BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Rafał
Tytuł
Wolność gospodarcza a istota ingerencji państwa w procesy koncentracji przedsiębiorstw
Economic Freedom in the Context of the Interference of the State in Processes of the Concentration of Entrepreneurs
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 223-232, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Nadzór administracyjny, Wolność gospodarcza, Prawo antymonopolowe
Market economy, Administrative supervision, Economic freedom, Anti-monopolistic law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozporządzenie , którego celem jest ochrona i rozwój konkurencyjności działalności prowadzonych przez podmioty gospodarcze , jest jednym z najważniejszych elementów porządku prawnego , który strzeże rozwój gospodarki rynkowej. Obecnie jest to ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007. Założenie, z którym jest to możliwe , w niektórych przypadkach lub w celu ograniczeń konstytucyjnie gwarantowanych wolnością gospodarczą jest niezbędnym założeniem takiej konstrukcji prawnej. Wolność gospodarcza nie ma charakteru absolutnego. Zakres wolności gospodarczej, zależy w dużej mierze od kształtu ustawodawstwa antymonopolowego obowiązujących w danym państwie. Zakłócenia rozporządzenia antymonopolowego w działalności przedsiębiorców jest ograniczona w granicach zasady proporcjonalności. Ograniczenie to może dotyczyć stopnia wolności gospodarczej, podmiotu lub podmiotów. Zasada proporcjonalności nie powinna wiązać tylko organy ustawodawcze, ale także organy stosujące prawo. Organy stosujące prawo powinny opierać się na adekwatności stosowanych instrumentów do zadań i celów przyjętych w treści przepisów normatywnych. (fragment tekstu)

Regulation, the purpose of which is to protect and develop the competitiveness of business activity carried out by business entities, is one of the most important elements of the legal order that guards the appropriate development of market economy. At present, it is based on the Act on protection of competition and consumers of February 16th, 2007. The assumption, according to which it is possible, in certain cases, to limit the constitutionally guaranteed economic liberty of some business entities, is an essential premise of such legal construction. Economic liberty has not an absolute character. The scope of economic liberty depends, to a large extent, on the shape of the antimonopoly legislation in force in a given State. Interference of the antimonopoly regulation in the activity of entrepreneurs shall be restricted within the confines of the principle of proportionality. This restriction, as it seems, may concern such an extent of economic liberty of an entity or entities as will be indispensable for the realisation of the same subjective rights of its other beneficiaries. The principle of proportionality should not bind only the legislative bodies, but also the bodies applying the law, in case the decision-making process during its realisation is simplified. The bodies applying the law should rely on the adequacy of applied instruments to the tasks and objectives assumed by the content of normative regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylewska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego po wejściu w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., "Przegląd Sejmowy" 2001, nr 1.
 2. Duniewska Z., [w:] Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002.
 3. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1999.
 4. Grabowski J., Prawne granice wolności gospodarczej, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992, nr 198.
 5. Gronowski S., Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Warszawa. 1999.
 6. Kędzior J., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a dopuszczalne konstytucyjne ograniczenia wolności działalności gospodarczej," Glosa" 2001, nr 10.
 7. Kosikowski C., Przedsiębiorca w prawie polskim. Na tle prawa europejskiego, Warszawa 2003.
 8. Kijowski D., Zasada proporcjonalności (adekwatności) jako miernik dopuszczalności ingerencji państwa wprawa i wolności obywateli, "Biuletyn RPO" - materiały 1990, nr 6.
 9. Kijowski D., Zasada adekwatności wprawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1986, z. 4.
 10. Modzelewska-Wąchal E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, War-szawa 2002.
 11. Oniszczuk J., Orzecznictwo Trybunatu Konstytucyjnego w latach 1986-1996, Warszawa 1998.
 12. Sobczak K., Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, Warszawa 2001.
 13. Szpringer W., Łączenie przedsiębiorstw a regulacja antymonopolowa. Wpływ państwa na procesy koncentracji i dekoncentracji w gospodarce. Aspekty instytucjonalne, Warszawa 1991.
 14. Stankiewicz R., Nadzór administracyjno prawny jako forma relacji określająca oddziaływanie państwa na procesy koncentracji przedsiębiorców, "Studia Iuridica" 2006, t. 45.
 15. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2000.
 16. Strzyczkowski K., Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), War-szawa 1992.
 17. Tuleja P., Stosowanie konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Zakamycze 2003.
 18. Walaszek-Pyzioł A., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1995, nr 1.
 19. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 20. Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
 21. Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.
 22. Dz. U., 2007, nr 50, poz. 331.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu