BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jęczmyk Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Maćkowiak Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Lokalne grupy działania jako przykład współpracy sieciowej sprzyjającej tworzeniu produktu turystycznego
Local Action Groups as an Example of Cooperation Network Favorable in Creating a Tourism Product
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 304, s. 114-123, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju
Słowa kluczowe
Współpraca sieciowa, Współpraca, Produkt turystyczny, Zaangażowanie obywateli
Network cooperation, Cooperation, Tourist product, Citizen involvement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter literaturowo-empiryczny. Jego celem jest analiza lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim pod kątem charakteru i zróżnicowania zrzeszonych w tych kooperacjach podmiotów. W artykule wyjaśniona została istota współpracy sieciowej oraz partnerstwa trójsektorowego. Sieci w turystyce są zaawansowaną formą współpracy i mogą być realizowane przez różne podmioty, nie tylko turystyczne, dążące od tworzenia spójnego produktu turystycznego obszaru. Kooperacja ta ma istotny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru turystycznego. Partnerstwo sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego zakłada, że więcej można osiągnąć, współpracując z innymi niż działając w pojedynkę. Służy ono także uaktywnieniu obywateli i ich zaangażowaniu w działania na rzecz rozwoju swojego regionu.(abstrakt oryginalny)

The article has theoretical and empirical character. Its aim is to analyze the Local Action Groups that cover the area of Wielkopolska Voivodeship in terms of nature and diversity of these cooperations affiliated entities. There are 31 such organizations in Wielkopolska Voivodeship. The article explains the essence of networking and partnership of three sectors. Networking in tourism is an advanced form of cooperation, and can be implemented by different entities, not only tourism, aiming to create a consistent product from the tourist area. This cooperation has a significant impact on building a competitive advantage of tourist area. However, the partnership of public, economic and social sectors implies that more can be achieved in cooperation with others than by acting alone, but it can also be used to enable a citizen involvement in the development activities of the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny, ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 2. Knoke D., Kuklinski J., Network analysis, Sage, Los Angeles 1983.
 3. Leśniak L., Rola lokalnych grup działania w tworzeniu wiejskiego produktu turystycznego, [w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wzywania, red. J. Majewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2012.
 4. McAlinden G., Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego - w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [w:] Praca, kształcenie, partnerstwo. Zbiór opracowań powstałych w ramach realizacji programu Phare 2000 "Rozwój Zasobów Ludzkich", red. M. Kubisza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 5. Najda M., Układy sieciowe w zaradzaniu konkurencją przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, red. A. Podobiński, Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.
 6. Raport końcowy. Ocena funkcjonowania realizujących lokalną strategię PROW 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ANALIZY_ ekspertyzy/LGD_raport_poprawiony_ost_bis_10_09_2012.pdf, dostęp: 30.03.2013.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698 /2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), DzUrz UE L 277 z 21.10.2005 r., s. 1, z późn. zm.
 8. Serafin R., Kazior B., Jastrzębska A. (red), Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny Poradnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2004.
 9. Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 10. Tennyson R., Poradnik partnerstwa, The International Business Leaders Forum, 2003.
 11. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, DzU 2001, nr 79, poz. 855.
 12. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, DzU 2007, nr 64, poz. 427.
 13. Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować produkty regionalne turystyczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 14. www.enrd.ec.europa.eu/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/pl/what-is-the-lag-s-structure_pl. cfm, dostęp: 23.03.2013.
 15. www.lgdodra.pl/media/pliki/mapa%20LGD%20PL.pdf, dostęp: 29.03.2012.
 16. www.partnerstwowrozwoju.pl/leader.html, dostęp: 23.03.2013.
 17. www.pot.gov.pl/slownik/sieciowy-produkt-turystyczny/, dostęp: 3.10.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu