BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
Tytuł
Teoretyczne koncepcje stabilizacyjnej funkcji państwa w świetle współzależności sfery państwowej i ponadnarodowej
Theoretical Conceptions of State's Stabilisation Function in the Light of Interdependence of National and Supranational Sphere
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 31, s. 5-25, bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Doktryny ekonomiczne, Monetaryzm, Neoliberalizm, Nowa ekonomia, Federalizm fiskalny, Państwo, Gospodarka, Integracja gospodarcza
Economic theory, Economic doctrine, Monetarist, Neoliberalism, New economy, Fiscal federalism, State, Economy, Economic integration
Uwagi
summ.
Keynes John Maynard
Abstrakt
Celem opracowania jest usystematyzowanie teoretycznych koncepcji badania stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach międzynarodowej integracji gospodarczej. Analizę rozpoczęto od przybliżenia polemiki pomiędzy przedstawicielami ekonomii głównego nurtu: kontynuatorami doktryny J. M. Keynesa, monetarystami i przedstawicielami nowej ekonomii klasycznej. Następnie, perspektywę badawczą poszerzono o tezy badaczy stosunków międzynarodowych: nurtu państwowocentrycznego i neoliberalnego. Na tle przedstawionych dokonań teoretycznych ukazano współczesne koncepcje optymalnego podziału realizacji badanej funkcji między szczebel państwowy i ponadnarodowy w warunkach europejskiej integracji gospodarczej. (fragment tekstu)

The article presents issues of changing the economic role of state due to European integration process. The main purpose of the study is to outline theoretical views of state's stabilisation function in the economy. This paper surveys research on the efficient assignment of policy tasks to different levels of government and applies the results on the delimitation of competences within the European Union. Firstly, author presents main thesis of mainstream economics (Keynesian economy, monetarism and new classical economy). Secondly, analysis is extended and there is presented theoretical view on the economic role of state which presents representatives of international relations economy. On this theoretical basis author presents the model of optimal assignment of stabilisation function between national and supranational level. The publication is based on the extensive literature of European integration and international relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Ahiakpor J. W., On the Future of Keynesian Economics, American Journal of Economics and Sociology, vol. 63, nr 2/2004.
 3. Alesina A., Angeloni I., Etro F., The Political Economy of International Unions, CEPR Discussion Paper, no. 3117/2001, http://www.nber.org/papers/w8645.pdf (z dnia 4.07.2003).
 4. Belka M., Monetaryzm - negacja keynesizmu, Ekonomista, nr 3/1984.
 5. Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.
 6. Belka M., Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1992.
 7. Blaug M., Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Breuss F., Eller M., On the Optimal Assignment of Competences in a Multi-Level Governed European Union, European Integration online Papers (EIoP), vol. 7, no. 8/2003; http//eiop.or/at/eiop/texte/2003-008a.htm, (z dnia 25.04.2005).
 9. Buti M., Nava M., Towards a European Budgetary System, EUI Working Papers, nr 8/2003, http://www.iue.it/RSCAS/WP-Texts/03_08.pdf (z dnia 3.03.2004).
 10. Chęciński M., Metody i formy gospodarczej integracji państw kapitalistycznych, Ekonomista, nr 3/1967.
 11. Czachór Z, Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Wyd. Atla 2, Wrocław 2004.
 12. Davoodi H., Fiscal Decentralization, IMF Research Bulletin, vol. 2, nr 2/2001.
 13. Drabowski E., Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 14. Forster A., Britain and the Negotiation of the Maastricht Treaty: A Critique of Liberal Intergovernmentalism, Journal of Common Market Studies, vol. 36, nr 3/1998.
 15. Grabowski T., Ekonomiczne mechanizmy integracji w Unii Europejskiej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Zeszyty Naukowe, vol. 14/2000.
 16. Grosse T. G., Integracja europejska w teorii i praktyce, Polska w Europie, nr 43/2003.
 17. Hübner D., Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna, Wyd. IRiSS, Warszawa 1992.
 18. Knakiewicz Z., Teorie pieniądza niezależnego i ich zastosowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1981.
 19. Konopacki S., Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Davida Mitrany'ego, Studia Europejskie, nr 2/1998.
 20. Kowalski T., Nowa klasyczna makroekonomia a polityka stabilizacji gospodarczej w kapitalizmie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 2/1987.
 21. Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Wyd. Scholar, Warszawa 2000.
 22. Lipowski A., Mała gospodarka otwierająca się wobec wyzwań XXI w. - ku realistycznym podstawom polityki gospodarczej, Ekonomista, nr 3/2003.
 23. Marks G., Hooghe L., Blank K., European Integration from the 1980s: State-centric v. Multi-level Governance, Journal of Common Market Studies, vol. 34, nr 3/1996.
 24. Marks G., Hooghe L., Optimality and Authority: A Critique of Neoclassical Theory, Journal of Common Market Studies, vol. 38, nr 5/2000.
 25. Micossi S., Economic Policy Coordination and Policy Regimes in the European Union, EPIN Working paper No. 2/2002, www.ceps.be (z dnia 11.10.2005).
 26. Miklaszewski S., Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Współpracy Gospodarczej, Monografia, ZN AE w Krakowie, Nr 99, Kraków 1991.
 27. Moravcsik A., Preferences and Power in the European Community: A Liberal Inter- governmentalism Approach, Journal of Common Market Studies, vol. 31/1993.
 28. Moravcsik A., Liberal Intergovernmentalism and Integration: A Rejoinder, Journal of the Common Market Studies, vol. 33/1995.
 29. Mrozek J., Teorie integracji regionalnej a Wspólnota Europejska, Sprawy Międzynarodowe, nr 9/1991.
 30. Nasiłowski M., Zarys historii myśli ekonomicznej: (od XVIII do końca XX wieku), Wyd. Key Text, Warszawa 2003.
 31. Nicolaides P., The Role of Member States as Rule-makers In the European Union, Intereconomics, nr 1/1998.
 32. Pacheco L. M., Fiscal Federalism, EMU and Shock Absorption Mechanisms: A Guide to the Literature, European Integration online Papers, nr 4/2000, http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-004.pdf (z dnia 5.05.2004).
 33. Paluszak G., Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 34. Paluszak G., Spór o stabilność cen w strefie euro, w: Studia Europejskie, red. E. Matuszyńska, Zeszyty Naukowe AE Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 35. Pollack M. A., The End of Creeping Competence? EU Policy-Making Since Maastricht, Journal of Common Market Studies, vol. 38, nr 3/2000.
 36. Przyszłość Unii Europejskiej - przygotowania do Konferencji Międzyrządowej 2004. Podział kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowskimi, Uchwała Parlamentu Europejskiego w sprawie podziału kompetencji między UE a państwami członkowskimi. Strasburg, Monitor Integracji Europejskiej nr 55/2002.
 37. Puchała D. J., Institutionalism, Intergovernmentalism and European Integration: A Review Article, Journal of Common Market Studies, nr 2/1999.
 38. Regulowana gospodarka rynkowa, red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 39. Stefański R., Środki polityki handlu zagranicznego jako narzędzia stabilizacji koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 40. Studia nad współczesną gospodarką kapitalistyczną, red. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1986.
 41. Sułowski S., Państwo narodowe w procesie integracji europejskiej. Przegląd Europejski, nr 2/2003.
 42. Wojnicka E., Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych, Ekonomista, nr 1/2002.
 43. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowa PWN, Warszawa 1990.
 44. Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 45. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 46. Wojtyna A., Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii, Gospodarka Narodowa, nr 5-6/2003.
 47. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1997.
 48. Współczesne teorie ekonomiczne, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 49. Zielińska-Głębocka A., Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, Studia Europejskie, nr 3/1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu