BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszczak Anna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Racjonalność w warunkach globalizacji na przykładzie modelu zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Rationality in Condition of Globalization on the Example of Agricultural Development Model
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2008, nr 1, s. 101-115, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone, Rozwój rolnictwa, Globalizacja, Rozwój obszarów wiejskich, Racjonalność, Globalizacja gospodarki
Sustainable development, Sustainable agriculture, Rural development, Globalization, Rural development, Rationality, Economic globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dywagacje na temat racjonalności w modelu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wynikające z mechanizmów globalnych stanowią treść niniejszego referatu. Rozważania rozpoczyna charakterystyka światowej globalizacji. Na tej kanwie pokazany zostaje problem złożenia w procesie globalizacji - zderzenie racjonalności cząstkowej z racjonalnością globalną, co owocuje naturalną sprzecznością, która ma miejsce także w sektorze rolnym - w skali mikroekonomicznej, procesy globalne sprzyjają rolnictwu intensywnemu, nastawionemu na maksymalizację korzyści jednostki; z drugiej zaś strony - poprzez podejście mezoekonomiczne, makrospołeczne i ekologiczne rodzi się potrzeba poskromienia żywiołowości, a zwłaszcza skutków ubocznych (kosztów zewnętrznych) działań rynkowych, by jednocześnie wspierać interes społeczny i chronić dobra publiczne. Na zakończenie mowa jest o znaczeniu koordynacji racjonalności cząstkowych w równoważeniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Stadialne dochodzenie do równowagi dynamicznej w wymienionych trzech sferach jest możliwe jedynie poprzez instytucjonalny mechanizm likwidacji słabych ogniw, które zaburzają harmonijny rozwój sektora żywnościowego w skali gospodarek: światowej, regionalnych i narodowych. (abstrakt oryginalny)

Consideration about rationality in model of sustainable development of agriculture and rural area, which subsequent from global mechanisms make content of the present essay. Characteristic of world globalization starts consideration. On this canvas problem of assemblage in process of globalization has been showed - contrast of partly rationality with global rationality, that bears natural contradiction, which has place in agricultural sector also. In microeconomic scale, global processes promote intensive agriculture, on maximization of benefit of unit disposed pose; on the other hand - through approach of macroeconomic, macrosocial and ecological, requirement of impulsiveness' taming is born, but especially sideline results (external costs) of market's mechanism, in order to lean social interest and protect public goods. Tongue is on completion about meaning of coordination of partly rationality in sustainable development of agriculture and rural area. Staging achievement of dynamic balance in to mentioned three spheres is possible for through institutional mechanism of liquidation of weak links, which disturb harmonious development of food sector in scale of world, regional and national economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin S. , Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 2. Budnikowski A., Globalizacja a integracja europejska, Zeszyty Naukowe KGS SGH, Warszawa 2001/10.
 3. Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji, Fundacja Innowacja, WSSE, Warszawa 2003.
 4. Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej; Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AEP, Poznań 2007.
 5. Czyżewski A., A. Grzelak, Implikacje teoretyczne procesu globalizacji [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty globalizacji, Materiały i Prace SGH, tom XC, Warszawa 2004.
 6. Czyżewski A., A. Henisz-Matuszczak, Interesy rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej, "Polityka Gospodarcza", SGH, Warszawa 2005/12.
 7. Czyżewski A., A. Henisz, Ziemia i jej renty w procesie gospodarowania [w:] "Management", Technical University Press Zielona Góra 2000.
 8. Fotyma M., Problematyka rolnictwa zrównoważonego, Biuletyn Informacyjny IUNG, Puławy 2000/14.
 9. Józwiak W., Potencjał produkcyjny i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 1997-2001, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", IERiGŻ, 2004/4.
 10. Klepacki B., Tendencje zmian w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi [w:] J. Wilkin (red.) Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 11. Krasowicz S. , Cechy rolnictwa zrównoważonego [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa 2005/11.
 12. Kuś J., Ekologiczne podstawy integrowanej produkcji roślinnej, Materiały Szkoleniowe IUNG, Puławy 2005, LODR Końskowola.
 13. Michna W., Jakość surowców rolnych i żywności jako ważny składnik oceny zrównowa-żonego rozwoju rolnictwa, Pamiętnik Puławski 2000/120 (t. II).
 14. Niewęgłowska G., Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji programu rolno-środowiskowego, IERiGŻ, Studia i Monografie, Warszawa 2005/130.
 15. Smagacz J., Rola zmianowania w rolnictwie zrównoważonym, Pamiętnik Puławski 2000/ 120 (t. II).
 16. Sobiecki R., Konkurencyjność polskiego rolnictwa w procesie globalizacji i integracji - zarys problemów, "Biuletyn Informacyjny ARR", Warszawa 2002/4.
 17. Staniszewska M., Rolnictwo zrównoważone a rozwój polskiego rolnictwa i wsi [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa 2005/11.
 18. Szymański W., Czy globalizacja musi być racjonalna? Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 19. Szvmański W., Globalizacyjne uwarunkowania integracji z Unią Europejską, ,,Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", IERiGŻ, Warszawa, 2003/ 3.
 20. Woś A., Interwencjonizm państwowy i globalizacja w polityce rolnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", IERiGŻ, 2005/4.
 21. Woś A., Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szanse rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2003.
 22. Woś A., Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce, IERiGŻ, Warszawa 2001, Studia i Monografie Nr 105.
 23. Woś A., Niedoskonałość rynków i ekonomika organizacji rolniczych. Przegląd nowych teorii rolniczych, "Wieś i Rolnictwo", IRWiR, 2000/3.
 24. Woś A., Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 25. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995.
 26. Woś A., J. St. Zegar, Rolnictwo społecznie zrównoważone - w poszukiwaniu nowego modelu dla Polski, "Wieś i Rolnictwo", IRWiR, 2004/3(124).
 27. Woś A., J. St. Zegar, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002.
 28. Woś A., J. St. Zegar, Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania, PWE, Warszawa 1983.
 29. Zegar J. St., Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [w] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa 2005/11.
 30. Zegar J. St., Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji), IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu