BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paradowska Monika (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej
The Development of Sustainable Transport Systems in Polish Cities and Agglomerations in the Context of European Integration - the Case of the Wroclaw Agglomeration
Źródło
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 2011, nr 457, 391 s., rys., tab., bibliogr. 469 poz.
Słowa kluczowe
System transportowy, Rozwój transportu, Rynek usług transportowych, Polityka transportowa, Transport miejski, Rozwój zrównoważony transportu, Usługi transportowe, Transport publiczny, Infrastruktura transportu, Transport drogowy, Transport kolejowy, Transport autobusowy, Transport tramwajowy, Transport wodny, Transport lotniczy, Integracja gospodarcza Polski z UE
Transport system, Development of transport, Transport market, Transport policy, City transport, Sustainable development of transport, Transport services, Public transport, Transport infrastructure, Road transport, Railway transport, Bus transport, Tram transport, Water carriage, Air transport, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Tematem przewodnim niniejszej książki jest analiza zmian w systemie transportowym aglomeracji wrocławskiej z punktu widzenia założeń koncepcji zrównoważonego transportu oraz skutków, jakie w tym zakresie wywarła akcesja Polski do Wspólnoty. (...) W zamyśle autorki przedstawione rozważania mają służyć lepszemu zrozumieniu zachodzących procesów, określeniu, w jakim stopniu transport w aglomeracji wrocławskiej spełnia założenia zrównoważonego rozwoju oraz próbie oceny tego, jak obecny kształt transportu wpływa na sferę społeczną i gospodarczą, a w efekcie na konkurencyjność aglomeracji. Złożoność tej problematyki wpłynęła na eklektyczny i w pewnym sensie interdyscyplinarny charakter monografii. (fragment tekstu)

Transport is an indispensable element of human life and a determinant of social, economic, cultural and scientific development. However, the more and more visible domination of road transport, which ousts the other transport modes because of its technical and exploitative advantages, leads to many negative social, economic and environmental external effects. Most transport related positive and negative externalities appear in areas where human activity is most intensive - in cities and agglomerations. Various initiatives, projects and programmes are required to deal with the many problems resulting from unsustainable development of transport systems. These actions undertaken at the local, regional, national and international level are aimed at implementing the idea of sustainable urban transport which would ensure the compromise between social, economic and environmental priorities. In this book, the problems regarding the sustainablility of transport systems in Polish cities and agglomerations at the beginning of the 21st century are discussed and analysed in the context of processes of European integration. The European Union's goal to ensure harmonious and sustainable development of urban transport systems should contribute to positive changes in Poland in this field. However, a deeper analysis of integration effects on the example of the Wroclaw agglomeration shows that the balance of changes is not unambiguous. The conclusions can be considered as interesting and alarming at the same time. The wide range of subject matter and multiplicity of issues discussed in the publication may be of interest for a broad group of readers. It may be useful, inter alia, for analysts preparing and implementing strategies for urban development and development of transport systems, stakeholders and decision-makers in the local and regional economy, scientists involved in sustainable transport as well as academic teachers for educational purposes. The publication is also directed to all people interested in the concept sustainable urban transport as well as conditions and possibilities for its implementation in the context of European integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 1985/337/EWG Rady z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (zmieniona Dyrektywą 97/11AVE Rady).
 2. Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza.
 3. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
 4. Dyrektywa 2003/96/WE Rady z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (tekst mający znaczenie dla EOG).
 5. Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, tekst uchwalony 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 (DzU 2004, nr 176, poz. 1827).
 9. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (DzU z 1998, nr 93, poz. 589).
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU nr 120, poz. 826).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury jednostek samorządowych (NTS) (DzU 2007, nr 214, poz. 1573 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (DzU L 161, 1999, 26 czerwca).
 13. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1267/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające instrument przed akcesyjnej polityki strukturalnej (ISPA).
 14. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. (DzU L 210, 2006).
 15. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/1994.
 17. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
 18. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.
 19. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).
 20. Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej wraz załącznikami, Ateny 2003.
 21. Traktat o Unii Europejskiej (DzU UE C 191, 1992, 29 lipca).
 22. Ustawa o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, projekt z 15 września 2008 r.
 23. Ustawa o polityce miejskiej państwa i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, projekt z 8 maja 2009 r.
 24. Ustawa o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych, projekt z 10 czerwca 2008 r.
 25. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
 26. Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (DzU 1994, nr 127, poz. 627 z późn. zm.).
 27. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU 1997, nr 98, poz. 602 z późn. zm.).
 28. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
 29. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
 30. Ustawa z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (DzU 2000, nr 84, poz. 948 z późn. zm.).
 31. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 32. Ustawa z 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry - 2006 (DzU 2001, nr 98, poz. 1067).
 33. Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU 2001, nr 125, poz. 1371 z późn. zm.).
 34. Ustawa z 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (DzU 2002, nr 199, poz. 1672).
 35. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 36. Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (DzU 2003, nr 86, poz. 789 z późn. zm.).
 37. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2004, nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
 38. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym planie rozwoju (DzU 2004, nr 116, poz. 1206).
 39. Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU 2005, nr 175, poz. 202).
 40. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU 2005, nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
 41. Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (DzU 2006, nr 12, poz. 61).
 42. Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (DzU 2009, nr 92, poz. 753).
 43. Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 1999/62/ WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, KOM (2008) 436 wersja ostateczna.
 44. Aalborg+10, www.aalborgplusl10.dk.
 45. ARAW, http://www.araw.pl.
 46. ARCHIWRO, http://archiwro.blox.pl.
 47. Atlas BRD, http://www.eurorap.pl.
 48. Autostradowa obwodnica Wrocławia, http://www.obwodnica-wroclawia.pl/index.html.
 49. Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl/bdr_n.
 50. BIP Ministerstwa Infrastruktury, http://bip.mi.gov.pl.
 51. BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.bip.mswia.gov.pl.
 52. BIP powiatu wołowskiego, http://bip.powiatwolowski.pl.
 53. BIP powiatu wrocławskiego, http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl.
 54. Centrum Informacji Europejskiej, http://www.cie.gov.pl.
 55. Centrum Zrównoważonego Transportu (CZT). http://czt.zm.org.pl/.
 56. CIVITAS, http://www.civitas-initiative.org.
 57. CORDIS, http://cordis.europa.eu.
 58. [Czwarty] 4 Program ramowy, http://cordis.europa.eu/transport/home.html.
 59. Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ, http://www.ekoedu.uw.edu.pl.
 60. DG Environment, http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm.
 61. DG Transport & energy, http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.htm.
 62. DG TREN, http://ec.europa.eu/transport.
 63. DOCAPOLIS, http://docapolis.com.
 64. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, http://www.dcsr.wroc.pl.
 65. Dolnośląskie Linie Autobusowe, http://www.dla.com.pl.
 66. Earth Conservation, http://www.earth-conservation.org.
 67. Environmental Terminology and Discovery Service (ETDS), EEA, http://glossary.eea.europa.eu.
 68. EUR-LEX, http://eur-lex.europa.eu.
 69. European Local Transport Information System (ELTIS), www.eltis.org.
 70. European Mobility Week, http://www.mobilityweek.eu.
 71. European Road Safety Observatory (ERSO), http://ec.europa.eu.
 72. Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA), http://www.eea.europa.eu.
 73. EuroRAP, http://www.eurorap.pl.
 74. EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
 75. ExternE, http://www.externe.info.
 76. Fundacja ekorozwoju, http://www.eko.org.pl.
 77. Fundusze Europejskie, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 78. "Gazeta Prawna", http://www.gazetaprawna.pl.
 79. "Gazeta Wyborcza Wrocław", http://miasta.gazeta.pl/wroclaw.
 80. "Gazeta Wyborcza", http://gazeta.pl.
 81. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), http://www.gddkia.gov.pl.
 82. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział we Wrocławiu, http://www.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_wroclaw.
 83. Główny Urząd Statystyczny (GUS), www.stat.gov.pl.
 84. GRACE, www.grace-eu.org.
 85. Hałas Wortale, http://www.halas.wortale.net.
 86. InfoBus, http://infobus.pl/.
 87. INFRAS, http://www.infras.ch/d/index.php.
 88. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, http://www.samar.pl.
 89. Inteligent Car Initiative, http://ec.europa.eu/information_society/activities/intelligent-car/icar.
 90. Intelligent Energy Europe Programme (STEER), http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects.
 91. International Energy Agency, http://www.worldenergyoutlook.org.
 92. Internetowa Platforma Motoryzacyjna Moje Auto, http://www.motogazeta.mojeauto.pl.
 93. InvestMap.Pl, http://investmap.pl.
 94. Izba Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGKM), http://www.igkm.pl.
 95. Johannesburg Summit 2002, http://www.unic.un.org.pl/johannesburg.
 96. Kamiennogórska specjalna strefa ekonomiczna małej przedsiębiorczości, http://www.ssemp.pl.
 97. Koło Naukowe Socjologii Problemów Społecznych, Kalkulator wielkości próby, http://www.knsps.uni.wroc.pl/calc.php.
 98. Komisja Europejska, http://ec.europa.eu.
 99. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD), http://www.krbrd.gov.pl.
 100. Legnicka specjalna strefa ekonomiczna, http://lsse.eu.
 101. ManagEnergy, http://www.managenergy.net.
 102. Mercer, http://www.mercer.com.
 103. Michał Beim, http://beim.hti.pl.
 104. Ministerstwo Infrastruktury, http://mi.gov.pl/.
 105. Ministerstwo Ochrony Środowiska, http://www.mos.gov.pl.
 106. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl.
 107. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.mswia.gov.pl/.
 108. MISTER, http://www.mist-er.com.
 109. MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, http://www.mpk.wroc.pl.
 110. ODRATRANS S.A., http://www.odratrans.com.pl.
 111. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), http://www.un.org.
 112. [Piąty] 5 Program ramowy, http://cordis.europa.eu/fp5.
 113. PKP Cargo, http://www.pkp-cargo.pl/.
 114. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., http://www.pr.pkp.pl/.
 115. POLBUS-PKS, http://www.polbus.pl/.
 116. "Polska Gazeta Wrocławska", http://wroclaw.naszemiasto.pl.
 117. Polskie Radio Wrocław, http://www.prw.pl.
 118. Portal Gospodarczy WNP, http://www.wnp.pl.
 119. Powiat milicki, http://milicz-powiat.pl.
 120. Powiat oleśnicki, http://www.powiat-olesnicki.pl.
 121. Powiat oławski, http://www.starostwo.olawa.pl.
 122. Powiat strzeliński, http://www.powiatstrzelinski.pl.
 123. Powiat średzki, http://powiat.sredzki.slaski.sisco.info.
 124. Powiat trzebnicki, http://www.powiat.trzebnica.pl.
 125. PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.com.
 126. Program dla Odry 2006, http://www.programodra.pl.
 127. Program Marco Polo, http://ec.europa.eu/transport/marcopolo.
 128. PET, http://www.prt-sitin.pl.
 129. "Rzeczpospolita", http://www.rp.pl.
 130. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, http://parl.sejm.gov.pl.
 131. Sektorowy program operacyjny transport na lata 2004-2006 (SPOT), http://www.spot.gov.pl.
 132. Serwis Informacyjny Inetria.Pl, http://www.motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/.
 133. Serwis Samorządowy PAP, http://www.regioportal.pl.
 134. SEVIBUS Sp. z o.o. S.K.A., http://www.sevibus.pl.
 135. [Siódmy] 7 Program ramowy, http://cordis.europa.eu/fp7.
 136. Służba Celna, www.mofnet.gov.pl.
 137. SMILE, http://www.smile-europe.org.
 138. "Sprawy Nauki: Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego", http://www.sprawynauki.waw.pl.
 139. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Pojazdów FORS, http://www.fors.pl.
 140. Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, http://www.dolnyslask.wroc.pl.
 141. Sustainable Cities and Towns Campaign, http://www.sustainable-cities.eu.
 142. [Szósty] 6 Program ramowy, http://www.6pr.pl/ oraz http://cordis.europa.eu/fp6.
 143. Targeo, http://www.targeo.pl.
 144. Teatr Współczesny, http://www.wteatrw.pl.
 145. Texas Transportation Institute, Texas A&M University System, http://mobility.tamu.edu.
 146. The Economist, http://www.economist.com.
 147. Transinfo, http://transinfo.pl/.
 148. Transport Research Knowledge Centre (TRKC), http://www.transport-research.info/.
 149. Turystyczna Polska, http://www.turystycznapolska.pl.
 150. Twoja Europa, http://www.twojaeuropa.pl.
 151. UK Road Traffic Info "Keep moving", http://keepmoving.co.uk.
 152. UNITE, www.its.leeds.ac.uk/projects/unite.
 153. United Nations Development Programme (UNDP), H u mari Development Reports, http://hdr.undp.org/en.
 154. URBACT, http://urbact.eu.
 155. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), http://www.ukie.gov.pl.
 156. Urząd Lotnictwa Cywilnego, http://www.ulc.gov.pl.
 157. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD), http://www.umwd.dolnyslask.pl.
 158. Urząd Miejski we Wrocławiu, http://www.wroclaw.pl.
 159. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, http://www.stat.gov.pl/wroc/.
 160. Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna "Invest-Park", http://www.invest-park.com.pl.
 161. Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (WRBRD), http://www.wrbrd.wroc.pl.
 162. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOS), http://wroclaw.pios.gov.pl.
 163. World Coal Institute, http://www.worldcoal.org.
 164. World Economie Forum, http://www.weforum.org.
 165. Wrocław Nasze Miasto, http://wroclaw.naszemiasto.pl.
 166. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, http://rowery.eko.org.pl.
 167. Wydział Transportu, Departament Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, http://wrosystem.um.wroc.pl.
 168. YOUTH. http://www.youth.org.pl.
 169. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, www.zdium.wroc.pl.
 170. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego (ZPORR), http://www.zporr.gov.pl.
 171. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego dla Dolnego Śląska, http://zporr.dolnyslask.pl.
 172. Autobusy kontra kolej, czyli PIGTSiS o paliwowych dopłatach do Funduszu Kolejowego, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Transinfo, http://transinfo.pl/text.php?id=23804&from=tag.
 173. Brdulak H., Wyższa jakość i nowe usługi, "Rzeczpospolita" 2007, 28 listopada, http://www.rp.pl/artykul/5,72719.html?page=2.
 174. Budują śródmiejską obwodnicą Wrocławia, Internetowa Platforma Motoryzacyjna Moje Auto, 2009, 1 kwietnia, http://www.motogazeta.mojeauto.pl/Polskie_drogi/Budu- ja_Srodmiejska_Obwodnice_Wroclawia,a,137246.html.
 175. Czas oczyścić powietrze, "Przyroda dla Europejczyków", Magazyn Dyrekcji Generalnej do spraw Środowiska, http://ec.europa.eu/environment/news/efe/20/article_2434_pl.htm.
 176. Czy powstanie wschodnia obwodnica Wrocławia?, "Gazeta Wyborcza Wrocław" (lista artykułów), http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/8,93344,4662437.html.
 177. Filar P., Chcemy zwężenia ulic w centrum Wrocławia, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, "Gazeta Wyborcza Wrocław" 2008, 24 listopada, miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35749,5983436,Chcemy_ zwezenia_ulic_w_centrum_Wroclawia.html.
 178. Fularz A., Neoklasyczna teoria ekonomii miast a problem suburbanizacji, 2008, InfoBus, http://www.infobus.pl/blog.php?id=410.
 179. Fularz A., Szybka kolej miejska dla Trójmiasta, http://www.fuli.net/komun01.html.
 180. Fularz A., Upadek centrów i rozwój przedmieść. Co się dzieje długookresowo?, 2008, InfoBus, http://www.infobus.pl/blog.php?id=416.
 181. Górowicz K. Droga przez mękę, czyli wschodnia obwodnica Wrocławia. Raport specjalny, Polskie Radio Wrocław, http://www.prw.pl/articles/index_reports/110/droga-przez-meke-czyli-wschodnia-obwodnica-wroclawia.
 182. Knapik B., Tramwaje wracają na Grabiszyńską, "Polska Gazeta Wrocławska" 2009, 27 października, http://wroclaw.naszemiasto.pl/wydarzenia/57169,tramwaje-wracaja-na-grabiszynska,id,t.html.
 183. Likwidacja skutków katastrofy na Morzu Czarnym zajmie 10 lat, "Gazeta Wyborcza" 2007, 13 listopada, http://wiadomosci.gazeta.p1/Wiadomosci/l,80708,4670437.html.
 184. Meszko T., Volvo w natarciu, 2007, http://www.trucks.com.pl/1999-2006/targi_wydarze-nia/wydarzenia/2002/wydarzenia_38c.html.
 185. Najwolniejsze miasto Polski, Serwis Informacyjny Inetria.PL, 2008, 24 października, http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/ciekawostki/news/najwolniejsze-miasto-polski, 1200419.
 186. Nogaj M., Obwodnica autostradowa dwa razy droższa, "Gazeta Wyborcza Wrocław" 2007, 6 września, http://miasta.gazeta.p1/wroclaw/l,87947,4466350.html.
 187. Olson P., Nolan K.. Najbardziej zakorkowane miasta Europy, "Brama", Fundacja Ekorozwoju, http://www.eko.org.pl/pipermail/zieloni/2008-April/000045.html.
 188. Recykling pojazdów stoi na głowie?, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Pojazdów FORS, Portal Gospodarczy WNP, http://www.wnp.pl/artykuly/recykling-pojazdow-stoi-na-glowie,5177.html.
 189. Rośnie już wschodnia obwodnica Wrocławia, "Gazeta Wrocławska" 2009, 24 października, ARCHIWRO, http://archiwro.blox.pl/2009/10/Rosnie-juz-wschodnia-obwodnica -Wroclawia.html.
 190. Trochymiak B., Wykorzystanie transportu intermodalnego może być zdecydowanie większe, "e-GP. E-wydanie Gazety Prawnej" 2008, nr 232 z 27 listopada http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=214678.
 191. UE: lotnictwo w systemie handlu C02 od 2012 roku, "Gazeta Prawna", http://bizneszetaprawna.pl/artykuly/25314,uejotnictwo_w_systemie_ handlu_co2_od_2012_roku. html.
 192. Wawdejuk A., Zasady prawa wspólnotowego, Cz. 2: Subsydiarność i proporcjonalność, Twoja Europa, http://www.twojaeuropa.pl/502/zasady-prawa-wspolnotowego-cz-2- subsydiarnosc-i-proporcjonalnosc.
 193. Wejście Polski do UE z korzyścią dla turystyki, Polska Agencja Prasowa, Turystyczna Polska, 2009, 28 kwietnia, www.turystycznapolska.pl.
 194. Więcej tramwajów. Bilety czasowe. Zielona fala, "Gazeta Wyborcza Wrocław" 2009, 23 września, http://miasta.gazeta.p1/wroclaw/l,35754,7066165,Wiecej_tramwajow_Bilety_czasowe_Zielona_fala.html.
 195. Wschodnia obwodnica miasta ma być za pięć lat, "Gazeta Wyborcza Wrocław" 2008, 23 października, http://miasta.gazeta.p1/wroclaw/l,35754,5839244,Wschodnia_obwodnica_miasta_ma_byc_za_piec_iat.html.
 196. Agenda 21, http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm.
 197. Air pollution in Europe 1990-2004, EEA Report 2007, nr 2.
 198. Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1999.
 199. Analiza inwestycji kolejowych w projekcie Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko i propozycje korekty, Centrum Zrównoważonego Transportu, Warszawa 2006. Raport 4.
 200. Annual energy review 2007, Energy Information Administration, Waszyngton 2007.
 201. Beim M., Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych (prezentacja pracy doktorskiej, Zakład Ekonometrii Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2007), http://beim.hti.pl/doktorat/michal_beimjrezentacja.pdf.
 202. Beim M., Problemy ruchu rowerowego w Poznaniu (praca magisterska pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Waldemara Ratajczaka, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), http:// beim.hti.pl/nauka.php?show=magisterka.
 203. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (według stanu na koniec 2007 r.), Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2008.
 204. Biała księga "Europejska polityka transportowa do 2010 roku: czas na decyzje", KOM (2001) 370 wersja ostateczna.
 205. Biała księga "Przyszły rozwój wspólnej polityki transportowej - Globalne podejście do systemu zrównoważonego przemieszczenia", KOM (92) 494 wersja ostateczna.
 206. Biała księga "Sprawiedliwa odpłatność za korzystanie z infrastruktury", KOM (98) 466 wersja ostateczna.
 207. Borys T., Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia. Raport z realizacji ekspertyzy, Jelenia Góra/Warszawa 2008.
 208. Burnewicz J., Szałucki K., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 209. Communication from the Commission - "Towards an urban agenda in the European Union", KOM (1997) 197 wersja ostateczna.
 210. Conclusions of Round Table 119: "Transport and economic development", European Conference of Ministers of Transport, Comitee of Deputies, CEMT/CS(2001)37, 2001.
 211. Decyzja Rady z 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE) Dz.U. UE L 291.
 212. Defining an Environmentally Sustainable Transport System, Commission Expert Group on Transport and Environment, 2000.
 213. Developing the Citizens' Network, http://europa.eu/legislation_summaries/transport/ mobility_and_passenger_rights/124215_en.htm.
 214. Domański B., Mechanizmy terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych, [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, t. 4, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_kpzk_2008_2033/strony/ prace%20nad%20kpzk.aspx.
 215. Dostosowanie podstawowej sieci drogowej w Polsce do standardów unijnych do 2015 r., Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2001.
 216. Driven by knowledge. Wrocław Agglomeration, ARAW, Wrocław 2009, http://www.araw.pl/artykuly_zalaczniki/araw_kf_07_2009.pdf.
 217. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie dolnośląskim w latach 2004-2007, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 218. Energy & transport in figures 2009, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Luksemburg 2009.
 219. EST! Environmentally sustainable transport. Future, strategies and best practices. Synthesis report of the OECD project on Environmentally Sustainable Transport EST presented on occasion of the International est! Conference 4th to 6th October 2000 in Vienna, Austria.
 220. Europe at a crossroads. The need for sustainable transport, European Commission, Directorate-General for Press and Communication, Brussels 2003.
 221. European energy and transport. Trends to 2030 - update 2007, European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Belgium 2008.
 222. External costs of transport - Update study. Final report, IWW Uniwersitaet Karlsruhe, INFRAS, Zürich/Karlsruhe, 2004.
 223. External costs of transport. Accident, environmental and congestion costs in Western Europe, IWW, INFRAS, Zürich/Karlsruhe, 2000.
 224. External costs. Research results on socio-environmental damages due to electricity and transport, European Commission, Directorate-General for Research, Brussels 2003.
 225. FRAME: European ITS framework architecture for ITS deployment in the 21st century, an initiative of the European Commission. User Friendly Information Society Programme, DG INFSO, European Communities 2001.
 226. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Jakość życia w miastach -powiatach grodzkich, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk 1999.
 227. Green Paper "Impact of Transportation on the Environment", Commission of the European Communities, 1992.
 228. Green Paper on the urban environment: Communication from the Commission to the Council and Parliament, KOM (1990) 218 wersja ostateczna.
 229. Green Paper "The Citizens' Network. Fulfilling the potential of public passenger transport in Europe", KOM (95) 601 wersja ostateczna.
 230. Guidelines for community noise, red. B. Berglund, T. Lindvall, D.H. Schwela, WHO 1999.
 231. Handbook on estimation of external costs in the transport Sector (Produced within the study Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport (IMPACT), Version 1.1, European Commission DG TREN, Delft 2008.
 232. IASON - Integrated Appraisal of Spatial Economic and Network effects of transport investments and policies, Final publishable report: Conclusions and recommendations for the assessment of transport projects and policies, 5th Framework RTD Programme, TNO Inro, Delft 2004.
 233. Implementing sustainable urban travel policies: Moving ahead. National policies to promote cycling, European Conference of Ministers of Transport, OECD 2004.
 234. Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych dla Regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 (indykatywna lista projektów indywidualnych), proponowany załącznik do uchwały nr 2950/III/09 z 23 czerwca 2009 r, w kwestii zmiany uchwały nr 960/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 4 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych dla Regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, Regionalny program operacyjny dla województwa dolnośląskiego, http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=9579&news Id=1355&templld=212.
 235. Intelligent transport systems. What they are and why they are important for transport today, FRAME, IST, European Communities, 2004.
 236. Inwestycje zagraniczne we Wrocławiu, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Dział Wspierania Przedsiębiorczości, Wrocław 2009.
 237. Jaki transport w zrównoważonym rozwoju? Zapis debaty społecznej. Łódź, 3 października 2008, "Innowacyjne myślenie kluczem do zrównoważonego rozwoju" 2009, 2, Warszawa, http://www.ine-isd.org.pl/obrazki/file/ekoherkules/Jaki%20Transport% 20w%20ZR.PDF.
 238. Jakość powietrza atmosferycznego. Raport roczny, WIOŚ, http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.
 239. Kalinowski T., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Raporty z lat 2005-2008, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005-2008, http://ez1.ibngr.pl/index.php/pl/publikacje/menu/raporty_ibngr.
 240. Karta lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku w dniach 24-25 maja 2007 r.), http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ poziom_miedzynarodowy/polityka_przestrzenna_ue/rozwoj_miast/Strony/Leipzig-Charter_08.aspx.
 241. Karta miast europejskich na rzecz ekorozwoju (w kształcie zatwierdzonym na europejskiej konferencji dotyczącej ekorozwoju miast, która odbyła się w Aalborgu w Danii 27 maja 1994.), http://www.aalborgplus10.dk/default.aspx?m=2&i=371.
 242. Key world energy statistics 2008, International Energy Agency, Paris 2008.
 243. Komar Z., Tyniec P., Zintegrowany system transportu szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu (prezentacja multimedialna), UMWD, Wrocław 2007, http://www.slideshare.net/miastowruchu/praktyka-realizacji-polityki-zrwnowaonego-rozwoju-transportu-we-wrocawiu-presentation.
 244. Komornicki T., Infrastruktura, [w:] Cztery lata członkostwa Polski w UE. Bilans korzyści i strat społeczno-gospodarczych, Departament Analiz i Strategii Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 245. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego "Utrzymać Europę w ruchu -zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r.", KOM (2006) 314 wersja ostateczna.
 246. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady "Działania w celu ograniczenia hałasu kolejowego w zakresie istniejącego taboru", KOM/2008/0432 wersja ostateczna.
 247. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady "Ekologiczny transport", KOM (2008) 433 wersja ostateczna.
 248. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Plan działania na rzecz mobilności w miastach", KOM (2009) 490 wersja ostateczna.
 249. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych", KOM (2008) 435 wersja ostateczna.
 250. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego, KOM (2005) 718 wersja ostateczna.
 251. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego "Wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych", KOM (2007) 19 wersja ostateczna.
 252. Komunikat Komisji "Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmniejszyć o połowę liczbę ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do r. 2010: wspólna odpowiedzialność", KOM (2003) 311 wersja ostateczna.
 253. Komunikat Komisji "Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej", KOM (2001) 264 wersja ostateczna.
 254. Koncepcja podstawowej sieci tras rowerowych we Wrocławiu - układ docelowy, załącznik 1 do zarządzenia nr 5493/05 Prezydenta Wrocławia z 9 czerwca 2005.
 255. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2001 r. (Monitor Polski 2001, nr 26, poz. 432).
 256. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 257. Krajowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2005-2007-2013 "GAMBIT 2005". Ministerstwo Transportu. Warszawa 2006.
 258. Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce, Fundacja FOR, PricewaterhouseCoopers, Wardyński i Wspólnicy, 4CFuture, Warszawa 2009.
 259. Lisowski A., Grochowski M., Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje - rekomendacje dla KPZK, ekspertyza zamówiona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w celu opracowania eksperckiego projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (EP KPZK), t. 1, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Lisowski.pdf.
 260. Liwiński J., Działalność polskich portów lotniczych, Raporty z lat 2004-2008, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2004-2008, http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_ content&task=view&id=389&Itemid=398.
 261. Makroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 262. Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.
 263. Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2008.
 264. Miejski transport ciężarowy i logistyka miasta, 2003, Portal Materiały dydaktyczne w zakresie transportu, www.eu-portal.net/material/downloadarea/kt8_wm_pl.pdf.
 265. Monitorowanie programu Phare Unii Europejskiej. Raport finalny. Program PL9908.01 Przygotowanie podstaw prawnych i utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003.
 266. Narodowa strategia dla sektora transportu (Fundusz ISPA), Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa 1999.
 267. Narodowe programy przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej z lat 1999-2003, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1999-2003.
 268. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa strategia spójności), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 269. Ocena efektywności modernizacji i remontów linii kolejowych w Polsce, Centrum Zrównoważonego Transportu, Warszawa 2006. Raport 3.
 270. Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2006.
 271. OECD Guidelines towards environmentally sustainable transport, OECD 2002.
 272. OECD Proceedings towards sustainable transportation. The Vancouver Conference. Conference highlights and overview of issues, OECD, Vancouver 1996.
 273. Ogólne zasady funkcjonowania programu ISPA, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2001.
 274. Ogólne zasady funkcjonowania programu Phare, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 275. Opinia Centrum Zrównoważonego Transportu nt. projektu strategu rozwoju transportu na lata 2007-2013, Centrum Zrównoważonego Transportu, Warszawa 2005.
 276. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie transportu na obszarach miejskich i metropolitalnych, TEN/276, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela 2007.
 277. Oskarbski J., Jamroz K.. Litwin M., Inteligentne systemy transportu - zaawansowane systemy zarządzania ruchem, Polski Kongres Drogowy, Centrum Prasowe, http:// www.pkd.org.pl/.
 278. Our common future. Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations, 11 December 1987, http://www.un.org./documents/ga/res/42/ares42-187.htm.
 279. Paradowska M., Znaczenie Wrocławskiego Centrum. Logistycznego w zintegrowanym systemie transportowym Europy (praca magisterska pod kier. prof. dr. hab. Jana Rymarczyka, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Wrocław 2004.
 280. Pasek J., Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013, Warszawa 2009.
 281. Perenc. J., Ocena Sektorowego programu operacyjnego Transport na lata 2004-2006, Szczecin 2002, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ekspertyzy/ ocena%20sektorowego%20programu%20operacyjnego.pdf.
 282. Plan działania DG TREN, 2006/TREN/029.
 283. Plan rozwoju lokalnego powiatu milickiego, Milicz 2006.
 284. Plan rozwoju lokalnego powiatu średzkiego na lata 2004-2008, załącznik do uchwały nr XXIII/139/2004 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z 20 lipca 2004 r.
 285. Plan rozwoju lokalnego powiatu wrocławskiego. Kierunki działań Zarządu Powiatu na lata 2004-2013, załącznik do uchwały nr XXII/142/04 Rady Powiatu Wrocławskiego z 23 listopada 2004 r.
 286. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 287. Podstawy wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, Bruksela-Warszawa. grudzień 2003, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 23 grudnia 2003 r. oraz zatwierdzony przez Komisję Europejską 22 czerwca 2004 r.
 288. Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2001.
 289. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
 290. Polityka transportowa Wrocławia, załącznik do uchwały nr XII/396/99 Rady Miasta Wrocławia z 23 września 1999 r.
 291. Polska: partnerstwo dla członkostwa, Centrum Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 292. Polska - wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007). Roczne mierniki gospodarcze, cz. 4, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5207_PLK_HTML.htm.
 293. Powiat oławski - Strategia rozwoju powiatu na lata 2006-2015. Oława 2005.
 294. Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009.
 295. Program dla Odry - 2006 - aktualizacja (projekt), Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006, Wrocław 2009, http://www.programodra.pl/aktualizacjaPdO2006/ PdO_2006_AKTUALIZACJA_24_07_09.pdf.
 296. Program działania UE na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego programu działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego: Zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010 r., wspólna odpowiedzialność (2004/2162(INI)), P6_TA(2005)0366.
 297. Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015, załącznik do uchwały nr XXIX/2220/04 Rady Miejskiej Wrocławia z 18 listopada 2004 r.
 298. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia, załącznik do uchwały nr XXXII/1090/09 Rady Miejskiej Wrocławia z 19 marca 2009 r.
 299. Program operacyjny Infrastruktura i środowisko, Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską 5 grudnia 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 300. Program rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji dla województwa dolnośląskiego, Wrocław 2006.
 301. Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2002.
 302. Programy ochrony powietrza - województwo dolnośląskie (prezentacja multimedialna). Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Zielona Góra 2006, http://zgora.pios.gov.pl/aktual/forum_cafe/DUW%20-%20Programy%20Ochrony%20Powietrza.ppt.
 303. "Przyroda dla Europejczyków" 2006, nr 25: Rosnąca świadomość. Europa ciepło przyjęła unijną kampanię na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu.
 304. Radziejowski J., Rozprzestrzenianie się miast - czy można sterować przestrzenią miejską?,2006, http://www.ekoedu.uw.edu.pl/download/wyklady/Radziejowski_rozp_miast.doc.
 305. Raport na temat wielkich miast Polski, PricewaterhouseCoopers, Wrocław 2007, http://www.pwc.com/pl_PL/pl/sektor-publiczny/raporty_wroclaw-pol.pdf.
 306. Raporty o stanie środowiska województwa dolnośląskiego z lat 2002-2007, WIOŚ, http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?id=publikacje&sub=raporty.
 307. Raporty o stanie technicznym nawierzchni dróg krajowych z lat 2000-2008, GDD-KiA, Warszawa 2001-2009, http://www.gddkia.gov.pl/article/systemy_diagnosty-ki_sieci_drogowej/system"oceny_stanu_nawierzchni//index.php?id_item_tree=ac577a5cac865affcd848714eel4ce85.
 308. Raporty z realizacji w latach 1998-2002 Narodowego programu przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej, http://www.cie.gov.p1/WWW/dok.nsf/0/A040340D2A6 A5863Cl256E86004E7C8C?Open&RestrictToCategory=.
 309. Regionalny program operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 310. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego - ocena śródokresowa, (2006/2112(INI)), P6_TA(2007)0009 (Dz. U. UE, C 244 E/220, 18.10.2007).
 311. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu działania na rzecz mobilności w mieście, (2008/2217(INI).
 312. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2008, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 313. Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006. Rok 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 314. Rokicki B., Żołnowski A., Ogólne aspekty gospodarcze, [w:] Cztery lata członkostwa Polski w UE. Bilans korzyści i strat społeczno-gospodarczych, Departament Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 315. Roman G., Bariery prawne i organizacyjne we współpracy miasta z gminami i powiatami metropolii. Problemy przy wdrażaniu Strategii integracji gospodarczo-przestrzennej aglomeracji wrocławskiej, (prezentacja multimedialna), http://parl.sejm.gov.pl/Wy-dBAS.nsf/0/lDD60ElE08534B7ACl2574670035A339/$file/J_Aglomeracje%20-%20bariery%20rozwoju%20p.%20Roman.pdf.
 316. Roszkiewicz R., Korenik S., Szołek K., Studium rozwoju metropolitalnego Wrocławia (Strategia integracji gospodarczo-przestrzennej aglomeracji wrocławskiej), załącznik do uchwały nr XLV/1525/02 Rady Miasta Wrocławia z 21 lutego 2002 r., Biuletyn Urzędowy RMW 2002 r., nr 2, poz.110.
 317. Rytel K., Fundusze UE na transport w latach 2004-2006 - szansa czy zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju Polski?, Centrum Zrównoważonego Transportu, Warszawa 2004. Raport 3.
 318. Rządowy program restrukturyzacji PKP, Warszawa 1999.
 319. Schrank D., Lomax T., The annual 2005 urban mobility report 2005, Texas Transportation Institute (TTI), Tamu 2005, http://mobility.tamu.edu/.
 320. Sektorowy program operacyjny: Transport na lata 2004-2006, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2004.
 321. Słowniczek Narodowej strategii spójności na lata 2007-2013, http://www.fundoszeeuropejskie.gov.pl/slownik/Strony/Konkurencyjnosc_regionu.aspx.
 322. Smętowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008. Raporty i Analizy EUROREG 1/2009.
 323. Social costs glossary, European Conference of Ministers of Transport, CEMT/CS(97)12.
 324. Sroczyńska H., Toporowski P., Perspektywa makroekonomiczna, [w:] 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Departament Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 325. Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 326. Strategia rozwoju powiatu oleśnickiego, Oleśnica 2000.
 327. Strategia rozwoju powiatu strzelińskiego na lata 2008-2018, Strzelin 2009.
 328. Strategia rozwoju powiatu trzebnickiego na lata 2007-2015, Trzebnica 2006.
 329. Strategia rozwoju powiatu wołowskiego do 2020 roku, Wołów 2006.
 330. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku, załącznik do uchwały nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 30 listopada 2005 r.
 331. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego, Wydział Polityki Regionalnej i Współpracy Interregionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2000.
 332. Strategia Wrocław 2000 plus przyjęta uchwałą LII/765/98 Rady Miejskiej Wrocławia z 4 czerwca 1998 r.
 333. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000.
 334. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, załącznik 1 do uchwały nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z 6 lipca 2006 r.
 335. Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2008.
 336. Sustainable energy: a framework for decision makers, UN-Energy, 2007.
 337. Sustainable urban transport plans. Preparatory document in relation to the follow-up of the thematic strategy on the urban environment. Main document and Annex, European Comission, Luxembourg 2007.
 338. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 (uszczegółowienie RPO WD), załącznik do uchwały nr 3380/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 29 września 2009 r.
 339. Terminology on combined transport, prepared by the UN/ECE, the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) and the European Commission (EC), New York and Geneva 2001.
 340. The global enabling trade report 2009, World Economic Forum, http://www.weforum.org/documents/getr2009_explorer/index.html.
 341. The state of the environment in the European community, COM (23) final, vol. 3, Brussels 1992.
 342. Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi (DzU 1994, nr 11, poz. 38).
 343. Urban sprawl in Europe. The ignored challenge, EEA 2006. Report nr 10.
 344. Wojewódzki plan gospodarki odpadami województwa dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2004.
 345. Województwo dolnośląskie. Podregiony. Powiaty. Gminy, roczniki statystyczne z łat 2004-2008, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2004-2008.
 346. World energy outlook 2007, International Energy Agency, 2007.
 347. World energy outlook 2008 fact sheet: Global energy trends, International Energy Agency, http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2008/fact_sheets_08.pdf.
 348. World energy outlook 2008, International Energy Agency, 2008.
 349. World report on road traffic injury prevention, WHO, Geneva 2004.
 350. Wrocław w perspektywie 2020 plus, załącznik do uchwały nr LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia z 6 lipca 2006 r.
 351. Wstępny narodowy plan rozwoju 2002-2003. Uzupełnienie i rozszerzenie dokumentu Wstępny narodowy plan rozwoju 2000-2002, przyjętego przez Komitet Integracji Europejskiej 22 grudnia 1999 r., Warszawa 2002.
 352. Zając M., Centra logistyczne na Dolnym Śląsku (prezentacja multimedialna), Zakład Logistyki i Systemów Transportowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, http://www.dolnyslask.wroc.pl/pliki/IXDFST-3-centra.pps.
 353. Załącznik do uchwały nr LX/920/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wrocławskiego obszaru metropolitalnego.
 354. Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005.
 355. Zasady polityki ekologicznej Wrocławia, załącznik do uchwały nr LII/813/98 Rady Miejskiej Wrocławia z 5 czerwca 1998 r.
 356. Zielona księga "Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii", KOM (2006) 105 wersja ostateczna.
 357. Zielona księga "W kierunku nowej kultury mobilności w mieście", KOM (2007) 551 wersja ostateczna.
 358. Zielona księga "W kierunku uczciwych i efektywnych cen w transporcie", KOM (95) 691 wersja ostateczna.
 359. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego aglomeracji wrocławskiej w latach 2004-2008, załącznik do uchwały nr XXV/2086/04 Rady Miejskiej Wrocławia z 8 lipca 2004 r.
 360. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 2004-2006, załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2004 r., DzU 2004, nr 166, poz. 1745.
 361. Zych F., Transport w miastach - odniesienia do strategii zrównoważonego rozwoju. System analiz samorządowych - 2007, Katowice/Poznań 2009.
 362. Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2001-2005, GUS, Warszawa 2006.
 363. A dictionary of economics, Penguin Books, Ltd., 1975.
 364. Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red. A. Kopczuk, M. Proniewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2005.
 365. Ceny transportu miejskiego w Europie, red. R. Tomanek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 366. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 367. Ciesielski M., Szudrowicz A., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 368. Drobniak A., Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 369. Dziadek S., Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1991.
 370. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 371. Gospodarowanie w transporcie miejskim, red. M. Ciesielski, J. Długosz, Z. Gługiewicz, O. Wyszomirski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 372. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 373. Grudzewski W.M., Hejduk I., Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1998.
 374. Grzywacz W., Infrastruktura transportu. Charakterystyka, cechy, rozwój, WKiŁ, Warszawa 1982.
 375. Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu. WKŁ, Warszawa 1989.
 376. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 377. Hołowiński J.T., Ekonomika transportu morskiego, Wyd. Morskie, Gdynia 1961.
 378. Jasiński P., Europa jako szansa: polityka regionalna Unii Europejskiej i jej instrumenty a władze lokalne i regionalne, Dom Wyd. ELIPSA, Warszawa 2000.
 379. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 380. Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych, oprać. J. Rymarczyk, M. Michalski, B. Błaszczyk, M. Niemiec, W. Niemiec, M. Wróblewski, Oficyna Wyd. Arboretum, Wrocław 2008.
 381. Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 382. Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 383. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
 384. Ładysz L, Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego. CeDeWu, Warszawa 2009.
 385. Marszałek S., Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie, Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2001.
 386. Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2002.
 387. Morawski W., Polityka transportowa, SGPiS, Warszawa 1978.
 388. Neider J., Marciniak-Neider D., Transport intermodalny, PWE, Warszawa 1997.
 389. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1 i 3, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 390. Pfohl H.C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
 391. Piskozub A., Ekonomika transportu - podstawy metodologiczne, WKŁ, Warszawa 1979.
 392. Platje J., Institutional change in the Polish economy since the 1970s- incentives and transaction cost, Oficyna Wyd. "Nasz Dom i Ogród", Wrocław 2004.
 393. Platje J., Paradowska M., Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie transportowym, Oficyna Wyd. "Nasz Dom i Ogród", CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o., Wrocław 2011.
 394. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 395. Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 396. Polska i Unia Europejska, red. U. Płowiec, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 2000.
 397. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 398. Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich), red. B. Fiedor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 399. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997.
 400. Smith A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Metalibri 2007, http://metalibri.incubadora.fapesp.br/portal.
 401. Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
 402. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 403. Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 404. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 405. Tarkowski J., Ireståhl B., Lumsden K., Transport - Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 1995.
 406. Tarski I., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE. Warszawa 1973.
 407. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, red. A. Graczyk, Agencja EkoPress Andrzej Poskrobko, Białystok-Wrocław 2007.
 408. Thomson J.M., Nowoczesna ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa 1978.
 409. Tolley R., Turton B., Transport systems, policy and planning: A geographical approach, Longmann Scientific & Technical, Essex, England 1995.
 410. Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 411. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 412. Transport i spedycja w handlu zagranicznym, red. Z. Krasucki, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 413. Transport i spedycja w handlu zagranicznym, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa 2002.
 414. Transport miejski, red. Z. Gługiewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1991.
 415. Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 416. Tundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2008.
 417. Wyszomirski O., Substytucja i komplementarność indywidualnej i zbiorowej komunikacji miejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1988.
 418. Zielińska-Głębocka A., Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność regionów (w kontekście integracji europejskiej), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 419. Andersson H., Ögren M., Noise charges in railway infrastructure: A pricing schedule based on the marginal cost principle, "Transport Policy" 2007, nr 14.
 420. Andrzejczak W., Model zrównoważonego ruchu drogowego w regionie, "Transport Miejski i Regionalny" 2007, nr 7-8.
 421. Bąk M., Pawłowska B., Koszty zewnętrzne transportu w Unii Europejskiej - od wizji politycznej do jednolitych metod kalkulacji, "Przegląd Komunikacyjny" 2008, nr 7-8.
 422. Couch C, Karecha J., The nature and causes of urban sprawl: a case study of Wirral, England, Liverpool John Moores University. Artykuł opracowany w ramach projektu: Urban sprawl: European patterns, Environmental degradation and sustainable development (URBS PANDENS), Liverpool 2002, http://www.pik-potsdam.de/urbs/ projekt/liverpool_dec02.pdf.
 423. Dembińska-Cyran I., Sposoby rozwiązywania problemów transportu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju miast, (cz. 3), "Logistyka" 2007, nr 2.
 424. Domańska A., Oddziaływanie inwestycji w infrastrukturę transportu na rozwój gospodarczy regionów - synteza podejść, "Materiały Konferencyjne", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005, http://ekonom.viniv.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Domanska %20Agnieszka1.pdf.
 425. Downar W., Polityka transportowa jako umiejętność identyfikacji barier, definiowania celów oraz doboru instrumentów, "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 4.
 426. Dyr T., Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych, "TTS Technika Transportu Szynowego" 2008, nr 11.
 427. Faron A., Kulpa T., Wspólna podróż jednym samochodem jako element zrównoważonego transportu, "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 7-8.
 428. Fechner I., Uwarunkowania rozwoju centrów logistycznych i aglomeracji miejskich, [w:] Logistyka a infrastruktura miejska. Ikonferencja naukowo-techniczna. Oficyna Wyd. "Nasz Dom i Ogród", Wrocław 2004.
 429. Gojlik A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument racjonalizacji transportu miejskiego, [w:] Transport w logistyce. Łańcuch logistyczny, Gdynia 2003. Prace Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni.
 430. Grabowska L., Zasady tworzenia równoważonej polityki transportowej - wybrane aspekty. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 7.
 431. Grochowski M., Polityka miejska a kształtowanie struktury przestrzennej miasta metropolitalnego (przypadek Warszawy), "Prace i Studia Geograficzne" 2005, t. 35, Warszawa.
 432. Hyła M., Ruch rowerowy: segregacja czy integracja?, "Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu" 2008, nr 14.
 433. Jamroz K., Organizacja i sterowanie ruchem, drogowym. Ruch drogowy, cz. 9, Inteligentne systemy transportu. Charakterystyka ogólna, http://mieszkancy.ds.pg.gda.pl.
 434. Kęsek J., Kościelniak M., System carsharing - nowe rozwiązanie w zakresie wykorzystania samochodu, "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 7-8.
 435. Kopta T., Integracja transportu zbiorowego z rowerem jednym z czynników zrównoważonego transportu, "Transport Miejski i Regionalny" 2007, nr 6.
 436. Kopta T., Przewaga transportu zbiorowego i roweru nad samochodem, "Zielona Planeta" 2007, nr 4 (73).
 437. Kopta T., Twój samochód zagraża Twojemu życiu, Polski Klub Ekologiczny, http://eko.org.pl/edbs2005/include/s.php?site=article&id=11.
 438. Kopta T., Zrównoważony system transportowy - a co to takiego?, "Transport Miejski" 1999, nr 6.
 439. Kowalski R., Efekty sieciowe a błędy rynku, [w:] Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 440. Mantey D., Żywiołowe rozpraszanie się funkcji mieszkaniowych Warszawy - przykład podwarszawskich osiedli, "Prace Geograficzne" 2009, z. 121, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 441. Miecznikowski S., Wołek M., Regionalizacja pasażerskiego transportu kolejowego sprostaniem wyzwań procesu globalizacji, Sopot 2002, http://ekonom.univ.gda.pl/jednostki/ krt/doc/sem1.doc.
 442. Mindur M., Wzajemne relacje między gospodarką a transportem, "LogForum. Elektroniczne Czasopismo Naukowe z Dziedziny Logistyki" 2005, nr 6, http://www.logforum. wsl.com.pl/szukaj_pl.php?Submit=szukaj&q=transportu.
 443. Najnigier S., Polityka transportowa miasta Wrocławia i jej realizacja w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego, [w:] Miasto Wrocław. Przestrzeń komunikacji i transportu, red. K. Lewandowski, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 444. Paradowska M., The use ofbiofuels in the EU's transportation, "Economic and Environmental Studies", Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, [maszynopis, w druku].
 445. Paradowska M., Transport międzynarodowy, [w:] Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Oficyna Wyd. Arboretum, Wrocław 2007.
 446. Paradowska M., Transport zrównoważony, [w:] Zrównoważony rozwój - teoria i praktyka, red. K. Bieniek, M. Froni, [w druku].
 447. Paradowska M., Unijne metody internalizacji kosztów zewnętrznych transportu a sytuacja w Polsce, "Logistyka i Transport" Zeszyty Naukowe MWSLiT 2006, nr 1(2).
 448. Parysek J., Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju, [w:] Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, red. J. Parysek, A. Tołle, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, nr 5.
 449. Pawicki M., Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce. Analiza aktualnego stanu i propozycje działań optymalizujących (w aspekcie ruchu regionalnego), [w:] Przewozy Regionalne w Polsce szanse i zagrożenia. I konferencja naukowo-techniczna, Wrocław 21-24 kwietnia 2005., CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o., Wrocław 2005.
 450. Prasoł J., Priorytety dla pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Krakowa, "Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu" 2004, nr 2.
 451. Puławska S., Koszty zewnętrzne w polityce transportowej Unii Europejskiej, "Transport i Ochrona Środowiska" 2008, nr 5-6.
 452. Rottenberg J., The economics of congestion and pollution: an integrated view, "The American Economic Review: Papers and Proceedings" 1970, nr 2.
 453. Rudnicki A., Starowicz W., Transport miejski - ekspertyza dla polityki transportowej państwa i Narodowej strategii rozwoju transportu, "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 7-8.
 454. Rutkowski K., Najlepsze praktyki zarządzania łańcuchem dostaw w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 12.
 455. Sobiech Ł., Transport publiczny w gminie, powiecie i województwie, "Gazeta Prawna" 2005, nr 172, http://samorzad.infor.pl/temat-dnia/56861,Transport-publiczny-w-gminie-powiecie-i-wojewodztwie.html (z 5 września 2007 r.).
 456. Stefaniuk J., Obszary metropolitalne czy zespoły wielkomiejskie?, "Serwis Samorządowy PAP" 2009, http://www.regioportal.pl/pll0/teksty904/obszary_metropolitalne_czy zespoły _wielkomiejskie_.
 457. Suchecki B., Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi, 2006, http:// lanckoronska.zm.org.pl/?a=koalicja.broszuras_04.
 458. Sztumski W., Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, "Problemy Ekorozwoju" t. 1, nr 2.
 459. Szymański W., Czym na stadiony EURO 2012?, "Biuletyn Zielone Światło" 2007, nr 12.
 460. Szymański W., Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce - próba oceny postępów, "Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu" 2006, nr 9.
 461. Tomala F., System transportowy a ogólna teoria systemów, "Zeszyty Naukowe WSE w Sopocie" 1966, nr 33.
 462. Turkowski M., Szewczyk R., Transport dóbr konsumpcyjnych rurociągami-przyszłość systemów transportowych?, "Pomiary Automatyka Robotyka" 2009, nr 10.
 463. Tylutki A., Wronka J., Koszty zewnętrzne transportu: niedoceniona kategoria ekonomiczno społeczna, "Rynek Kolejowy" 1994, nr 8.
 464. Waśkiewicz J., Import używanych aut - argumenty za i przeciw, "Przegląd Komunikacyjny" 2004, nr 12.
 465. Wydro K. B., Strategia informatyzacji transportu (Konferencja: Transport - informatyzacja: innowacje i technologie, Warszawa, 9 grudnia 2003), "Biuletyn DonQ-Pol" 2003, t. 2.
 466. Wydro K.B., Telematyka - znaczenia i definicje terminu, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2005, nr 1-2.
 467. Wysocka E., Istota i czynniki konkurencyjności w regionie, "Wójt i Jego Gmina" 2006, nr 5.
 468. Wyszomirski O., Ewolucja systemów transportu miejskiego w Europie, "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 7.
 469. Wyżnikiewicz B., Ewolucja rozkładu dochodów w transformacji, [w:] Materiały konferencyjne. Konferencja jubileuszowa Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Warszawa 2009, http://www.tep.org.pl/publications/show/68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-6408
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu