BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zrównoważony rozwój w gospodarce globalnej i jego ewolucja
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia, 2013, s. 108 - 126, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Ekorozwój, Rozwój zrównoważony
World economy, Eco-development, Sustainable development
Abstrakt
Negatywne konsekwencje globalizacji, doprowadzające do nasilenia występowania globalnych zagrożeń, stały się jedną z przyczyn szukania alternatywnych modeli rozwoju gospodarczego. Coraz większy zakres degradacji środowiska naturalnego, perspektywa wyczerpania surowców energetycznych oraz postępujący wzrost dysproporcji w poziomie życia w różnych regionach świata, któremu towarzyszy poszerzanie się stref ubóstwa, a także coraz częstsze wahania aktywności gospodarczej, przyczyniły się do poszukiwania nowych koncepcji rozwoju. Angażują one obecnie wszystkie podmioty gospodarki światowej. Zrównoważony Rozwój (ZR) stanowi formę kompleksowego rozwoju gospodarki, która wydaje się interesującą alternatywą dla gospodarki globalnej. (...) Obok zrównoważonego rozwoju używane są pojęcia ekorozwoju, rozwoju trwałego oraz sustesywnego, a także samopodtrzymującego. Niektórzy autorzy wyraźnie rozróżniają zakres wymienionych pojęć, inni traktują je zamiennie. Dla potrzeb niniejszego opracowania pojęcia zrównoważony rozwój i trwały rozwój będą traktowane zamiennie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Dubel: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju zrównoważonego na przykładzie regionu. Materiały Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt. "Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju". Białystok 1996, s. 7-14.
 2. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Red. T. Borys. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005, s. 56.
 3. http://greenworld.serwus.pl/deklaracja_sztokholmska1.htm
 4. http://www.earthsummitwatch.org/
 5. http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
 6. http://www.unic.un.org.pl/cele.php
 7. L'avenir que nous voulons, Rio+ 20 Conference des Nations Unis sur le developpment durable. NU, Rio de Janeiro 2012, s. 1.
 8. Measuring of Sustainable Development Prepared in Cooperation with the Organisation for Economic Co-operation and Development and the Statistical Office of the European Communities (Eurostat). UN, New York, Geneva 2009.
 9. Human Development Report 2011 - Sustainability and Equity: A Better Future for All. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/
 10. S. Abdallah, J. Michaelson, S. Shah, L. Stoll, N. Marks: The Happy Planet Index: 2012 Report. A Global Index of Sustainable Well-being. London 2012. www.happyplanetindex.org
 11. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju (SDI). www.stat.gov.pl/gus, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/introduction
 12. G. Grabowska: Europejskie prawo środowiska. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2002, s. 92-93.
 13. Przewodnik po traktacie z Lizbony. KE Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, Luksemburg 2009, s. 8.
 14. Traktaty o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, EURATOM, Karta Praw Podstawowych, teksty skonsolidowane po zmianach wprowadzonych traktatem z Lizbony, STO, Warszawa 2009, s. 175.
 15. K. Czech: Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju w Polsce na tle Unii Europejskiej próba oceny na podstawie wybranych wskaźników. W: Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 28/2. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 856-859.
 16. Lizbon European Council 23 and 24 March 2000, Presidency Conclusions. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
 17. Zrównoważona Europa dla lepszego świata. Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. COM(2001)264 finał, Bruksela 15.05.2001, s. 2.
 18. Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU SDS) - Odnowiona strategia. Rada UE, 10917/06, Bruksela 26.06.2006, s. 3.
 19. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM(2010)2020 wersja ostateczna.
 20. http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/economic-governance/index_pl.htm
 21. H. Rogall: Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 545.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu