BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Szymańska Anna Irena (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Zdon-Korzeniowska Małgorzata (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy
Agritourism Enterprises in a Knowledge-based Economy
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 24, s. 38-58, ryc., tab., bibliogr. 17 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych = The Selected Problems of Tourism Industry Development
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Przedsiębiorstwo turystyczne, Agroturystyka, Oferta turystyczna, Innowacyjność
Knowledge-based economy, Tourist enterprises, Agrotourism, Touring offer, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa agroturystyczne są istotną gałęzią aktywności gospodarczej zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. Agroturystyka stanowi ważną formę dywersyfikacji działalności gospodarstw rolnych (pod terminem "dywersyfikacja" należy rozumieć wykorzystanie środków, jakimi dysponuje gospodarstwo rolne na prowadzenie działalności niezwiązanej z rolnictwem; Kłodziński, 2001). Odgrywa ona istotną rolę w aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich, wpływa na lokalne struktury gospodarcze i ich ożywienie, a w efekcie przyczynia się do wzrostu liczby miejsc pracy i pozyskiwania nowych źródeł dochodu. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest diagnoza stanu przedsiębiorstw agroturystycznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki i określenia struktury oferty tych przedsiębiorstw, oceny ich zachowań rynkowych, przedsiębiorczych i innowacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. Podstawę analizy stanowią zarówno informacje pochodzące ze źródeł wtórnych, jak i bezpośrednie badania kwestionariuszowe oraz indywidualne wywiady pogłębione, przeprowadzone na próbie gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na terenie całej Polski. (abstrakt oryginalny)

Agritourism enterprises represent an important branch of economic activity on the local, national and international scale. Agritourism is a significant form of farm activities diversification (Kłodziński, 2001). It plays crucial role in the economic revival of rural areas, affects the local economic structures and their liveliness, and in the consequence contributes to an increase in the number of workplaces and attracting new sources of income. The main objective of this paper is the diagnosis of agritourism enterprises in Poland. It focuses on the characteristics and structure determining of agritourism farms offer, as well as evaluating entrepreneurial, innovative and market behaviour of agritourism enterprises in a knowledge-based economy. The basis for the analysis is formed on both the information from secondary sources as well as surveys and individual in-depth interviews conducted with a sample of agritourism farms throughout Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-109.
 2. Chojnicki, Z., Czyż, T. (2007). Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79, 423-438.
 3. Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8(8), 45-60.
 4. Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Rozwój agroturystyki jako formy dywersyfikacji działa-lności rolniczej - przykład Polski i (w druku).
 5. Dorocki, S., Szymańska, A.I., Rachwał, T., Zdon-Korzeniowska, M., (2013a). Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France. Current Issues of Tourism Research, 2, 20-29.
 6. Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013b). Gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9 (w druku).
 7. Fic, M. (2005). Gospodarka oparta na wiedzy. W: D. Kopycińska (red.). Teoretyczne aspekty gospodarowania. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Jagusiewicz, A., Legienis, H. (2006). Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2006 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
 9. Kachniewska, M. (2012). Internetowe platformy upowszechniania wiedzy jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. W: M. Morawski (red.). Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 10. Kłodziński, M. (2001). Bariery i priorytety w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 1(78), 215-226.
 11. Niklewicz-Pijaczyńska, M. (2011). Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do strategii rozwoju UE 2020. W: J. Kundera (red.). Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy. Wrocław: Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 444-445.
 12. Perechuda, K., Hołodnik, D. (2012). Nowoczesny model gospodarstwa agroturystycznego oparty na wiedzy. W: M. Morawski (red.). Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 13. Rachwał, T., Zdon-Korzeniowska, M. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116-128.
 14. Raźniak P. (2012). Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce. W: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 4/2012, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 41-52.
 15. Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 16. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (2012). Warszawa: Agrotec Polska Sp. z o.o., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN).
 17. Wiatrak, A.P. (2003). Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 90, 9-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu