothenberg. Ecology, community and lifestyle, Cambridge University Press, London 1989, s. 2-22.
 52. Schneider-Skalska G., Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne - oszczędne - piękne, Wydawnictwo PK, Kraków 2012, s. 7 i n.
 53. Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003, s. 7-9.
 54. Straszak A., Analiza systemowa - metoda bardziej racjonalnego wyboru i decyzji, w: Analiza systemowa - podstawy i metodologia, red. W. Findeisen, PWE, Warszawa 1985, s. 57-82.
 55. Systemic Financial Risk, OECD, Paris 2012, s. 7-75.
 56. Sztaba S., Ewolucja kapitalizmu i teorii ekonomii, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 11-13 i 33-39.
 57. Szulczewski G., Ewolucja kapitalizmu w świetle koncepcji ładu gospodarczego, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 193-204.
 58. Welfe W., Łączna produktywność czynników produkcji a postęp techniczny, "Studia Ekonomiczne" 2002, nr 1-2, s. 94-115.
 59. Welzer H., Zacznijmy siebie traktować poważnie, w: Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 29-35.
 60. Wojtkun G., Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku, Wydawnictwo Uczelniane PSz.,Szczecin 2004, s. 19-205.
 61. Wojtkun G., Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Wizje a rzeczywistość, "Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej" nr 591 (nr 46), Wydawnictwo Uczelniane PSz., Szczecin 2008, s. 68-77 i 135-156.
 62. Zabłocki G., Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 46-63.
 63. Zaniewska H., Kowalewski A. T., Thiel M., Barek R., Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności. (Aspekty: przestrzenny, społeczny, techniczny, ekonomiczny), IRM, Kraków 2008, s. 61-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.3.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu