BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warcholik Witold (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Poziom wiedzy potencjalnych kadr turystycznych - studentów kierunków "geografia" oraz "turystyka i rekreacja" - w kontekście deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek
The Level of Knowledge Among the Potential Tourist Industry Personnel, i.e. Students of Geography and Tourism and Recreation, in the Context of Deregulation of the Tour Guide and the City Guide Professions
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 24, s. 135-144, tab., bibliogr. 12 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych = The Selected Problems of Tourism Industry Development
Słowa kluczowe
Studenci, Kształcenie kadr, Rynek usług turystycznych, Przewodnicy turystyczni
Students, Personnel training, Tourism services market, Tourist guides
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę wyników symulacji teoretycznych egzaminów państwowych dla kandydatów na pilota wycieczek oraz na przewodnika miejskiego. Przeprowadzono je w celu oceny wiedzy studentów, czyli potencjalnych kadr na rynku usług turystycznych, w kontekście planowanej deregulacji wymienionych zawodów. W symulacji uczestniczyli studenci stacjonarni i niestacjonarni: I, II i III roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach "turystyka i rekreacja" oraz "geografia", I i II roku studiów drugiego stopnia na kierunku "geografia" oraz studiów podyplomowych na kierunku "geografia". W przypadku badanej grupy studenckiej odnotowano wysokie wskaźniki zdawalności i średniej liczby rozwiązanych zadań z egzaminu teoretycznego dla kandydatów na pilota wycieczek. Stanowi to dobry prognostyk przygotowania teoretycznego absolwentów kierunków geograficznych i turystycznych w potencjalnej sytuacji ich pojawienia się na rynku pilockim po deregulacji. Otwiera też dyskusję nad celowością odbywania obowiązkowych teoretycznych kursów przygotowawczych dla kandydatów na pilota wycieczek przez absolwentów wymienionych kierunków studiów. Wyodrębniono bloki tematyczne z najniższymi odsetkami rozwiązanych zadań: na kierunku "turystyka i rekreacja" jest to geografia turystyczna Polski, a na kierunku "geografia" - historia kultury i sztuki. W przypadku badanej grupy studenckiej stwierdzono wyraźną dysproporcję poziomu trudności egzaminu teoretycznego dla kandydatów na przewodnika miejskiego w stosunku do egzaminu dla kandydatów na pilota wycieczek. Zdający oceniają go jako bardzo trudny i zgłaszają konieczność odbycia stosownych kursów przygotowawczych. (abstrakt oryginalny)

This article analyzes the results of the simulation of the tour guide and city guide state theoretical examination carried out among the potential tourist industry personnel in order to assess the level of their knowledge in the context of the planned deregulation of the above mentioned professions. The mock exam participants were part-time and full-time students of the following departments: the first, second and third year of the B.A studies in Tourism and Recreation and the B.A. studies in Geography, the first and second year of the M.A. studies in Geography, and the post-diploma studies in Geography. What was observed was a high rate of positive results in the tour guide state theoretical mock exam, which suggests a good level of knowledge among the participants when seeking employment subsequent to deregulation. Therefore, the results question the current requirement for these groups of students to participate in preparatory courses prior to signing up for the state examination. Additionally, the mock exam results have helped to distinguish groups of subjects with the lowest pass rate: for the Tourism and Recreation program it is Tourism Geography of Poland, and for the Geography program it is History of Art and Culture. It has been pointed out, that there is a significant disproportion in the level of difficulty between the city guide and the tour guide state theoretical exams, as well as the percentage of positive results achieved among examinees on individual levels. Students assess the city guide state exam as very difficult and feel the need to attend relevant additional training prior to taking it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosiacki, S. (2001). Kształcenie w zakresie turystyki i rekreacji na tle standardów międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo AWF.
 2. Januszewska, M. (2010). Innowacyjne przedsiębiorstwo turystyczne oparte na wiedzy. W: K. Rogo-ziński, A. Panasiuk (red.). Zarządzanie organizacjami usługowymi. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, nr 145. Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
 3. Otwieracz zawodów (2012). Analiza ilościowo-jakościowa publikacji dotyczących działań ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina w kontekście tzw. deregulacji dostępu do zawodów, 19 marca - 17 kwietnia 2012 roku. Warszawa: Newton Media.
 4. Podemski, K. (2006). Polscy piloci i przewodnicy o sobie w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa. Kraków: Proksenia.
 5. Ronikier, A. (2012). Analiza kształcenia kadr dla potrzeb turystyki, raport PIT (http://pit.org.pl).
 6. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 7. Simiński-Stanny, T. (2012). Ogólna sytuacja prawna pilotów i przewodników w Polsce. Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie. Kraków: Proksenia.
 8. Szymanowski, P. (2006). Wyniki egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w poszczególnych województwach. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa. Kraków: Proksenia.
 9. Szymańska, E. (2009). Oczekiwania rynku turystycznego w zakresie kształcenia kadr. Economy and Management, 1.
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Dziennik Ustaw, nr 133, poz. 884.
 11. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy. Kodeks wykroczeń, Dziennik Ustaw nr 106, poz. 672.
 12. Wilga, M. (2008). Kadry z cenzusem, ale bez praktyki. Rynek Turystyczny, 5 (272).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu