BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutecka Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Fundusz rezerwy demograficznej - analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów
Demographic Reserve Fund - Analysis of Operation and Results of Premature Transfers
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 3, s. 101-123, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Aktywa emerytalne, Świadczenia emerytalne
Pension schemes, Pension assets, Retirement benefits
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z wprowadzeniem reformy emerytalnej w 1999 r. istotnie zmieniły się zasady przyznawania i obliczania świadczeń emerytalnych. Formuła obliczania świadczenia bazująca na zasadzie zdeƒfiniowanego świadczenia została zastąpiona formułą zdeƒfiniowanej składki, a w miejsce jednoelementowego systemu repartycyjnego powołano wieloƒfilarowy system o ƒ finansowaniu mieszanym, repartycyjno-kapitałowym. Reforma podyktowana była niekorzystnymi prognozami demograƒficznymi, które wskazywały na groźbę niewypłacalności dotychczasowego publicznego systemu emerytalnego. Wydatki emerytalne stanowiły coraz większą część wydatków publicznych i znacznie zwiększała się ich proporcja w relacji do PKB1. Na skutek spadającego wskaźnika urodzeń oraz wydłużania się dalszego trwania życia systematycznie pogorszeniu ulegał współczynnik obciążenia ekonomicz- nego ludźmi starszymi (the old-age dependency ratio), obliczany jako relacja liczby osób w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej) do ludności w wieku produkcyjnym (w wieku 15-64 lat). W 2010 r. na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym przypa- dały prawie 4 osoby w wieku produkcyjnym, natomiast już w 2030 r. sytuacja znacznie się pogorszy, osiągając relację mniejszą niż 1 do 2.(fragment tekstu)

Demographic Reserve Fund (FRD) has been created in Poland in 2002 to offer additional source of ƒ nancing for old-age pension system in case it faces signiƒficant deƒficit resulting from demographic reasons. This buffer fund aims mainly atbalancing the incomes and expenditures of pension system in times when baby boomers will be offered old-age pension beneƒfits. The main sources of its ƒ nancing were deƒ ned as pension contributions and revenues from privatization of stateowned companies. But after several years of its activity it has turned out that the operations of the fund came in contradiction with its main goals, mainly due to early usage of its assets. The article presents main characteristics of Polish Demographic Reserve Fund, basic principles of its functioning, portfolio structure and rates of return. Moreover, it tries to give some opinion in hot debate about the purposes and effects of accumulating assets in pension reserve funds in times of budget shortages.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2009 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). Statistical Annex, European Commission, Brussels 2009, s. 34.
 2. Ang A., Goetzmann W. N., Schaefer S. M., Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund Global, [raport dla] Norges Bank Investment Management 2009.
 3. Art. 112 ust. 2, DzU nr 137 poz. 887 ze zm.
 4. Art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU nr 137 poz. 887 ze zm.
 5. Art. 59 ustawy z dnia 13 października 1998 r., DzU nr 137 poz. 887 ze zm.
 6. Art. 61 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU nr 137 poz. 887 ze zm.
 7. DzU nr 92 poz. 757.
 8. Fundusz Rezerwy Demograficznej, ZUS, Warszawa, styczeń 2012, s. 7, www.zus.pl
 9. Grodzicki M., Funduszowi Rezerwy Demograficznej należy umożliwić realizację celów, do których został powołany, ,,Analiza FOR'' 2012, nr 12, s. 19.
 10. Grodzicki M., Funduszowi Rezerwy Demograficznej należy umożliwić realizację celów, do których został powołany, ,,Analiza FOR'' 2012, nr 12, s. 16.
 11. Grodzicki M., Funduszowi Rezerwy Demograficznej należy umożliwić realizację celów, do których został powołany, ,,Analiza FOR'' 2012, nr 12, s. 17.
 12. Nagel W., Asekuracja ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach emerytalnych: rozwiązania polskie, szkice do międzynarodowych rozwiązań porównawczych, ,,Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, t. 2, nr 3, s. 16.
 13. Nagel W., Asekuracja ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach emerytalnych: rozwiązania polskie, szkice do międzynarodowych rozwiązań porównawczych, ,,Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, t. 2, nr 3, s. 17.
 14. Nagel W., Fundusz Rezerwy Demograficznej - dziesięć lat funkcjonowania. Próba bilansu i rekomendacje, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2012, nr 2, s. 96.
 15. Obidziński P., Problem starzenia się ludności a system ubezpieczeń społecznych - konstrukcja Funduszu Rezerwy Demograficznej, w: Procesy demograficzne w starzejących się społeczeństwach, ,,Zeszyt Sekcji Analiz Demograficznych Komitetu Nauk Demograficznych PAN'' 2005, nr 11, s. 28.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, DzU nr 175 poz. 1041.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, DzU nr 159 poz. 950.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, DzU nr 159 poz. 950.
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, DzU nr 163 poz. 1099.
 20. Rutecka J., Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym - charakterystyka i zasady funkcjonowania, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2012, t. 2, nr 13.
 21. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2010 rok, ZUS, Warszawa 2011, s. 56.
 22. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2005 rok, ZUS, Warszawa 2006.
 23. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2004 rok, ZUS, Warszawa 2005.
 24. Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.3.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu