BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opałka Benedykt
Tytuł
Wybrane dochody budżetów gmin przekazywane z budżetu państwa w układzie przestrzennym w Polsce w latach 2004-2011
Selected Budgetary Income of Gminas Transferred from National Budget in Poland in Spatial Perspective (2004-2011)
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 3, s. 53-77, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Budżet, Finanse publiczne
Regional development, Budget, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowane zostały wyniki badań dochodów budżetowych gminnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce obejmujące lata 2004-2011. Opracowanie stanowi część szerzej zakrojonych i przeprowadzonych w latach ubiegłych badań obejmujących zmiany w zakresie gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w odniesieniu do dochodów oraz wydatków budżetowych. Z uwagi na ograniczone możliwości prezentacji wyników przedstawiono zmiany w poziomie dochodów gmin z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT), subwencji oraz dochodów związanych z realizacją programów i projektów unijnych, w podziale na zróżnicowane kategorie dochodów Polsce w latach 2004-20113. Rozważając problematykę zasilania …finansowego budżetów gmin, w badaniu uwzględniono wszystkie kategorie składające się na ogół dochodów budżetowych. Z uwagi na ograniczone możliwości zakres tematyczny przedłożonego opracowania zawężony został do trzech kategorii dochodów przekazywanych do gmin z budżetu państwa, które w znaczącym stopniu wpływają na gospodarkę budżetową gmin w Polsce.(fragment tekstu)

After Poland's accession to EU regional and local development as well as public administration actions for improvement of conditions of living were tied with the necessity to invest heavily, especially in infrastructure. Providing necessary funds meant combining funds from different sources, particularly from public resources and from the EU budget. In the present system of ˆ nancing the tasks of local government, external income, transferred to the local government through national budget, is important part of development policy, even though it limits ˆ nancial self-reliance of local government. Income transferred to gminas from national budget, especially the gminas' share of personal income tax, still plays important part in their budgets.The amount of money transferred to gminas to co-ˆfinance with EU different projects and programs shows large spatial differences which in& uences the level of investments, especially in infrastructure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banku Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2012.
  2. Jarosiński K., Opałka B., Zarządzanie zasobami publicznymi w warunkach gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce, badanie statutowe, KES, SGH, Warszawa 2012.
  3. Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych, pr. zb. pod red. F. Kuźnika, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1996, s. 16.
  4. Węgrzyn L., Samodzielni - niesamodzielni, ,,Przegląd Komunalny'' 2006, nr 6, s. 90.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.3.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu